26 Май 2019, 10:49 Днес (0) | Вчера (0)

Актюерската професия в страните с пазарна икономика

11 Септември 2002 в-к "Застраховател" по статията работи:
A+ A-

Авторизиран превод на д-р Леонид М. Кирилов по темата "актюерска професия"

ВЪВЕДЕНИЕ

Както се вижда от заглавието, в настоящата статия се дава определение на една вече не толкова непозната у нас професия, дошла с прекратяването на социалистическите планови отношения в икономиката на България. Става въпрос за актюерската професия. Използвани са изключително материали от западни източници, предимно американски.
Трябва да се отчетат особеностите на (икономическия) живота в тези страни за по-правилно оценяване на съдържанието и начина на изложение на материала. Там където е възможно, това е направено от автора.

ЩО  Е АКТЮЕР?

Вие може и да не сте запознати с термина „актюер", но ако вие работите, плащате данъци, имате социални осигуровки и/или сте сключили здравна, имуществена, автомобилна или друга застраховки, то вие вече влизате в контакт с работата, която актюерите вършат.
Актюерите слагат ценови знак на бъдещите рискове. Те се наричат финасови архитекти или социални математици, защото тяхната уникална комбинация от аналитични и бизнес умения помага за решаването на все по-нарастващ брой от финансови и социални задачи.
Актюерите правят финансовата преценка на бъдещето. Как? Като прилагат математически модели към задачи от областта на застраховането и финансите. За да бъдем по-точни, те подобряват вземането на финансови решения чрез разработване на модели за оценка на настоящи/сегашни финансови действия, които ще доведат до осъществяване на неизвестни (в смисъл на вероятност) бъдещи събития.
Ако вие никога не сте срещали актюер, то това не е необичайно. Например за САЩ броят на актюерите е около 19 000 човека. Но нека не ви заблуждава този малък брой. Актюерите прилагат техните специфични умения за решаване на задачи в различни бизнес ситуации и тяхната работа има влияние върху живота на хората и държавите понякога за повече от един век напред.
Има разлика в актюерския труд. Актюерските пресмятания и предвиждания са гръбнакът на функционирането на застрахователните и финансовите пазари и компании. Актюерската работа е основана на много математика, но актюерите трябва да са добре информирани за бизнес средата и дейността, както и за тенденциите. Те трябва да имат познания от областта на правото, икономиката, обществените науки. И те трябва да имат много добри комуникационни умения, за да обясняват своята дейност на неактюери.
Актюерите са ключови фигури в управленския тим на една компания (не е задължително компанията да бъде финансова или застрахователна). Те са добре платени, но трудът им е много отговорен и изисква истинско отдаване на професията. Може да се каже, че животът на актюера е тясно свързан с неговата работа.

ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА  НА АКТЮЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ

Професията „актюер" се ранкира на второ място по престиж в САЩ от Jobs Rated Almanac (Sixth Edition, 2002). Популярният справочник слага актюерската професия пред други високо оценявани професии като счетоводител или адвокат, юрисконсулт (attorney). В две от предишните си пет издания Jobs Rated Almanac класира професията „актюер" на първо място, в две други - на второ. Тя никога не е била оценявана по-назад от четвърто място.
Класацията е направена на базата на статистика от 250 професии от счетоводител (accountant) до зоолог (zoologist). Професиите са ранкирани на базата на шест критерия: работна среда (условия на труд), доход, физически изисквания, сигурност на професията, стрес, имидж на работодателя. Данните се вземат от правителствени източници, такива като U.S. Bureau of Labor Statistics и U.S. Census Bureau, а също и изследвания от професионални асоциации и браншови групи.
Десетте най-високо класирани професии са:
1.   Биолог
2.   Актюер
3.   Финансов  планировчик
4.    Компютърен    системен аналитик
5.   Счетоводител
6.   Софтуерен  инженер
7.   Метеоролог
8.   Юридически съветник (Paralegal assistant)
9.   Статистик
10.  Астроном Класацията на професията   „актюер"   в   Jobs   Rated Almanac:
I  издание (1988) - 1
II  издание (1992) - 2
III  издание (1995) - 1
IV  издание (1999) - 2
V  издание (2000) - 4
VI  издание (2002) - 2

МНЕНИЕТО НА  АКТЮЕРИ ЗА  ПРОФЕСИЯТА

В настоящата точка е дадено интервю с актюери от Mutual of Omaha, отпечатано в американски всекидневник Noon news1 April 14, 2000.
Да предположим, че вие сте главен изпълнителен директор на една компания, която иска да определи финансовите рискове при отваряне на завод за велосипеди в Китай. Ето един шеговит вариант на ситуация за избор (вземане на решения). И така, в този случай вие бихте направили едно от:
А. Припомняте си вашите познания по китайска кухня.
Б. Купувате чифт велосипедни гуми.
8.  Консултирате се с актюер.
Разбира се, че вие бихте искали да се консултирате с актюер, защото те оценяват настоящите финансови потребности за осъществяване на бъдещи възможни събития. Например те оценяват колко би трябвало да платят собствениците на къщи за застраховка на домовете си срещу различни рискове. Или какво количество средства трябва да задели една животозастрахователна компания за покриване на щети през текущата година. Или какъв е процентът на застрашените от сърдечна атака на възраст между 40-65
г. през дадена година и на тази основа да сметнат средната парична сума при застраховка от такова събитие.
Актюерите се опират на исторически данни, нормативна уредба и на бъдещи тенденции, като ползват много и различни източници. Актюерите не са гадатели, макар че понякога изглежда, че те предсказват бъдещето. „Необходим е много практически опит, за да може да се усети финансовият аспект на бъдещето, казва първият вицепрезидент и актюер Макс Рудолф - Ние разработваме и ползваме математически модели, които ни позволяват да оценяваме финансовата страна на бъдещи неизвестни събития. Премийните съотношения са един от примерите на пресмятанията, основаващи се на стандартни актюерски техники. Актюерите използват модели, посредством които се определят адекватни, но не прекомерни съотношения. Нашият премиен доход би трябвало да е достатъчен да покрие всички разноски, както и да позволява печалба."
Изчисленията и предвижданията, правени от актюерите са в основата на застрахователната и търговията с акции индустрии. Затова математическата интелигентност е най-важното изискване сред познанията за съответната бизнесдейност и тенденции, социални науки, право и икономика.
„Актюерите имат добре отработен бизнес подход за решаване на задачи. Те трябва и да са много добри комуникатори, за да могат да обяснят своите решения на неактюери и на клиенти", казва Брад Бъчлър, корпоративен актюер. Бъчлър е в професията от около 10 години. „Актюери могат да станат хора с най-различно образование. Основното ударение пада върху икономиката и математиката. Не е лесно да се стане актюер. Това обяснява защо в САЩ има само около 19 500 актюери."
„Повечето от актюерите имат поне бакалавърска степен, но с оглед да получат пълна акредитация, те задължително трябва да получат сертификат FSA (Fellow of the Society of the Actuaries), което е интензивен, изискващ време процес и обикновено се върши успоредно с основната работна дейност, казва Рудолф. Не е необичайно за актюерите да отделят 8-10 години, за да вземат осемте задължителни изпита за сертификата FSA (титлата асоцииран FSA се признава след взети шест изпита) и 50 задължителни часа за програмите за образователно развитие. „За да илюстрира степента на трудност, Обществото на актюерите (SOA) препоръчва 400 часа подготовка за всеки изпит, казва Рудолф. Изпитите се назначават всеки Май и Ноември от SOA, което е предвидено за хората, работещи в здравното и живото-застраховане, социалното осигуряване, пенсионните и инвестиционните области и от друга страна от Casualty Actuarial Society (CAS), която обединява хората, работещи в имуществено и злополуки-застраховане.
Даже с тези образователни и професионални тренинг изисквания, актюерите имат една от най-добре оценяваните в обществото професия в САЩ. В съответствие с последното издания на „Jobs Rated Almanac" актюерите са на второ място след мениджърите на уеб сайтове, като имащи най-предпочитана работа (критериите са доход, стрес, физически изисквания, възможност за развитие, сигурност на работата, работна среда). Това не изненадва Бъчлър, който е взел своя последен изпит миналата година. „Актюерската професия предлага голямо разнообразие, включително и детайлно разбиране на застрахователния бизнес, казва той.- Ние сме изправени пред почти всяко предизвикателство в бизнеса - маркетинг, поемане на гаранции, инвестиции и т.н. Ние харесваме това, което правим, и обществото оценява това."

КЪДЕ  РАБОТЯТ АКТЮЕРИТЕ  И  В КАКВО   СЕ   СЪСТОИ ТЯХНАТА   ДЕЙНОСТ

Застрахователната индустрия не може да функционира без актюерския труд и повечето актюери работят именно там. Те пресмятат цената за поемане на риска, най-общо казано. Например каква да бъде премията за покупка на здравни и/или животозастраховки. Или колко би се очаквало да плати застрахователната компания по различни искове за щети, когато поредният ураган връхлети Флорида.
Актюерите предоставят финансова оценка на риска за техните компании. Тези оценки се ползват при вземане на стратегически управленски решения. Понеже техните преценки са силно поверителни, тясно свързани с фирмената тайна, пътят на актюерската професия често води до висшия мениджмънт и до изпълнителски позиции.
Когато дадена фирма (която може и да не е от застрахователния бранш) няма собствен актюер и се нуждае от финансов съвет, тя може да наеме актюери-консултанти. Този консултант може да бъде на свободна практика (като адвокатите например) или да работи за специализирана консултантска фирма. Консултантът помага на компаниите да проектират пенсионните планове, разпределението на доходите, оценката на активите и пасивите. Чрез потапяне във финансовите тънкости на дейността на корпорациите актюерите помагат на компаниите да пресмятат цената на множество бизнес рискове. Консултиращите актюери контактуват тясно с финансовото ръководство, с оперативните отдели и отдел човешки ресурси, а често и с висшия мениджмънт.
Актюерите работят също и за правителството. Например те вземат участие в мениджърирането на системата на социални осигуровки, на здравната система. Тъй като правителството регулира застрахователната индустрия и администрира закони за пенсионните и финансови задължения, то също се нуждае от актюери, които да определят дали компаниите се съобразяват със законите.
Кои друг би могъл да се обърне към актюер за определяне на рисковете и за решаване на трудни статистически и финансови задачи. Това могат да бъдат банки и инвестиционни фирми, големи корпорации, публични счетоводни фирми, застрахователни бюра, профсъюзи, професионални сдружения.
За да сумираме, актюерите работят за множество работодатели като:
*   Застрахователни   компании;
*   Консултантски  фирми;
*    Държавни   застрахователни   департаменти;
*   Колежи  и университети;
*   Банки   и   инвестиционни фирми;
*    Големи   корпорации   и публични  счетоводни  фирми.
А това е един списък на типични актюерски проекти:
*   Анализиране на застрахователните  съотношения  като например за автомобилно, имуществено  или  животозастраховане;
*    Оценка   на   заделените настрана пари  за покриване на щети, които все още не са платени;
*  Участие в корпоративно планиране    като    например сливане   или   придобиване;
*  Пресмятане на благоприятна цена на нов застрахователен   продукт;
*   Предсказване на потенциално влияние на катастрофи  и  природни бедствия;
*   Анализ  на инвестиционни програми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основание на гореизложеното могат да се направят следните по-важни изводи.
Актюерската професия заема важно място в икономическия живот на една страна с пазарни отношения. Те правят моделите на различни икономически задачи и на тази основа подпомагат вземането на управленски решения.
България в момента е в процес на установяване на реални пазарни отношения. Очевидно утвърждаването на актюерската професия у нас ще бъде от голяма полза както за държавните институции, така и за частния сектор.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 23 Май 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7508
GBP 2.4796 2.4887 2.2154
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив