18 Юли 2024, 12:20 Днес (0) | Вчера (1)

Задоволителна остава оценката за текущата икономическа ситуация на финансовите посредници

20 Май 2024 14:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 май 2024, 13:58

Темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази

Мненията на финансовите посредници в настоящото издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания" показват, че оценката им за текущата икономическа ситуация се запазва на положителна територия.
Темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази. Очаква се броят на заетите в икономиката да остане близо до този от първото тримесечие, а лихвените проценти по депозити и кредити в лева и евро да продължат леко да нарастват.

Изданието "Финансов сектор: оценки и очаквания" на финансовото министерство представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества. Изготвя се от дирекция "Европейски въпроси и икономически анализи”. Серията включва четири тримесечни издания на български език.
Оценката за икономическата ситуация в страната и през първото тримесечие на 2024 г. остава задоволителна, но претеглената оценка на анкетираните леко се понижава спрямо предходното издание. Най-категорични в позицията си са търговските банки, УД и ПОД, докато около 33% от инвестиционните посредници са дали силно положителна оценка. Краткосрочните индикатори за първо тримесечие на 2024 г. сочат към задържане на растежа на БВП от последното тримесечие на 2023 г. или дори леко ускорение. Бизнес климатът и доверието на потребителите се подобриха през първите три месеца на годината. По-съществено подобрение бе отчетено при оценките за текущото бизнес състояние на предприятията в промишлеността. Темпът на спад на индустриалното производство продължи да се забавя, а при строителната продукция и производството в услугите бе отчетен растеж.
Според участниците в изданието темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази. Търговските банки и инвестиционните посредници са най-положително настроени, докато УД и ПОД очакват по-скоро забавяне. Консенсусните прогнози за 2024 г. очакват ускоряване на икономическия растеж през тази година, като оценките варират от 1.9% на Европейската комисия до близо 3% (на ОИСР до 2.5%, МВФ до 2.7%).
Според очакванията на анкетираните от бизнес статистиката на НСИ за април оценките за бъдещото бизнес състояние на предприятията се подобряват спрямо март в търговията на дребно, услугите и строителството, но се влошават в промишлеността.
По отношение на годишния темп на инфлация в страната, преобладаващите очаквания на финансовите посредници сочат към продължаващо слабо ускорение на показателя и през второто тримесечие на 2024 г. Това мнение се споделя от 56% от участниците в анкетата, докато с равен дял от 6% са тези, които очакват темпът на изменение на потребителските цени да остане без промяна или силно да се ускори. Процесът на дезинфлация в страната се запази и през първото тримесечие на 2024 г., като годишният темп на инфлация според ХИЦП се забави до 3.1% през март. Сред водещите фактори за тази динамика остават тенденцията на намаление на международните цени на неенергийните суровини, както и на базовият ефект от ускореното поскъпване през съответния период на предходната година.
Броят на заетите в икономиката ще остане близко до този от първото тримесечие според анкетираните финансови посредници. Стойността на агрегираната оценка е положителна, но близка до неутралното равнище. Основният дял от анкетираните (50%) очакват броят на заетите да остане без промяна, а 38% да нарасне.
След спада в броя на заетите през третото тримесечие на 2023 г. от 0.6% на годишна база, идващ основно от заетите в селското стопанство и промишлеността, то през последното тримесечие на 2024 г. беше регистриран ръст от 1.2%. Съгласно анкетите за стопанската конюнктура на НСИ през м. април 2024 г., секторите в които оценката за движението на персонала за следващите 3 месеца се подобрява са търговия на дребно и строителство, и се влошава в промишлеността и услугите.
Основният лихвен процент вероятно ще се задържи на текущите си нива през второто тримесечие на 2024 г. и ще остане близко до стойността си от предходното. Това показва агрегираната балансова оценка на участващите финансови посредници в този брой на изданието, която продължава да намалява спрямо предходните две тримесечия. Като цяло болшинството от отговори (63%) са посочили, че равнището му по-скоро ще се запази на текущите нива, като най-категорични в това мнение продължават да бъдат търговските банки. Средната стойност на индекса ЛЕОНИА Плюс, който е база за изчисляване на ОЛП за първото тримесечие 2024 г. се запази на ниво от 3.79%, колкото беше средно и за последното тримесечие на 2023 г. Очакванията на финансовите посредници от предходното издание се реализириха, като ОЛП забави темпа си на повишение. За първото тримесечие на 2024 г. ОЛП леко се повиши до 3.79% при 3.74% за предходното тримесечие и 3.31% средно за третото на 2023 г.
Участниците в анкетата прогнозират минимално поскъпване на щатския долар спрямо лева (респ.еврото) до края на второто тримесечие на 2024 г. Балансовата оценка се повишава спрямо предходното издание и е близо до неутралната. Две от групите финансови посредници – търговските банки и инвестиционните посредници, имат общо очакване за запазване на стойността на лева спрямо долара, като мненията при тях са симетрично и равно разпределени спрямо неутралното очакване. На поскъпване на долара са заложили управляващите и пенсионноосигурителните дружества, при които има и отговори за силно поевтиняване на лева.
През първото тримесечие еврото поевтиня спрямо долара с около 2%, а за изминалото време от началото на второто тримесечие до средата на м. май, въпреки някои резки колебания, курсът остава близо до стойността си в края на март. В краткосрочен план предимството на долара се обуславя от очакванията за увеличение на лихвения диференциал между САЩ и еврозоната предвид почти сигурните понижения на референтните лихви от ЕЦБ. Същевременно, американската икономика продължава да нараства относително бързо от европейската, но за сметка на по-висока от целевите си стойности инфлация.
Финансовите посредници очакват слабо до умерено повишение на индексите на Българската
фондова борса (БФБ) през второто тримесечие на годината. Отговорите сочат по-видимо увеличение на SOFIX и BGBX40, докато мненията за BG REIT са по-резервирани. По вид посредници, най-оптимистично настроени са инвестиционните посредници, а най-големи песимисти са УД и ПОД.
Представянето на SOFIX и BGBX40 през първото тримесечие надхвърли предпазливите очаквания от предходното издание, като пазарната капитализация на БФБ се повиши спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 5.2%. По отношение на BG REIT те се реализираха напълно, а стойността на индекса се повиши минимално за периода. След колебливо представяне през април, в началото на май индексите отбелязаха видими повишения вероятно под влияние на очакванията за лихвени понижения от страна на ЕЦБ.
Анкетираните очакват лихвените проценти по депозитите в лева и евро да продължат да нарастват, но по-слабо спрямо първото тримесечие. Това показват обобщените балансови оценки и в трите основни валути, но като цяло болшинството от отговори е концентрирано в
очакване лихвите по тях да се задържат без съществена промяна. За депозитите в щатска валута резултатите са по-близко до неутралното равнище.
Очакванията на финансовите посредници от предходната анкета не се реализираха изцяло. През първото тримесечие на 2024 г. повишение се наблюдаваше при претеглената възвръщаемост по новите срочни депозити на нефинансови предприятия в евро, докато при тези в лева беше отчетено понижение. При новите срочни депозити, деноминирани в щатска валута на домакинставата имаше леко понижение, докато при тези на нефинансови предпрития леко повишение, което доведе до запазване на претегления лихвен процент по тази валута спрямо предходното тримесечие. Леко понижение на претеглената възвращаемост по новите срочни депозити на домакинства имаше и за тези в лева и евро.
Лихвените проценти по кредитите в лева и евро ще продължат леко да се повишават, докато тези деноминирани в долари се очаква да останат по-близко до стойността си от първото тримесечие.
Мненията на финансовите посредници от предходната анкета като цяло не се сбъднаха.
При повечето сегменти имаше леко намаление при претеглените лихвени проценти за първото тримесечие на 2024 г. спрямо последното на предходната година. Това беше валидно при потребителските кредити в лева и евро и само при тези деноминирани в щатски долари имаше леко повишение. При жилищните кредити и тези за нефинансовите предприятия претеглената цена и в трите валутни сегмента отбеляза слабо понижение спрямо предходното тримесечие. Очакванията за разхлабване на паричната политика на ЕЦБ до края на 2024 г. от една страна, и бавната й трансмисия у нас, от друга ще са фактори, които ще действат в противоположна посока на динамиката на лихвените проценти по кредитите за частния сектор.
Финансовите посредници очакват слабо нарастване на междуфирмената задлъжнялост през второто тримесечие. Обобщената им балансова оценка леко се повишава, като дела на очакващите повишение е по-голям. Отговорите на анкетираните инвестиционни посредници в това издание са най-категорични, докато търговските банки по-скоро не очакват съществена промяна.
Балансовата оценка на мениджърите относно финансовите проблеми в компаниите им от краткосрочните бизнес наблюдения на НСИ, през м. април спрямо края на първото тримесечие показват повишение на финансовите проблеми в строителството и услугите докато в промишлеността показателя запазва стойността си от края на м. март. Само при търговията на дребно мениджърите отчитат подобряване на ситуацията.

Очакванията на пенсионноосигурителните дружества за дейността им през второто тримесечие от годината се подобряват спрямо предходната анкета. По-висока балансова оценка участниците са посочили по-отношение на броя на осигурените лица в ДДПФ и стойността на един дял в тях. По отношение на акумулираните активи в допълнителните задължителни пенсионни фондовe се запазват очакванията за умерено нарастване, а при тези в допълнителните доброволни пенсионни фондове анкетираните очакват леко нарастване. Аналогични са очакванията им и за динамиката на броя осигурени лица в двата вида пенсионни фондове. Значително по-отимистични са очакванията по отношение на стойностите на един дял и в ДЗПФ и ДДПФ спрямо предходния брой на изданието. По отношение на ДЗПФ те преминаха от отрицателна територия към неутрално равнище, а при ДДПФ очакванията са стойността на един дял слабо да нараства през второто тримесечие на годината. Спрямо предходното издание очакванията на ПОД се оказаха по-консервативни и не се реализираха. Отчетената доходност на годишна база на фондове за допълнително пенсинно осигуряване за периода 31.03.2022 г. - 29.03.2024 г. премина на положителна територия при отрицателни стойности за аналогичния двугодишен период към края на 2023 г.
Средноаритметичната доходност на универсалните пенсионни фондове за периода се подобри до 1.76% спрямо (-0.98%) за 31.12.2021 г. – 29.12.2023 г. При останалите видове фондове (професионалните и доброволните) също бе отчетено съществено подоряване и положителна доходност. Съответно, стойността на един пенсионен дял по видове фондове на ПОД към края на март 2024 г. бе по-висока спрямо тази от края на 2023 г. В синхрон с очакванията за по-добри резултати до средата на годината, конкуренцията в сектора се очаква леко да се повиши.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив