18 Октомври 2018, 11:01 Днес (5) | Вчера (14)

Самоиздръжка за сметка на потребителите

07 Ноември 2017 10:36 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Албена Алексиева
A+ A-
Последна редакция: 7 ноември 2017, 10:50

Промените в Закона за Комисията за финансов надзор, с които предстои да бъдат увеличени таксите, събирани от поднадзорните лица с цел осигуряване финансовата независимост на надзорния орган, разделиха застрахователните среди. Според едни застрахователи, брокери, агенти и академични учени увеличените такси ще осигурят на КФН възможност да изпълнява своята дейност по-надеждно и секторът ще стане по-сигурен, а според други това ще доведе до увеличаване цената на застрахователната услуга и ще изхвърли от пазара някои играчи.

Днес предлагаме мнение на доц. Йото Йотов, според когото самоиздръжката на Надзора ще стане за сметка на потребителите.

В своя статия той посочва, че новите такси ще бъдат драстично увеличени, без да са обвързани с количеството на извършената дейност. Нарастването им не е съобразено и с нарастванео на дейност на застрахователите и на посредническия апарат. "Така, в сравнение с 2010 г., сумата на събраните премии през 2016 г. е нараснала за общото застраховане на 117,8%, а за животозастраховането – 172,3 %. При застрахователните брокери общо е 139% - по общо застраховане е 132,4 %, а за животозастраховането е 236,1 %."     Специално за таксите при застрахователните брокери доц. Йотов прави следното разсъждение: за получаване на лиценз еднократната такса, която се предлага, е в размер на 7500 лв. и годишна такса за общ надзор по 5000 лв., тоест увеличението на таксата за годишната поддръжка на лиценза нараства 333,3 %. Между извършваната работа и размера на предлаганото увеличаване на таксата за  застрахователните брокери липсва всякаква връзка, коментира още той и групира брокерите според критерия събрани бруто премии.

Разпределение на застрахователните брокери според премиите през 2016 г.

Интервал

Брой на брокерите

Сума на премиите

Средно за

интервала

%0 такса 5000 средна премия

Абсолют.

% към отчет. 

Лева

% към отчет

от 70- 74.999

2

0,54

143747940

14,62

71873970

0,070

. . .

от 35 - 39.999

1

0,27

39 922 858

4,06

39 922 858

0,125

от 30 - 34.999

2

0,54

64 249 784

6,53

32 124 892

0,156

от 25 - 29.999

3

0,81

80 864 007

8,22

26 954 669

0,185

от 20 - 24,999

4

1,08

92 726 387

9,43

23 181 597

0,216

от 15 - 19.999

3

0,81

50 448 578

5,13

16 816 193

0,297

от 10 -14.999

7

1,90

89 463 842

9,10

12 780 549

0,391

от 5 - 9.999

16

4,34

109 978 262

11,18

6 873 641

0,727

под 5 мил.

331

89,70

312 111 934

31,73

942 936

5,303

 

О б щ о по отчет

369

100,00

983 503 593

100,00

2 665 321

1,876

Регистрирани

380

Налице са сериозни различия както между дела на брокерите в отделните интервали, така и в дела на събраните премии за съответните  интервали. Последната колона представя тежестта на таксата от 5000 лв., в промили, към средния размер на премиите във всеки интервал. Тези на пръв поглед незначителни натоварвания към премията в крайна сметка ще доведат до абсолютна сума от новите такси за 369 действащи брокери в размер на 1845000 лв. (369 х 5000), вместо при старата такса само – 553500 лв. или нарастването е 333,3%. Предлаганите размери на такси като източник на средства за издръжка на КФН не са резултат на получаван собствен доход, а са калкулативна величина. Тя по обратен път рефлектира върху потребителите на застрахователни услуги. Включват се в застрахователната премия по всеки вид застраховка като компонент – издръжка на застрахователната дейност. Те се заплащат от потребителите. Плащат се само от тези потребители, които са имали "неблагоразумието” да застраховат свое имущество – къща, кола, домашно имущество или са си направили застраховка "Живот", или са правили задължителни и/или доброволни вноски за даден вид пенсия чрез застрахователните или пенсионноосигурителните дружества, разсъждава доц. Йотов. Според него самоиздръжката на надзорния орган ще "легне" върху клиентите. В много страни с много по-високи доходи от нашите издръжката на този орган е за сметка на бюджета на държавата. Това се счита, че е нормален подход за една държавна институция. Една смесена система за финансиране на дейността би облекчила както тежестта върху потребителите, така и бюджета, посочва академичният учен. Несправедливостта на предложената такса – по 50000 лв. на брокер – изпъква още по-ясно, когато се направи по детайлна групировка, в по-малки интервали. Ето картината, която се получава:

Разпределение на застрахователните брокери с премии до 5 млн. лв. през 2016 г.

Интервал

Брой на брокерите

Сума на премиите

Средно за

интервала

%0

Абсолют.

% към отчет.

Лева

% към отчет.

от 4.5 - 4.999

4

1,08

18 319 582

1,86

4 579 896

1,092

от 4.0 - 4.499

5

1,36

21 114 171

2,15

4 222 834

1,184

от 3.5 - 3.999

4

1,08

15 074 055

1,53

3 768 514

1,327

от 3.0 - 3.499

7

1,90

22 832 305

2,32

3 261 758

1,533

от 2.5 - 2.999

12

3,25

32 339 492

3,29

2 694 958

1,855

от 2.0 - 2,499

14

3,79

31 168 335

3,17

2 226 310

2,246

от 1.5 - 1.999

27

7,32

46 552 249

4,73

1 724 157

2,900

от 1.0 - 1.499

38

10,30

47 210 417

4,80

1 242 379

4,025

от 0.5 - 999

62

16,80

46 480 795

4,73

749 690

6,669

до 499 хил.

158

42,82

31 020 533

3,15

196 332

25,467

Общо - до 5 млн.

331

89,70

312 111 934

31,73

942 936

5,303

Общо - отчет

369

100,00

983 503 593

100,00

2 665 321

1,876

Регистрирани

380

От общо в диапазона до 5 млн.лв. брокерските фирми са  331, или   89,7% от всички действащи брокери. Тези от тях, които оперират в диапазона до 500 хил. лв. премиен приход, са 158, или 42,8 % от общо работещите брокери.

Разпределение на застрахователните брокери с премии до 500 хил. лв. през 2016 г.

Интервал

Брой на брокерите

Сума на премиите

Сума

Промил

Абсолют.

% към отчет.

Лева

% към отчет.

средно

от 450 - 499

7

1,90

3 264 230

0,33

466 319

от400 - 449

14

3,79

5 925 566

0,60

423 255

от 350 - 399

8

2,17

3 018 664

0,31

377 333

от 300 - 349

15

4,07

4 808 955

0,49

320 597

от 250 - 299

14

3,79

3 883 462

0,39

277 390

от 200 - 249

17

4,61

3 839 653

0,39

225 862

от 150 - 199

11

2,98

1 860 124

0,19

169 102

от 100 - 149

18

4,88

2 226 767

0,23

123 709

от 50 - 99

22

5,96

1 569 784

0,16

71 354

от 0 до 49 хи

32

8,67

623 328

0,06

19 479

до 0 лв.

4

-

-

-

-

Общо-до 500 хил

158

42,82

31 020 533

3,15

196 332

Общо - отчет

369

100,00

983 503 593

100,00

2665321

Регистрирани

380

Разпределението, което се прави в зависимост от големината на събрания премиен приход, показва съществено разминаване между големината на дейността и предложения еднакъв размер на таксата. Различието в таксите, което се допуска между застрахователните брокери и застрахователните агенти, показва един непоследователен подход, при който за един и същи обем извършена работа, се предвиждат съществено различаващи се такси. Не е ясно основанието на база на което се предлага това различие, според големината на премиите, при агентите, а не се предлага подобна диференциация за останалите участници – застрахователи и брокери. Предложената диференциация за агентите поставя в неизгодно положение брокерите със същия размер на събраните премии. Тази несправедливост е още по очебийна като са има предвид, че брокерите плащат още данък печалба и данък върху дивидентите, подчертава доц. Йотов. Според него, съвкупността от тези такси в крайна сметка се калкулират в застрахователната премия, която се заплаща от потребителя на застрахователните услуги. Следователно, всичко е на гърба на потребителя, посочва още той.      Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, предвиждащ преминаване от бюджетна издръжка към самоиздръжка,  не е придружен от обстоен анализ за разходите и тяхната тенденция във времето.  Не е потърсен и начин да се оценят възможностите и да се смени или поне видоизмени системата за определяне и заплащане на съответните такси.Доц. Йотов предлага промени в няколко насоки: преминаване от определяне на таксата в абсолютен размер към пресмятането й като относителна величина; диференциране на таксата с оглед големината на получавания премиен приход; обособяване на подходяща скала, с определени интервали и подходящи размери на процента на таксата в нея, за да се постигне относителна съпоставимост.

Един от предложените от доц. Йотов варианти предвижда следното разпределение на такси:

Интервал на премиите

Брой

  Такса

Сума от такси

От 0 до 499 хил. лв.

158

368

58 144

От 500 до 999 хил.лв.

62

1 406

87 172

От 1 до 2,499 мил.лв.

79

2 967

234 393

От 2,5 до 4,999 мил.лв.

32

6 430

205 760

От 5 до 9,999 мил.лв

16

12 895

206 320

От 10 до 19,999 мли.лв.

10

26 248

262 480

От 20 до 29,999 мил.лв.

7

46 520

325 640

От 30 до 39,999 мил.лв.

3

65 143

195 429

. . .

От 70 до 79,999 мил.лв.

2

134 836

269 672

О б щ о

369

1 845 010

Ако таксата е "на калпак”

369

5 000

1 845 000

Ако се запази сегашният размер на таксите за брокерите с премиен приход до 1 млн. лв., резултатите ще изглеждат така:

Интервал на премиите

Брой

Такса

Сума от такси

От 0 до 999 хил.лв.

220

1 500

330 000

От 1 до 2,499 мил.лв.

79

2 967

234 393

От 2,5 до 4,999 мил.лв.

32

6 430

205 760

От 5 до 9,999 мил.лв

16

12 895

206 320

От 10 до 19,999 мли.лв.

10

26 248

262 480

От 20 до 29,999 мил.лв.

7

46 520

325 640

От 30 до 39,999 мил.лв.

3

65 143

195 429

. . .

От 70 до 79,999 мил.лв.

2

134 836

269 672

О б щ о

369

2 029 694

Ако таксата е "на калпак”

369

5 000

1 845 000

Сред другите предложения на доц. Йотов са още: търсене на смесена система за финансиране на дейността на Комисията за финансов надзор, както чрез държавата, която ще упражнява контрол,  така и със средства от бранша, но не шоково повишени; постигане на съпоставимост в таксите между различните участници на застрахователния пазар. За една и съща по размер извършена работа да се заплащат приблизително еднакви такси, справка различията между таксите на застрахователните брокерите и на застрахователните агенти.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Октомври 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6879
GBP 2.4796 2.4887 2.2328
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив