26 Февруари 2021, 20:00 Днес (12) | Вчера (11)

Застраховка на товари по време на превоз (КАРГО застраховка)

Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици.

Застраховката не покрива каквато и да било загуба и/или щета, причинена поради или в резултат (пряко или косвено) на:

• свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие;

• недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство;

• частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
• мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи;

• липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;
• застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества;
• пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване;

• пленяване, конфискация или пиратство.

Отговорност на застрахователя

Отговорността на Застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта, включително забавяне, разтоварване, натоварване, претоварване или транспортиране на товара, ако са извън контрола на Застраховащия, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелства, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

 Видове застраховки КАРГО :

 „Абонаментна застраховка“

При сключени абонаментни застраховки покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума. Ако между съдържанието на абонаментната застраховка и полицата, издадена за отделна пратка, има несъответствие, действие пораждат уговорките в полицата.
Всяка страна може да прекрати абонаментната застраховка, като изпрати писмено едномесечно предизвестие до другата страна. До изтичането на този срок Застрахователят продължава да носи застрахователното покритие, а Застраховащият дължи съответната застрахователна премия.

Задължения на застрахования
При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя:
• вид и тегло на товара
• вид, име, марка, номер на превозното средство
• начин на превозване на товара
• номер и дата на превозния документ
• място на започване и завършване на превоза
• застрахованата сума
• рисковете, срещу които желае товарът да бъде застрахован.
Застрахованият може да сключи застраховката на база провизорни данни, но същите трябва да се покриват с действителните, при разлика Застрахователят променя застрахователния договор, като има право и да анулира същият при съществени промени водещи до утежнение на рисковите обстоятелства.
Застраховащият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя при всяко изменение в маршрута на превоза на товара, водещо до увеличаване на риска.

Застрахователната стойност е пазарната стойност или т.н. фактурна стойност на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.
Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор. Тя се определя от Застраховащия и не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователят отговаря до размера на застрахованата сума.

Застрахователната премия се определя по тарифите на съответното застрахователно дружество.
Застраховащият е длъжен да заплати премията незабавно след сключването на договора, а ако се издава полица, едновременно с получаването на полицата, освен ако е уговорено друго.
Ако Застраховащият изпадне в закъснение да заплати премията, Застрахователят не ще дължи обезщетения, ако рискът настъпи след закъснението. Ако обаче Застраховащият заплати закъснялата премия и рискът настъпи след извършване на плащането, застраховката запазва силата си.

"Застраховка от склад до склад"


Когато в застрахователната полица е уговорено, че товарът е застрахован от склад до склад, отговорността на Застрахователя за всяка бройна или теглова единица започва в момента, в момента в който тя бъде изнесена от склада или от мястото на съхранение, посочено в полицата и завършва :

- в момента в който тя бъде внесена;

- в склада на получателя в крайното място, посочено в полицата или

- в който и да е друг склад или място на съхранение които не могат да бъдат третирани като междинни такива по време на превоза, независимо дали последните са преди или на самото крайно място,посочено в полицата, и в който и склад или място на съхранение - по нареждане или със съгласие на Застраховащия, изпращача, получателя или техните представители, застрахования товар ще остане на постоянен склад или ще подлежи на разпределение или

- с изтичането на 60 дни, считано от окончателното разтоварване на застрахования товар от морския кораб в крайното разтоварно пристанище, посочено в полицата - в случаите когато, превоза се извършва или включва такъв по море.

По искане на Застраховащия или срещу заплащане на допълнителна премия 60-дневният срок може да бъде продължен.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив