07 Март 2021, 19:37 Днес (0) | Вчера (0)

Застраховка на кредити

По застраховка “Кредити” съответната застрахователна компания застрахова финансово-кредитна институция срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучателя по условията на сключен Договор за кредит.

Обект на застрахователна защита са непогасени дължими суми по договор за кредит при:
1. Обща неплатежоспособност при търговски кредит;
2. Кредит, погасяван на части - потребителски кредит;
3. Ипотечен кредит;
4. Селскостопански кредит;
5. Експортен кредит.

Отговорността на Застрахователя е за:
1. дължимата и неплатена сума по кредита /вкл.лихвите/, когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж;
2. дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по ред, предвидени в закона - чл. 432 от Търговския закон;
3. всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план към Договора за кредит.

Застрахователната сума включва всички дължими към Застрахования суми, сборът на които не надвишава кредитния лимит за всеки Длъжник поотделно.

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от кредитния рейтинг на Кредитополучателя и експертна оценка на кредитния риск.

Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок, посочен в застрахователната полица, след представянето и одобрението на всички необходими документи.

Застраховка на кредити може да се сключи самостоятелно или в комбонация съ следните застраховки:

 

"Застраховка на банкова кредитна линия за предекспортно финансиране"

БАЕЗ предлага на българските износители схеми, по които те могат предварително или текущо да финансират дейността си:
• предекспортно финансиране на експортната дейност – застрахова се банков кредит, който се отпуска за оборотни средства с цел финансиране на износа;
• следекспортно финансиране по реализирани продажби – сключената полица срещу търговски или политически риск се прехвърля в полза на банка. Така на практика фирмата елиминира периода на отсрочване на плащането.

Съгласно Наредба № 9 на БНБ, застрахователните полици на БАЕЗ, сключени за сметка на държавата, по които търговска банка е застрахована или е трето ползващо се лице, се класифицират като безрисково обезпечение.

 

Застраховка "Финансови рискове"

Застраховката може да се сключи от физически лица и всички стопански субекти, извършващи търговска дейност чрез изброените договори за застраховане.

Покрити рискове
По тези застраховки се покрива финансовият риск на лизингодателя, наемодателя и продавача, от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица.
Застрахователят може да предостави застрахователно покритие както за отделни договори, така и за неопределен брой, които застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период.

Сключване на застраховката
Застраховката се сключва въз основа на писмено заявление от кандидата за застраховане по образец на Застрахователя и представени документи, както следва:
За юридически лица:
• съдебно решение на фирмата;
• данъчна регистрация;
• регистрация по БУЛСТАТ;
• удостоверение за актуалност на фирмата;
• образец на договор с приложенията /погасителна схема, приемо-предавателен протокол, декларации и др./
За физически лица:
• копие от личния паспорт;
• акт за раждане;
• адрес за кореспонденция;
• конкретен договор с приложенията /погасителна схема, приемо-предавателен протокол, декларации и др./
За сключването на застраховката е необходимо да се постигне пълен синхрон между нея и условията на конкретните договори за лизинг, наем и продажба. Синхронизирането се осъществява и с цел да се фиксират точно правата на застрахования (лизингодателя, наемодателя и продавача) и неговите клиенти. В зависимост от спецификата на обекта и конкретния клиент, може да се договори и обезпечение по договора с поръчители, запис на заповед, залог, ипотека и др.
Съществено значение за условията, при които ще се сключи застраховката, е времето за погасяване на дължимите вноски.

Застрахователна сума и застрахователно покритие
Застрахователната сума зависи от размера и броя на дължимите вноски по конкретния договор. Застрахователното покритие за всички събития през периода на застраховката е до действителния размер на вредата /неплатените дължими вноски/, но не повече от застрахователната сума.

Заплащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се издължава:
• периодично, въз основа на реализиран оборот за определен срок, или
• еднократно при сключване на застраховка за отделен договор.

 

"Застраховка срещу краткосрочен политически риск"

Предмет на застраховката са плащания по външнотърговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 1 година.

Покрити са политическите рискове – свързаните с държавата на чуждестранния купувач:
• Възникване на политически събития като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
• Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
• Промени в режима на валутните плащания;
• Приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
• Конфискация или национализация;
• Отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава или чуждестранен държавен орган;
• Ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които България е страна.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Максималният му размер е 90%. 

 

"Застраховка срещу краткосрочен търговски риск"

Предмет на застраховката са плащания по външнотърговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 1 година.

Покрити са търговските рискове:
1. Неплатежоспособност на чуждестранния длъжник:
• Обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за несъстоятелност;
• Обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация;
• Друго съдебно или извънсъдебно уреждане на задълженията на чуждестранния длъжник

2. Забавяне на дължимо плащане по договора повече от определения период на изчакване по причини, несвързани с изпълнението на условията по договора.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Максималният му размер е 85%. 

 

"Застраховка на вътрешен търговски риск"

Предмет на застраховката са плащания по сделки за продажба в България, при които периодът на отсрочване на плащането е до 180 дни.

Покрити са търговски рискове, свързани с българския купувач, контрагент по търговската сделка:
1. Неплатежоспособност:
• Обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за несъстоятелност;
• Обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация;
• Друго съдебно или извънсъдебно уреждане на задълженията на длъжника

2. Забавяне на дължимо плащане по договора повече от определения период на изчакване по причини, несвързани с изпълнението на условията по договора.


 

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив