07 Декември 2023, 11:15 Днес (3) | Вчера (11)

Телематичното застраховане може да развенчае мита за пернишкия голф

15 Ноември 2013 17:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 15 ноември 2013, 17:46
Борислав Василев

Новата технология ще намали жертвите по пътищата и ще донесе реални цени на автомобилните застраховки

Разговор с г-н Борислав Василев, управител на "Ауто3П България" ООД

Г-н Василев, с все по-голямото навлизане на IT технологиите в живота на съвременния човек застрахователният бранш се оказа пред необходимостта от сериозни и бързи промени. Като специалист в тази сфера, какви са основните направления, в които браншът предстои да се развива?

Фундаментална истина е, че технологиите не правят бизнес, но поддържат бизнеса. След 1989 г. частното застраховане се разви много бързо, за разлика от процеса по внедряването на нови технологии. Забавянето в технологичното развитие се отразява и на резултатите, ето защо се налага по-динамичен подход в това направление, като посоките за това са много. Една от тях е обменът на информация между засегнатите и заинтересовани страни във всеки конкретен случай. Защото ако за застрахователната компания случаят е щета, то същият случай е претърпяна загуба за пострадалия, възложен ремонт за сервиза, статистически случай за актюерите и регулатора и т.н. Всички тези страни споделят обща информация по случая и са заинтересовани този процес да протича бързо, без допълнителни рискове и без изкривявания.

Браншът непрекъснато обменя информация с външния свят както в страната, така и в чужбина. Технологиите могат да направят този обмен значително по-ефективен. На национално ниво се създават връзки между застрахователните компании, сервизите, вещи лица, НББАЗ, Гаранционния фонд и пр. Всички участници  в този процес имат полза от получаването на навременна информация какво се случва при някакво застрахователно събитие. Сега между тях се разменят телефонни разговори, електронна поща, факсове. Тези канали на споделяне обуславят липсата на проследимост на информацията, загуба на историческа информация, забяване във времето, а като страничен ефект – и неадекватно резервиране и финансови загуби.

Технологичният обмен на информация променя тази картина. От собствен опит мога да споделя, че след въвеждането на системата ни за обслужване на комуникацията между застрахователни компании и автосервизи, проследимостта, контролът, скоростта, достъпността и качеството на информацията се повишиха драстично.
По подобен начин може да се подобри нивото на комуникация и между другите участници в процеса както на национално, така и на интернационално ниво.

Разкажете повече за вече работещата система между застраховател и сервиз.

Българският пазар от години работи успешно с един от нашите продукти – системата SmartClaiMS за оперативно и управленско обслужване на дейността по ликвидацията на щети по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност". Освен в помощ на вътрешните процеси в ликвидацията, тази система се използва и за качествено описване на уврежданията,  калкулиране размера на щетите, подпомагане на основните информационни системи на застрахователя и осъществяване на комуникация с външни за компанията субекти.

Първият реализиран от нас комуникационен модул – SmartClaiMS Garage, обслужва връзките с автосервизите по отношение на възлагането и контрола на текущите ремонти. Чрез него се описват установените вреди, обменят се снимки и документи, съгласува се цената на ремонта и т.н.

Към момента над 600 сервиза работят по този начин със застрахователите и то доказано успешно. Както вече споменах, този стандарт на партньорство може да включи и други участници на застрахователния пазар. Например, ако в информационния обмен присъединим и регресните претенции, те биха станали видими за заинтересуваните страни  в момента, в който бъдат заведени. Всяко движение по тях ще е ясно за страните в момента, когато се случи, а това е особено важно в случаите, когато, например, се води съдебен спор по определена претенция. Сега има случаи застраховател, който трябва да плати, да научи за това години по-късно. През цялото това време той не е правилно резервиран и адекватно подготвен, понеже не знае, че има такова събитие. По подобен начин  се развиват щетите в чужбина.  Дори когато представителите на съответните държави са коректни и информират бързо, пак минава доста време след като щетата е заведена.

Каква част от застрахователният сектор у нас оперира с тази система? Имате ли и в чужбина такава работеща услуга?

На българския пазар работим от 1999 година, а специално със системата SmartClaiMS - от 2005 г. Някои от най-големите застрахователни компании разчитат на нашите системи да обработват автомобилните си щети. Извън страната, групата Auto3P има бизнес във Великобритания, Израел, Турция, Румъния, Швейцария, Русия, Украйна, Латинска Америка.  Въпреки че са изградени върху обща платформа, системите, които изграждаме, са специфични и съобразени с индивидуалните особености на застрахователния пазар във всяка отделна страна.

SmartClaiMS оперира в частта изплащане на обезщетенията. Има ли вече готови технологични решения в частта "превенция" и конкретно при формиране на застрахователната премия посредством коментираната от години система "бонус-малус"?

Ние можем да допринесем за решаването на въпроса с превенцията по две отделни направления.
Първо, може да се използва и анализира натрупаната историческа информация за щетите в системата SmartClaiMS от 2005 г. досега – обработени са над 700 000 щети. Тази история би могла да се използва, от една страна, за индивидуален достъп до данни за конкретните автомобили, така и като източник на статистическа информация, в помощ на адекватното изработване и прилагане на бонус-малус тарифите.

Другият подход е т.нар. "телематично застраховане" или "полица на километър”. Чрез инсталирането на активни датчици и предаватели на данни в автомобилите (GPS, GPRS, датчици за ускорение и др.), може да се събира текуща информация за поведението на автомобилите и водачите, доколкото това поведение е свързано със застрахователния риск. Тази информация може да се използва за значително по-прецизно управление на конкретните полици, както и за справедливо тарифиране. 

Колегите от бранша от около две години обсъждат този подход. Въпреки че пазарите в Америка и Европа все повече го използват, съществуват и известни съмнения, свързани с неприкосновеността на личните данни.

Телематичното застраховане е свързано с инсталиране на GPS-системи в автомобила, които отчитат местонахождението на колата. Някои щатски закони не позволяват такова проследяване и е важно системите да се изграждат така, че да не позволяват достъп на застрахователната компания до данните за местоположението и така да запазват личната неприкосновеност на клиента. В Западна Европа и Северна Америка телематичното застраховане започва да се налага като основен метод за оценка на риска.

Как телематичното застраховане може да бъде едновременно в услуга и на застрахователя, и на клиента и по какъв начин влияе на застрахователния пазар?
Технически тази система използва GPS-устройство, снабдено и с други датчици, замерващи ускорение, закъснение и странично ускорение при влизане в завой. Тази информация на датчиците се разчита от софтуер и се представя графично.

Нашата софтуерна система Horizon AutoSense е единствената на нашия пазар, която е завършена и готова за директна експлоатация в момента. Различни аспекти от събраните данни се ползват, от една страна, от застрахователите за тарифиране и управление на конкретните полици, а, от друга страна, и от застрахованите клиенти, които могат в реално време да следят статуса на своя рисков профил, бонуса/малуса по своята полица, както и допълнителна информация за историята на своите пътувания.

Преведено на обикновен език, датчиците на това GPS-устройството ще могат да изследват стила на шофиране на един водач.

Точно така. Те могат да установят как тръгва и спира определен водач, как управлява автомобила си на магистрала и в града, как изпреварва и как завива.  Знаете, че сред младежите е особено популярно т.нар.дрифтиране, а един застраховател няма как да знае за това поведение на клиента, докато тези датчици биха дали такава информация.

Телематичното застраховане може да развенчае мита за пернишкия голф и да се окаже, че други са по-опасни на пътя.

Възможно е картата на рисковите шофьори у нас да бъде пренаписана.

Тези детайлни замервания може да утежнят като цяло застраховката на българските шофьори...

Целта на замерванията е не да утежнят цената, а да я направят реалистична.
В страните, където системата се ползва от години е установено, че наблюдаваните шофьори са променили трайно своя стил на шофиране.

Ще цитирам по памет данни, според които застрахователна компания, оперираща в Румъния, е отчела спад в щетимостта с 40-50% след  монтиране на устройствата в сравнение с времето преди тяхното установяване на автомобилите.

Разбирате, че това води след себе си и един още по-важен извод, а именно – че въвеждането на такива системи има директен и безспорен принос към намаляване на пътно-транспортните произшествия, а оттам – и до драстично намаляване на жертвите по пътя. Въпросът излиза от икономическия си аспект и ясно заявява своята социална значимост.

Колко струва поставянето и  поддържането на тези устройства?
Съзнателно избягвам въпроса за цената поради това, че тя е субективна – докато ние с Вас говорим, някой може да поръча голямо количество и цената да падне наполовина. Освен това качеството е фактор, който влияе на цената  и докато едно по-скъпо устройство би могло да даде коректни данни, без да дефектира извън заложените параметри, друго устройство, по-евтино, може да се окаже дефектно и да се наложи често да се подменя. Затова няма как да се обвърже една цена със съпътстващи параметри.

Все пак, към днешна дата средната цена надеждно устройство варира в порядъка от около стотина евро. Тази цена се плаща еднократно при закупуването на това устройство.

Цената на техническата поддръжка зависи от обема заложена информация. Въпреки, че и към настоящия момент ние считаме, че цената на едно устройство "се изплаща” бързо след това, то нашите очаквания за истински бум на инсталациите са при цена под 50 евро за устройство.

Кой, според Вас, би трябвало да плати за въвеждането на тези устройства – застрахованият, застрахователят, автоиндустрията?
Тъй като всички тези страни имат директни ползи от тези инсталации, то всички предположения биха били верни. При наличие на повече заинтересувани страни, финансирането не би следвало да е някакъв проблем. Да не забравяме да добавим в числото на заинтересованите и държавата, която би могла да участва по един или друг начин в осигуряването механизми за намаляване на жертвите от ПТП.

Кой финансира закупуването на устройствата във Великобритания и Германия, например?

При цена от 800-900 евро за застрахователна полица, цена от 100 евро не е толкова висока, а цената на застраховката за млад шофьор би могла да падне, примерно, с до 40% при начална цена от 3000 евро. Младите шофьори са оценени като особено рисков фактор и премиите, които плащат там, са огромни. Ако те могат да докажат с помощта на тези устройства, че поведението им е достатъчно зряло на пътя, намаление от порядъка на 40-50% по "Гражданска отговорност", която е била завишена 2 или 3 пъти заради възрастта на водача, е сериозен мотив за тяхното използване. Ето защо в тези страни финансирането обикновено е от клиента.

Ние, като софтуерна компания, искаме по-скоро да привлечем вниманието върху това, че тези устройства могат да бъдат използвани за получаването на много повече данни, които да се използват за по-гъвкаво тарифиране от застрахователните компании но също и за събиране на информация от други области на живота.

Например?

Родителите могат да знаят къде се движи детето им, сервизите биха могли да следят изминатите километри и да сигнализират за належащо техническо обслужване (например смяна на масло, ремъци и филтри, на гуми). 
Щом като такова устройство бъде монтирано, остава въпросът как тази информация ще се използва. Работим в различни посоки да покажем ползите от това.

Каква е сигурността, че информацията ще бъда защитена?

Въпросът за сигурността на информацията е важен за всяка една информационна система. Категорично информацията е защитена. При нашите продукти данните за позиционирането на клиента не се показват на застрахователя.

Системата може да покаже статистика за това как е управлявано едно МПС – по какви пътища е карано (градски или извънградски), превишавана ли е скоростта и в коя част на денонощието – денем или нощем, но не излага на риск сигурността на клиента. Всяка информация се дава само и единствено след одобрението на клиента.

Как стои въпросът  с отчитането стила на каране при използването на един автомобил от повече от един член на семейството, например управляват го бащата, майката, синът или дъщерята и т.н.?

Има начин да се установи кой шофира – поставят се четци, при които всеки член на семейството има собствено устройство и които разпознават кой е водачът.

Може би още е в сферата на мечтите да има устройства, които да не позволят автомобилът да бъде подкаран от крадци...

Тук навлизаме в други технологии, които попадат извън предмет на нашата дейност. Но ако не можем да предпазим автомобила срещу кражба, то поне можем да предадем информация до неговия собственик и/или застраховател, че нещо извънредно се случва с този автомобил. Например, че навлиза в или излиза от определен периметър, че GPS-устройството му е спряло да предава данни, че автомобилът се управлява от неидентифициран водач и др.

Какъв е обемът на телематичното застраховане в Европа към момента?

В Европа се ползват няколко милиона такива устройства. Водещи страни са Великобритания и Германия.

Според консултантската група PTOLEMUS, към 2013 година има над 2 милиона клиенти, като пазарът на застраховките "плащане според шофирането" (PAYD) се очаква да нарасне 50 пъти до края на десетилетието.

Тогава телематично активираните полици ще генерират премии на стойност €50 милиарда на застрахователите, които са се възползвали от възможността. Когато повечето клиенти се възползват от него, то ще стане необходимост и задължение.

Може ли телематично застраховане да се приложи за компании с голям автопарк, например таксиметрови, куриерски, товарни и др. превозвачи? Те към момента имат устройства за проследяване на маршрута и скоростта на движение.

Системата за телематично застраховане може да надгради съществуващата система за управление на автопарка. Използват се същите или подобни устройства, като тези които се прилагат. Тогава опцията за допълнително тарифиране е още по-изгодна.

Като обобщение, как ще промени живота на водачите телематичното застраховане?

Телематичното застраховане изследва поведението на шофьора преди да е причинил щета или вреди на трети лица и в това се крие голямата сила на тази услуга.

Първо, шофьорът знае, че е наблюдаван и, второ, той ще бъде оценен, дори ако не се съобрази с това, че е наблюдаван, и по този начин ще бъде подсетен да си помисли дали пък няма да е по-добре да спазва правилата за движение по пътищата. Така този шофьор ще бъде принуден с чисто финансови механизми да стане по-изряден. С други думи, добрите шофьори вече няма да плащат за агресивното поведение на техните колеги на пътя. В този смисъл телематичното застраховане ще формира нова култура на шофиране и ще допринесе за повече спасени човешки животи.

За компаниите това ще означава по-точно измерен риск и съответно по-вярно тарифиране на застраховката. Аз съм твърдо "за" въвеждането на системата "бонус-малус" не само в рамките на една застрахователна компания, а в рамките на целия бизнес.

Каква е прогнозата Ви за въвеждане на телематичното застраховане у нас?

Смятам, че до 5 години някои компании ще се престрашат да го въведат за определени клиенти, вероятно по застраховките "каско", тъй като премията е решаваща – трябва да има достатъчна цена, върху която да се приложи намаление и която  може да поеме цената на устройството.

Застрахователи вече проявиха интерес и очаквам пилотни проекти да стартират през първата половина на следващата година.

Какви други IT-решения предлагате на застрахователния бранш?

От 2015 г. влиза в сила задължителната за всички производители европейска Директива e-Call (при която всички коли в ЕС ще трябва да са снабдени със система за спешни повиквания при ПТП), което означава, че в автомобилите, произведени от 2015-та, ще бъдат монтирани серийно устройства, позициониращи автомобила.
Въпросът е какво се случва с автомобилите, произведени преди това. Ние разполагаме с такива уреди за позициониране на автомобила по e-Call стандарта и дори вече сме монтирали тестово на автомобили. Всеки притежател на такова устройство може да си направи собствена  e-Call система – да известява роднини, близки, застрахователи, спешна помощ, пътна помощ, полиция и пр.
Монтирани на автомобилите, тези устройства биха могли да бъдат използвани за много повече цели.

Предлагаме и други възможности за облекчаване работата на автомобилния и застрахователния браншове, както и на клиента.

Например, предлагаме система за определяне пазарната стойност на автомобила. Като говорим за застраховане, нека не забравяме, че всичко започва с определяне стойността на един автомобил. В момента най-разпространеният метод за това е използването на каталози за остатъчна стойност, които, според специалисти, не винаги определят адекватна стойност на застрахованото имущество. Ние предлагаме система, която се базира на данните от реалните електронни обяви за продажби и на базата на тази пазарна информация, за секунди дава адекватна оценка. Използва се методът на пазарните аналози, при който резултатите са значително по-точни и адекватни, като се отчитат се спецификите на местния пазар.

Друго интересно решение е електронна търговия за авточасти STMS, която стартира през април 2013 г. Тази система работи в услуга на всички участници на пазара – и застрахователи, и сервизи, и доставчици – и калкулира по-точно размера на увреждането. Разходът за авточастите обикновено формира около 40% от една автомобилна щета. Постигането на 20-процентно намаление чрез достъп до реална пазарна информация може да осигури на плащащия ремонта значителни спестявания.

Ето един пример, който да онагледи какво представлява тази електронна система: при автомобилна щета са нарушени определени детайли, като част от тях се ремонтират, но друга част трябва да се подменят. Застрахователят комуникира със сервиза, който обикновено се обръща към доставчици – един или няколко. Частите, които трябва да се ремонтират, се пускат в системата и всички доставчици ги виждат, като всеки от тях може да предложи цена. Решението за купуването на частта е на сервиза, като застрахователят се явява наблюдател, който може да ограничи търсенето по цена, по качество и пр. STMS може да обслужва купувачи и продавачи от всички нива, от всяко географско място, както от местния, така и от международния пазар.

Клиентът следи ли този процес?

Стига да е заинтересована страна в процеса, може да му се осигури достъп.

Какъв е интересът към тази електронна система за авточасти?

Системата е все още в тестов период, тъй като е твърде нова не само за нашия пазар. Налага ни се сами да откриваме и решаваме проблемите й, както се казва, в движение. Въпреки това, вече над 20 от най-големите доставчици, много сервизи и четири застрахователни компании активно се възползват от преимуществата на системата.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8081
GBP 2.4796 2.4887 2.2815
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив