26 Февруари 2021, 19:26 Днес (12) | Вчера (11)

Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (Автокаско на МПС)

Предмет на застраховката са сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор от Застрахования:

Клауза "Пожар и природни бедствия"
Покрити рискове: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване морски вълни; свличане или срутване на земни пластове; авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС.

Клауза "Пожар, природни бедствия и пътно-транспортни произшествия"
Покрити рискове: всички рискове от клауза "Пожар и природни бедствия" плюс сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия по смисъла на Закона за движение по пътищата.

Възможни разширени покрития към клаузите:

- Клауза "Злоумишлени действия на трети лица"
Покрити рискове: повреди, причинени на МПС от механични въздействия (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване.

- Клауза "Кражба или грабеж на цяло МПС"
Покрити рискове: Кражба на цяло МПС. Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио и др. оборудване (без мобилни телефони и антирадари). Грабеж на цялото МПС.

- Клауза "Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние"        В случая застрахователя изплаща обезщетения за повреди, причинени на МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.

- Клауза "Валутно индексиране"
При това разширение застрахователната сума се определя във валута, а обезщетенията се изплащат в левова равностойност по фиксинга на БНБ, валиден за датата на плащането до избран от застрахования курс.

Застрахователна сума
Застрахователната сума е тази, за която може да бъде застраховано МПС и тя се посочва в застрахователната полица. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същата марка, модел и качество.

Застрахователната сума се определя в лева. Ако действителната стойност по документи е във валута, застрахователната сума се определя по централния курс на БНБ към датата на сключване на застраховката.

За действителна стойност се приема:

- Фактурната стойност - когато МПС е закупено в ново състояние (до 1 година от закупуването);

- Стойността по каталози ("Шваке" и други), определена от оторизирано от Застрахователя лице.

Допълнително монтираните на МПС оборудване, обзавеждане или подобрения се застраховат с изричното им поименно и стойностно записване в застрахователната полица и се включват в застрахователната сума на МПС. Общата застрахователна сума на допълнителното оборудване се добавя към застрахователната сума на МПС и не може да надвишава определен от Застрахователя процент от действителната стойност на МПС.

При подзастраховане, когато е уговорена застрахователна сума, по-ниска от действителната стойност на застрахованото МПС и същото погине или бъде повредено, обезщетението се определя според съотношението на застрахователната сума към действителната стойност. По искане на застрахованото лице МПС може да бъде застраховано за застрахователна сума по-ниска от действителната му стойност, като в този случай коефициентът на подзастраховане се записва изрично в застрахователната полица.

При надзастраховане, когато е уговорена по-голяма застрахователна сума от действителната стойност на МПС, отговроността на застрахователя е до действителната стойност. Застрахователят не възстановява частта от застрахователната премия, която съотвества на разликата между уговорената застрахователна сума и действителната стойност на МПС, освен ако застрахованият е бил добросъвестен.

При частични щети на застрахованото МПС, след тяхното обезщетяване, то се счита застраховановано за застрахователна сума, равна на разликата между първоначално уговорената застрахователна сума и изплатеното обезщетение.

Застрахователна (вноска) премия
Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и срещу която застрахователят носи покрития по полицата риск. Премията се определя според рисковото покритие и стойността на застрахованото МПС и може да се заплаща еднократно или на разсрочени вноски.

При настъпване на застрахователно събитие
Застрахователното събитие е осъществяването на покрит по застрахователната полица риск, вследствие на което се уврежда пълно или частично застрахованото МПС и за застрахователя възниква задължение за плащане на застрахователно обезщетение. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми незабавно компетентните държавни органи в деня на настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него; както и да уведоми писмено Застрахователя като посочи всички известни му обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие. Уведомяването се извършва в срокове и ред, посочени в застрахователния договор. 

Застрахователното обезщетение се изплаща в срока, предвиден в застрахователната полица, след представянето на съответните документи от Застрахования. Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител. По време на огледа се извършва заснемане на увреденото МПС и се съставя опис на щетите, в който се описват пълно и точно причинените повреди на МПС, състоянието на повредените части и детайли и се посочва реда за тяхното отстраняване - чрез ремонтиране или подмяна с нови части или детайли. Застрахователят може също да препоръча автосервиз за възстановяване на увреденото МПС. В този случай Застрахователят заплаща директно стойността на ремонта. В обезщетенията се включват и разумните разходи за транспортиране на МПС, ако не може да се придвижва на собствен ход.

При необходимост всяка от страните може да привлече ескперт - вещо лице. Страните могат да се договорят за едно общо вещо лице. При несъгласие на двете вещи лица по констатациите от огледа, страните привличат трето вещо лице. Всяка страна заплаща разноските за своето вещо лице и половината от разноските за третото вещо лице. Ако  вещото лице е общо, Застрахователят поема разноските му.

За кражба или грабеж на цяло МПС, обезщетение се изплаща в срока, посочен в полицата.
Ако след кражба или грабеж на цяло МПС, същото бъде намерено с нанесени повреди в срока преди изплащане на обезщетение, посочен в полицата, Застрахователят заплаща обезщетение за ремонт. Не се изплаща обезщетение за откраднати и липсващи детайли и възли.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив