05 Декември 2022, 20:23 Днес (6) | Вчера (0)

Банките с печалба от 1 млрд. лв. за първото полугодие

27 Октомври 2022 12:40 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 27 октомври 2022, 12:08

Това е с 357 млн. лв. (54,2%) повече спрямо печалбата година по-рано

През второто тримесечие на 2022 г. активите на банковата система нараснаха с 1.6 млрд. лв. (1.1%) до 142.1 млрд. лв. в края на юни, за което допринесе главно увеличението на кредитния портфейл, сочат данни, съобщени от БНБ. През периода нарастване беше отбелязано също и при дълговите ценни книжа, докато размерът на най-ликвидната позиция в активите – "пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане", намаля. Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в края на юни формираха 66.4% от активите на банковата система, а по-малко значимите – 30.3% (при съответно 66.8% и 30.1% в края на март).
През периода април – юни 2022 г. в структурата на балансовите активи на банковата система бяха отчетени следните изменения:
• в резултат на спада в паричните салда в централни банки (с 1.9 млрд. лв., 8.1%) размерът на най-ликвидната позиция – "пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане", намаля до 28.0 млрд. лв., а делът й в балансово то число се понижи от 20.8% до 19.7% в края на юни;
• размерът на портфейлите с дългови и капиталови инструменти се увеличи с 324 млн. лв. (1.5%) до 21.6 млрд. лв. под влияние на динамиката при дълговите ценни книжа, а делът им в общите активи на банковата система се запази на нивото, отчетено в края на март – 15.2%;
• делът на позицията "кредити и аванси" в структурата на балансовите активи достигна 60.7%, като спрямо края на март размерът є нарасна с 2.1 млрд. лв. (2.5%) до 86.3 млрд. лв. с приноса на кредитния портфейл.
Размерът на активите на банковата система, съотнесен към БВП, в края на юни възлезе на 97.1% (при 101.4% в края на март).

Спрямо края на март общият размер на брутните кредити и аванси се увеличи с 2.2% (2.0 млрд. лв.) до 89.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции на тримесечна база намаляха с 3.6% (332 млн. лв.) до 8.8 млрд. лв. в края на юни. В брутния кредитен портфейл на банковата система беше отчетено нарастване през периода с 2.9% (2.3 млрд. лв.) до 81.0 млрд. лв., за което допринесоха главно кредитите за домакинства (с 1.4 млрд. лв., 4.8%). Увеличение се наблюдаваше и при кредитите за нефинансови предприятия (с 1.4%, 582 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 6.8%, 354 млн. лв.), докато тези за сектор "държавно управление" отбелязаха намаление (с 8.2%, 78 млн. лв.). В резидентната структура на кредитите и авансите делът на вземанията от резиденти възлезе на 88.0% в края на юни, а този от нерезидентите беше 12.0% (при съответно 87.6% и 12.4% в края на март). Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове нарасна до 62.4% в края на юни за сметка на намаление на този в евро – до 33.5 % (при съответно 61.3% и 35.6% в края на март). Делът на кредитите и авансите в други валути през периода се повиши от 3.0% до 4.1% в края на юни.
Депозитите в банковата система през периода април – юни 2022 г. се увеличиха с 1.7% (2.1 млрд. лв.) до 121.8 млрд. лв. Определящ за динамиката беше растежът при депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 3.3%). Нарастване беше отчетено и при депозитите на домакинства (с 805 млн. лв., 1.2%), на кредитни институции (с 488 млн. лв., 7.6%) и на сектор "държавно управление" (с 215 млн. лв., 6.5%), докато тези на други финансови предприятия намаляха (с 658 млн. лв., 14.3%).
През второто тримесечие на 2022 г. в структурата на депозитите по резидентност и валута не настъпиха съществени изменения. Делът на депозитите на резиденти се понижи – от 91.6% до 90.9%, при съответно увеличение на този на нерезиденти – от 8.4% до 9.1%. В края на юни делът на депозитите в левове беше 59.3%, а на деноминираните в евро – 33.3% (при съответно 60.1% и 32.8% три месеца по-рано). Делът на средствата в други валути нарасна от 7.0% до 7.5% към 30 юни.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни 2022 г. възлезе на 16.3 млрд. лв., като спрямо края на март намаля с 378 млн. лв. (2.3%). През второто тримесечие на 2022 г. беше отчетено намаление на неразпределената печалба (с 699 млн. лв.) и на натрупания друг всеобхватен доход (с 275 млн. лв., движено от дълговите инструменти, оценявани по справедлива стойност). Същевременно положителен принос през този период имаше увеличението на печалбата (с 466 млн. лв.) и на другите резерви (със 126 млн. лв.).
През второто тримесечие на 2022 г. банковият сектор осъществяваше дейността си в условията на ускорена инфлация и повишена несигурност в икономическата среда. Независимо че динамиката на вътрешното търсене и на нетния износ допринесе за нарастването на икономическата активност на тримесечна база, при инвестициите в основен капитал се наблюдаваше спад спрямо предходното тримесечие. Рисковете за средата са изострени под влияние на значителното повишение на цените на енергоносителите, потенциални затруднения във веригите за доставки, както и от изгледите за забавяне на външното търсене.
Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва низходяща тенденция, което се дължи на осъществяваните операции по отписвания и продажби на кредити.
Макар в непосредствен план високата кредитна активност да се отразява положително върху доходността на банковия сектор, бързите темпове на растеж на кредитите създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта. При влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.
Брутните необслужвани кредити и аванси спрямо края на март намаляха със 123 млн. лв. (2.5%) до 4.7 млрд. лв. в края на юни. За същия период общият размер на брутните кредити и аванси в широкия обхват 5 нарасна с 650 млн. лв. (0.6%) и достигна 115.0 млрд. лв., а в стеснения обхват увеличението беше с 2.0 млрд. лв. (2.2%) до 89.8 млрд. лв. Делът на необслужваните кредити в брутните кредити и аванси се подобри до 4.1% в края на юни (при 4.2% в края на март) на база широк обхват и до 5.2% (при 5.5% в края на март) на база стеснен обхват.
Нетните необслужвани кредити и аванси в края на юни възлязоха на 2.4 млрд. лв. През периода, наред с нарастването на общия обем на нетните кредити и аванси, беше отчетено намаление на нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) с 24 млн. лв. (1.0%).
В края на юни общата натрупана обезценка на кредитите и авансите (в стеснения обхват) възлезе на 3.5 млрд. лв., или със 135 млн. лв. (3.7%) по-малко в сравнение с края на март. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка се понижи до 48.3% в края на периода (при 49.1% в края на март).
Към 30 юни 2022 г. печалбата на банковата система възлезе на 1.0 млрд. лв., с 357 млн. лв. (54.2%) повече спрямо реализираната през първата половина на 2021 г.
Спрямо 30 юни 2021 г. общият нетен оперативен доход на банковата система се повиши с 374 млн. лв. (17.1%) и в края на юни 2022 г. достигна 2.6 млрд. лв.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 18:10 05 Декември 2022
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8473
GBP 2.4796 2.4887 2.2719
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив