22 Юли 2019, 22:17 Днес (16) | Вчера (0)

Аз съм на 45 г.и работя. имам дъщеря на 20 г., студентка 2-ра година. Съпругът ми е починал преди 7 г. Дъщеря ми получава 90 лв пенсия от него. Аз имам ли право да получавам някаква добавка от него по закон или не?

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите по чл. 87, 89, 90, 91 и 92, а това са пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за особени заслуги и персоналните пенсии. Всички други видове пенсии могат да бъдат наследявани. По силата на чл. 82, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО (т.е. за жените пир навършена 55-годишна възраст) или преди тази възраст, ако е неработоспособен. За неработоспособно лице посм. на посочената разбопедба се счита лице, на което с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) е определена намалена работоспособност над 50 на сто.Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия само, ако не е сключил друг брак след смъртта на наследодателя, което обстоятелство следва да се декларира. На основание чл. 81 от КСО наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва: 1. при един наследник - 50 на сто; 2. при двама наследници - 75 на сто; 3. при трима и повече наследници - 100 на сто. Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7 от КСО. Предвид цитираната нормативна уредба и с оглед на обстоятелството, че сте на 45 години, т.е. не сте навършили изискуемата по чл. 82, ал.2 от КСО възраст и не сте освидетелствана като неработоспособно лице Вие нямате право на наследствена пенсия от починалия Ви съпруг. В случая не Ви се следва и добавка по чл. 84 от КСО, тъй като същата се отпуска и изплаща само на лица, които са придобили право на пенсия.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив