07 Март 2021, 14:02 Днес (0) | Вчера (0)

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес: гр. София 1000, ул. “Георги Бенковски” № 3
Тел.: 0700 16 166, 02 9027376, 02 9027361, 02 9027358
Виж всички клонови мрежи

На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт. Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ. С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.

ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридеическо лице със седалище гр. София и със сложна структура, като в този си вид е работил до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на Института.

ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ. Основният акционер на "Булстрад" е Министерство на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната - морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.

Освен монопола в застраховането, след 1946 г. държавата постепенно въвежда голям относитедлен дял на задължителното (законово) застраховане. Законът за застраховане на имущества е приет през 1958 г., като измененията в него от 1969 г. разширяват значително обхвата на задължителното имуществено застраховане.
Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., до появата на конкуренция в областта на застраховането. Трябва да се отбележи, че въпреки съвпадащите в някои случаи имена, новопоявилите се застрахователни дружества нямат нищо общо с действащите преди 1946 г. и не са техни правоприемници и продължители.

Възникването на нова ситуация в бранша беше предизвикателство, което мобилизира нашите възможности. Успешно трансформирахме своето пазарно поведение и запазихме лидерското си място благодарение на безупречна работа и предлагане на застрахователни продукти на световно ниво. Едновременно с бизнес развитието си Компанията активно съдейства за изработването на адекватна нормативна уредба за застраховането и беше сред съучредителите на Асоциацията на българските застрахователи през 1992 година.

През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД .

На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.

На 3 Август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80,457%.

КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро.
Едноличен собственик на капитала на "ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД е Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ”.

Застрахователните продукти на ДЗИ се предлагат на територията на цялата страна, благодарение на отличното териториално покритие, осигурено от 26 Главни агенции, 27 агенции и 63 офиса

Приоритет в дейността на ДЗИ АД е развитието и усъвършенстването на презастрахователната програма.
Основните презастрахователни договори, сключени на европейските пазари през настоящата година, покриват портфейлите на имуществено, транспортно и селскостопанско застраховане.

Въз основа на натрупания опит по пасивно презастраховане и поради значителния си за българските мащаби застрахователен капацитет, Компанията вече осъществява и активно презастраховане по редица застрахователни браншове.

Управителен съвет
 
Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
Мишел Каленс – Член на УС
Геерт Де Кегел – Член на УС
Милен Глушков – Член на УС

Надзорен съвет
 
Марко Волич – Председател на НС
Йохан Демен – Член на НС
Недялко Чандъров - Член на НС

Лиценз за упражняване на общозастрахователна дейност (N 3)компанията получава на 13.05.1998 година.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив