05 Август 2020, 16:28 Днес (6) | Вчера (5)

Животозастраховането вече излезе от кризата

30 Май 2013 09:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 30 май 2013, 11:44
Getty Images

Приходите през 2012 г. са с около 10-15 млн. лв. повече от предкризисната 2008-ма

Брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от лицензираните у нас застрахователи, възлиза на 1,6 млрд. лв. Това са официалните данни за пазара, които бяха обявени в началото на месец май от Комисята за финансов надзор (КФН). На годишна база се отчита спад на премиите от 0,6 процента. За сравнение, през 2011 г. този спад е бил 0,8%. Спрямо най-добрата година за застраховането по показателя премиен приход – 2008-ма, браншът е загубил малко над 200 млн. лв. или около 10-11% от пазарното си присъствие. Трябва обаче да се отчете и още един факт, а той е, че в данните на КФН за 2008 г. не са включени приходите на 4 клона - „Кю Би И“, „ИНГ Животозастраховане“ и 2-те дружества на Кардиф. През последните 4 години броят на клоновете на застрахователни компании се увеличи на 8-9, а освен това много сериозно се увеличиха и приходите, които тези клонове генерират. По неофициални данни, техните приходи възлизат на около 120 млн. лв., като около 40 млн. лв. е делът на животозастраховането, а останалото е от продажбата на общозастрахователни продукти.

Така реалният спад в приходите на застрахователите, работещи у нас през 2012 г., спрямо 2008 г. е около 100 млн. лв., като този негативен резултат се дължи основно на общото застраховане и по-специално на сериозния спад на приходите от продажбата на "Каско". За периода 2008-2012 г. са регистрирани около 270 млн. лв. по-малко приходи.  Другата автомобилна застраховка - "Гражданска отговорност", успя донякъде да компенсира срива в животозастраховането, като за последните 4 г. приходите от продажбата й са се увеличили с около 170 млн. лева. По-високите премийни приходи обаче се дължат не на по-големи продажби, а на по-високите цени на застраховката.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2012 г. възлиза на 1,339 млн. лв. На годишна база се отчита спад от 1,9 % (спад от 0,9 % в края на 2011 г.). Пак си позволявам припомня, че това са приходите само на лицензираните у нас общозастрахователни дружества. Според неофициална информация клоновете на чуждестранните застрахователи у нас са реализирали още около 80-85 млн. лв. приходи.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” - 70,3 процента.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2012 г. възлиза на 261,585 млн. лв., като се отчита ръст от 6,9 % на годишна база (спад от 0,5 % в края на 2011 г.). Ако прибавим и приходите на клоновете на животозастрахователните компании, които според неофициални данни са около 40 млн.лв., то приходите през миналата 2012 г. са с около 10-15 млн. лв. повече от предкризисната 2008 година.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 процента.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1,488 млр. лв., като 20,440 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 4,471 млн. лв. от животозастрахователите и 1,463 млрд. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 41,7 % и 35,1 процента.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 726,156 млн.. лв., като нарастват с 4,2 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 105,828 млн. лв. и отчитат увеличение от 7,9 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2012 г. са се увеличили с около 4,3 % на годишна база и възлиза на 3,101 млрд. лв., от която 63,8 % на застрахователите по общо застраховане и 36,2 % на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2012 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1.232 млрд. лв., което представлява намаляване с 0,2 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 977,438 млн. лв., което е нарастване с 9,6 % на годишна база.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1,994 млрд. лв. в края на 2012 г. при 1, 596 млрд. лв. в края на 2011 година.
Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2012 г. е 1,831 млрд. лв., при 1, 427 млрд. лв. година по-рано.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите също нараства с 2,2 % на годишна база и достига 928,679 млрд. лв., в това число 566 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 362,618 млн. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане също са нарастнали с 5,9 % на годишна база и достига 1,544 млн.лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите се е увеличил с 11,9 % на годишна база и достига 714,734 млн. лева.
Обобщавайки и анализирайки резултатите на застрахователните дружества през 2012 г., ще разгледаме техните технически и финансови резултати. По принцип всички компании се състезават кой ще вземе по-голям дял от пазара. В повечето класации се залага основно на този показател, което е абсолютно погрешно. В нашия анализ по-долу ние ще направим класация по няколко показателя – пазарен дял, ръст или спад на приходите, печалба-загуба.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат за 2012 г. в размер на 37,672 млн. лв. при 22,995 млн. лв. година по-рано или това е ръст от 63-64 на сто. С около 7 на сто е ръстът на печалбите, които са инкасирали компаниите – положителният финансов резултат за 2012 г. е в размер на 55,04 млн.. лв. при 51,528 млн.лв. през 2011 година. За сравнение, в предкризисната 2008 г., с която постоянно се сравняваме за ръст или спад на приходите, печалбите, инкасирани от общозастрахователните дружества са едва 0,497 млн. лева. Това показва, че ако приходите на компаниите са се свили през последните 4-5 години 8%, то печалбата им се е увеличила 11 пъти. Така, че с чиста съвест може да кажем, че 2012 г. може да е била трудна, но всички резултати показват, че е била и успешна.

По премиен приход 2011 г. и 2012 г. са близки, което показва, че спадът е изчерпан и при една нормална политическа и икономическа година можем да очакваме ръст в приходите на общозастрахователните дружества за първи път от 2008 г. насам. Прогнозите се подкрепени и от предварителните резултати, които са постигнали компании през първото тримесечие на тази година – ръст на приходите от 12,1 на сто.

Подобна е ситуацията и при животозастрахователите. Отчетеният от тях технически резултат за 2012 г. е 9,664 млн. лв. при 5,591 млн. лв. за 2011 г. или 72.8% повече. Печалбата на компаниите пък почти се е удвоила през миналата година спрямо 2011 г. - финансовият резултат за 2012 г. е 28,328 млн. лв. при 15,806 млн. лв. година по-рано. Спрямо предкризисната 2008 г. (финансовия резултат е бил 6.59 млн.лв.) печалбата през миналата година над 4 пъти по-висока. Всъщност за животозастрахователния бранш най-трудна беше 2009 г., когато дружествата губят около 17-18 от пазарните си позиции или около 50 млн. лв. приходи.  Следващите 3 години те бавно възстановяваха пазара, за да се стигне до по-високите премийни приходи през 2012 година. Анализирайки резултатите, можем да твърдим, че животозастрахователите у нас вече са излезли от кризата и вървят последвователно напред и нагоре. Това показват и резултатите от 1-то тримесечие на 2013 г., когато приходите в бранша са се увеличили с 14.5% спрямо същия период на миналата година.
И ако за животозастрахователите им трябваха 3 години да се възстановят на предкризисните си години, то за общото застраховане всичко е въпрос на пазарана среда и конюктура, което е доста по-сложно. Не се наемаме да прогнозираме точно коло време ще отнеме възстановяването. Очакванията обаче на всички е това да се случи по-скоро и 2013-та да е по-добра от 2012 година.

Към края на 2012 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 33. От тях 17 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества и 2 - животозастрахователни кооперации. Освен регистрираните у нас застрахователни дружества, на нашия пазар успешно работят още 9 клона, а по линия на свободното предлагане на стоки и услуги и още над 400 еврозастрахователни компании обслужват своите клиенти.
Презастрахователна дейност през 2012 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, две животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане – „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив