09 Април 2020, 10:47 Днес (4) | Вчера (19)

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ)

Адрес: София 1301, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет.1
Тел.: 02/ 923 69 11
Факс: 02/ 987 06 65
Виж всички клонови мрежи

С Разпореждане № 101 на 18.12.1997 г. Министерски съвет на Република България приема решение за участие на Държавата в учредяването на застрахователно дружество с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен, реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.

На 29.10.1998 г. Софийски  градски съд регистрира Българска Агенция за експортно застраховане АД като акционерно дружество с държавно участие, а през 2004 г. Агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество с единствен акционер в капитала - Република България, представлявана от Министъра на икономиката и енергетиката.

Капиталът на дружеството е 10 000 500 лева, разпределен в 100 005 поименни безналични акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Органи на управление

БАЕЗ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Върховен орган на управление в Агенцията е Едноличният собственик на капитала, представляван от Министъра на икономиката и енергетиката на Република България – Драгомир Стойнев.

Съветът на директорите осъществява управлението на стопанската дейност на Агенцията, като членовете му се избират от едноличния собственик на капитала с мандат не по-дълъг от 3 години.

Съставът на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД е както следва:

Бистра Илкова – Председател на Съвета на директорите;
Дочо Карадочев – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
Николай Мишкалов – Член на Съвета на директорите.

Междуведомствен съвет по експортно застраховане /МСЕЗ/

Към Министерски съвет на Република България е създаден Междуведомствен съвет по експортно застраховане /МСЕЗ/, който провежда държавната политика при застраховане и презастраховане съгласно Закона за експортното застраховане /посл. изм. ДВ, бр. 82/16.10.2009 г./ на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина.

Едни от важните правомощия на МСЕЗ са одобряване разходите за дейността на БАЕЗ ЕАД по смисъла на ЗЕЗ, както и определяне начина на инвестиране на свободните парични средства по банковата сметка на БАЕЗ ЕАД по чл. 14, ал. 2 от ЗЕЗ.

Ежегодно МСЕЗ определя на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗЕЗ обхвата на правомощията на Съвета на директорите и своите собствени, относно сключването на застрахователни договори и изплащането на обезщетения по застрахователни договори, сключени за сметка на Държавата.

Състав на МСЕЗ:

Драгомир Стойнев - Министър на икономиката, енергетиката и туризма и председател на МСЕЗ;
Представител на Министерство на икономиката и енергетиката - член на МСЕЗ;
Весела Данева – Директор, Дирекция "Финанси на реалния сектор” при Министерство на финансите и член на МСЕЗ;
Емилия Манолова – Директор, Дирекция "Стратегическо планиране” при Министерство на земеделието и храните и член на МСЕЗ;
Представител на Министерството на Външните работи - член на МСЕЗ;
Николай Петков – Началник отдел "Надзорна политика и анализи”, Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор”, Комисия за финансов надзор - член на МСЕЗ.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ)
е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.

Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.

Ние предлагаме...
Застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.

Ние вярваме...
Че вземанията са актив, който заслужава защита.

Ние знаем...
Че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност...
Се регулира от следните нормативни актове:
- Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
- Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).

Ние осигуряваме...
Защитa срещу риска от неплащане и възможности за развитие на Вашия бизнес.
Механизъм на застраховането на финансови рискове...

Нашата цел...
Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
Да гарантираме сигурността на вземанията.

За нашите клиенти...
Са разработени застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

БАЕЗ предлага застраховки на:

-плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и
-плащания по търговски сделки между фирми от България.

Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги. 

Ние покриваме...
Търговски и политически рискове.

Търговски рискове:

- неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
- забава на дължимото плащане за период по-дълъг от "периода на изчакване”, уговорен в полицата.   

Политически рискове:

- политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
- мораториум върху плащанията;
- конфискация и национализация;
- промени в режима на плащанията;
- приемане или изменения в нормативните актове и др.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив