26 Февруари 2021, 19:20 Днес (12) | Вчера (11)

Застраховка на разни финансови загуби

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.
По застраховката са покрити загуби и разноски, понесени от застрахования през вписания в полицата период на обезщетение като пряк резултат от непредвидено събитие, описано в застрахователната полица и настъпило извън контрола на застрахования.
Застрахователното покритие включва загуби вследствие неподходящи за дейността на застрахования метеорологични условия, загуба на пазарна стойност вследствие изменение на ценови равнища, загуба на доход от наем при прекратяване на наемен договор, непредвидени търговски и нетърговски преки и косвени загуби, други пропуснати ползи и облаги вследствие на застрахователно събитие, описано в полицата; допълнителни разходи на застрахования за намаляване на загубите.

Застрахователят предоставя застрахователно покритие по следните видове рискове:

1. Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот.
 
2. Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования - доставчик или изпълнител по търговски договор
, възникнали вследствие отказ на плащане след изтичане на срока за отложено плащане, или по предварително договорена схема за разсрочено плащане.
 
3. Финансови загуби, вследствие на лошо време; загуба на пазарна стойност; непредвидени търговски разходи; обща недостатъчност на доход и загуба на доход.

4. Финансови загуби,  вследствие пожар и природни бедствия

Застраховката е предназначена за всички потенциални клиенти по застраховка "Пожар (фирми)" или "Индустриален пожар"; наличието на една от двете застраховки е условие за застраховката "Загуба на доход".
Покритието по застраховката е в два варианта:
Прекъсване на дейността - покрити са загуби и/или разноски (намаляване на брутната печалба, постоянни разходи и др.), понесени застрахования като пряк резултат от пълно или частично принудително прекъсване на дейността вследствие застрахователно събитие, засегнало недвижимо или движимо имущество (без стоково-материални ценности) и покрито по застраховка "Пожар (фирми)" или "Индустриален пожар", за периода от събитието до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение).

Допълнителни разходи - покрити са сумите, с които разходите за дейността на застрахования през периода от застрахователно събитие до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение) превишават обичайно присъщите разходи, вкл. във връзка със използуване (наемане) на външно оборудване, приложение на различни от нормалните процедури и методи, наемане на допълнителен персонал и/или използуване на външни услуги.

5. Загуба на доход вследствие авария на машини

Застраховката е предназначена за всички потенциални клиенти по застраховка "Авария на машини" и се сключва под условие налична застраховка "Авария на машини".
По застраховката са покрити загубите от прекъсване на дейността и/или допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие, покрито по "Авария на машини".
Във всичко останало практиката е аналогична на "Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия".

6. Загуба на трудово възнаграждение

Застраховката е предназначена за физически лица.
На обезщетение подлежат загубите на застрахования в резултат на прекратяване на трудов договор, освен ако прекратяването не е вследствие неизпълнение на задължения от застрахования, за период на обезщетение до шест месеца и в размер не повече от шест средномесечни трудови възнаграждения.
От евентуалните обезщетения се приспадат компенсациите и обезщетенията, които застрахованият получава по силата на нормативен акт, съдебно решение и/или други застраховки, покриващи същото събитие.

7. Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски

Застраховката е предназначена за търговци, отдаващи движимо имущество на лизинг.
Обект на застраховката са вземанията на търговеца по лизингови вноски съгласно погасителен план по валиден договор за лизинг.
По застраховката са покрити загуби на застрахования вследствие неиздължаване от страна на лизингополучател на лизингови вноски и невръщане на лизинговия обект.
Застрахована сума е сумата на всички дължими към застрахования лизингови вноски съгласно валидни лизингови договори, сключени през периода на застраховката, с изключение на встъпителните вноски.

Застрахователният договор се сключва въз основа на Предложение-въпросник за застраховане отправено до Застрахователя, в което Застрахованият е длъжен да отговори на всички зададени му въпроси и да посочи всички обстоятелства, които са му известни и са от съществено значение за оценка на риска.

Застрахованата сума е в зависимост от максималния размер на финансови загуби, които са възможни за застрахования през периода на застраховката.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив