27 Септември 2020, 05:34 Днес (0) | Вчера (0)

Емил Атанасов: Сегашните цени на "Гражданската отговорност" могат да нарушат стабилността на пазара

10 Юли 2009 14:47 INSMARKET по статията работи: 6
A+ A-

Има опасност от санкции заради намаления обхват, предупреждава зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

Вече мина повече от месец от встъпването ви на този пост. Успяхте ли да се запознаете с естеството на работата, имате ли вече поглед върху застраховатения пазар и как го оценявате към настоящия момент, в условията на криза?
Застрахователният пазар, както и всеки останал сегмент на пазара на финансови услуги е сложна система и е още твърде рано да твърдя, че го познавам добре. Вярвам, че бързо навлизам в естеството на работата и същината на проблемите на застраховането и в особеностите на надзорната дейност. В условията на сериозни кризисни процеси в световен и национален мащаб, смятам че състоянието на българския застрахователен пазар на този етап не дава основания за безпокойство. В сектора безспорно има някои проблеми, но те не поставят под въпрос функционирането и стабилността на застрахователния пазар.

Как бихте коментирал резултатите на застрахователите от началото на годината?
Данните за застрахователният пазар от началото на годината показват по-осезаемо влияние на влошените макроикономически условия - ръстът на премийния приход за първите четири месеца на 2009 г. общо за застрахователния пазар е 3,3%, при положителен ръст 5,9% в общото застраховане и 10,4% спад в животозастраховането. За същия период в общото застраховане се наблюдава нарастване на изплатените обезщетения с 21,4% и нарастване на изплатените суми и обезщетения в животозастраховането с 13,8% (тези показатели обаче не отчитат влиянието на заделените резерви, за които застрахователите представят информация в Комисията за финансов надзор на тримесечна основа). Също така коефициентът на щетимост в общото застраховане за първото тримесечие на 2009 г. нараства на 51% при 48% за същия период на 2008 г. За първото тримесечие на 2009 г. в общото застраховане техническият резултат е положителен - 6720 хил. лв., при отчетени 14 332 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г. Печалбата съответно към края на първото тримесечие на 2009 г. е 13 638 хил. лв., при 13 231 хил. лв. загуба година по-рано.
Тези пазарни реалности определено поставят някои нови изисквания и предизвикателства пред застрахователната индустрия, към които е необходимо да се подходи с професионализъм и отговорност, с каквито застрахователите определено разполагат.

Какви основни задачи и проблемни точки за разрешаване си поставяте като цел в  най-близко бъдеще?
На този етап най-важно е да се продължи повишеното внимание при наблюдение на финансовите показатели на застрахователните компании, достатъчността на образуваните технически резерви и адекватността на съществуващите капиталови буфери. Приключва работата по изготвяне на рискова матрица за оценка на състоянието на застрахователите за надзорни цели, като нейното първоначално тестване предстои. Друга важна задача е повишаването на обхвата по задължителната застраховка ГО и предприемане на своевременни действия по създаване на работещ механизъм за електронно издаване на застрахователните полици. Накрая, но не на последно място, смятам за необходимо непрекъснато развитие на условията, създаващи конкурентна среда, което от своя страна да развива качеството и разнообразието на застрахователните продукти и услуги.

Най-болната тема в застраховането през последните години е обхватът по "Гражданска отговорност". Какъв е той в момента?
Според данните от тази седмица обхватът по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" продължава да е под необходимите 90%.

Има ли опасност от санкции от ЕС заради продължително (във времето) намалелия обхват?
Досега нямаме информация Европейската комисия да е налагала такива санкции на други държави членки и е трудно да бъде прогнозирано тяхното измерение, но опасност от налагане на ефективни санкции за неизпълнение на ангажимента за поддържане на обхват по застраховката съществува.  На практика съществуват различни възможности за въздействие, като например възстановяване на граничния контрол за наличие на сключена застраховка. Възможно е и налагане на особен режим за Националното бюро "Зелена карта", включително искане на финансови гаранции от България. Могат да бъдат влошени условията по презастрахователния договор на Гаранционния фонд. Всеки един от тези сценарии ще окаже влияние върху цената на застраховката, като тази тежест отново ще се поеме от добросъвестните водачи, срещу което е необходимо да се предприемат решителни мерки от всички институции, имащи отношение към този проблем.

Има ли опасност от дестабилизиране на застрахователния пазар (във вътрешен план) заради този застрахователен продукт или пък от фалит на компания?
Техническата загуба по застраховка "Гражданска отговорност" от приблизително 100 млн. лв. за 2008 г. или 26% от премийния приход за годината е безспорно доказателство за необходимостта от увеличаване на премиите. Засега това не е обезпокоително, тъй като застрахователите разполагат с достатъчни резерви, за да гарантират плащанията, но ако се допусне запазване на тенденцията и не бъдат взети мерки за повишаване на цените, това може да наруши стабилността на пазара по застраховката, чийто относителен дял в общото застраховане е около 30% и е от съществено значение за състоянието на пазара като цяло.
През последните години от страна на надзора е провеждана последователна политика по отношение на достатъчността на премиите и адекватността на техническите резерви, което придружено с влошените резултати по застраховката доведе до предприемане на конкретни мерки от страна на застрахователите за разрешаване на този проблем, тоест до постепенно увеличаване на премиите. Средната премия за 2008 г. е била приблизително 140 лв., докато за първото тримесечие на 2009 г. тя нараства на 156 лв., съответно на 163 лв. за първите четири месеца на тази година, т.е. наблюдава се проявлението на така наречения "твърд пазар", характеризиращ се с постепенно нарастване на застрахователните премии по застраховка "Гражданска отговорност".

Как оценявате животозастраховането в контекста на кризата?
Към края на април 2009 г. брутният премиен приход в животозастраховането възлиза на около 80 млн. лв. и отбелязва 10,4% спад на годишна база, както вече споменах. Седем от дружествата отчитат намаляване на премийния приход на годишна база, а осем от тях отчитат нарастване. Логично, пазарният дял на животозастрахователите с положителен ръст на премийния приход, през разглеждания период, е по-нисък (34,27%), в сравнение с този на животозастрахователите с отрицателен ръст (65,73%).
Пазарният дял на четирите животозастрахователни дружества с най-висок премиен приход към края на разглеждания период (ЗАД "Алианц България живот", ЗАД "ДЗИ",  ЗК "Уника живот" АД и "Дженерали животозастраховане" АД) се изчислява на 61,4%, при 69% към края на април 2008 г. За същия период стойността на индекса на Херфиндал-Хиршман, се изчислява на 1227 единици, при 1420 единици година по-рано. Стойностите на индекса в границите между 1000 и 1800 показват, че животозастрахователният пазар е умерено концентриран без силна конкуренция, но тенденцията в развитието на индекса през последните години дава основание да се очаква конкуренцията постепенно да се засилва.
Освен отчетения спад на премийният приход от началото на годината, за оценката на състоянието на пазара, е важно да се вземе предвид и развитието на изплащаните претенции. Към края на първото тримесечие на 2009 г. платените суми и обезщетения от животозастрахователите възлизат на близо 22 млн. лв. по общо 21 850 броя претенции. От тях 3440 броя са откупените (изцяло или частично) застрахователни договори, по които са изплатени 4974 хил. лв. За сравнение, към края на първото тримесечие на 2008 г. са били откупени 2728 броя застраховки и по тях са били изплатени 3160 хил. лв., т.е. не се наблюдава тревожно отклонение по отношение прекратяване на животозастраховки в следствие от протичащите кризисни процеси.
Техническият резултат за животозастраховането към края на първото тримесечие на 2009 г. е положителен - 2788 хил. лв., и е значително по-висок от резултата, отчетен към края на първото тримесечие на 2008 г. (9 хил. лв.). Също така, печалбата в сектора за същия период е 6310 хил. лв. и е нарастнала спрямо същия период на 2008 г., когато е била 3597 хил. лв.

Една от дълго дискутираните теми в общественото пространство е темата за създаването на катастрофичен пул (или друг вариант на защита при бедствия). Какво е мнението ви по този въпрос?
Въпросите, свързани с катастрофичните рискове, тяхното проявление и възможностите за застраховане на тези рискове предизвиква оживени дискусии през последните години. Становищата на институциите, имащи отношение към този проблем, съдържат определени различия и липсва ясно изразено единомислие по този въпрос. Принципно може да се каже, че има още много да се направи за обхвата на застраховането на недвижимо имущество, в т.ч. и за катастрофичните рискове.
Освен това темата за катастрофичен пул и въпросите, свързани с нея, не са от непосредствената компетентност на Комисията за финансов надзор. В такава дискусия можем да участваме, ако от друг компетентен държавен орган бъде поискано наше конкретно становище. А за да бъде изразено такова становище е необходимо да бъде направен експертен анализ и оценка на определени условия и технически параметри.

ВИЗИТКА:
Емил Атанасов бе избран от Народното събрание на 21 май 2009 г. с 6-годишен мандат.
Роден е на 22 септември 1956 г. в гр. София.
Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“. Придобил е редица квалификационни степени, като участва и в множество семинари и курсове, сред които - „General Management and Capital Markets“ в САЩ и „Banking Training Programme“ в Гърция.

Професионалната му кариера започва през 1982 г. като научен сътрудник в Центъра по външна търговия и конюнктура на международните пазари. От 1989 г. до 1991 г. г-н Атанасов работи в Министерството на външноикономическите връзки като главен специалист в управление „Развити капиталистически страни и многостранна търговска политика“. През периода 1991 – 1993 г. е търговски директор в “БРОЯН Т+Т” ООД, гр. София. Кариерата му продължава като главен дилър в Брокерска къща “БРОМАК” ООД, гр. София. През 1994 г. е главен дилър във ФК „ФИНА-С” АД, гр. София, а от 1996 г. до 2001 г. е изпълнителен директор и председател на СД на дружеството. През 2001 г.  започва работа като мениджър пазари  в  „АБВ Инвестиции“ ЕООД, където от 2007 г. до избирането му за заместник-председател на КФН е негов управител.
Автор е на множество публикации по проблемите на международните валутни и  кредитни  пазари,  борсите и борсовите операции.
Владее английски и руски език.

АА

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

От застраховане може и да не разбира човекът, но очевидно БЯГА ОТ ДАЛАВЕРАТА "катастрофичен пул"!Как Албенка и няколкото желязобетона от бранша не вдянаха, че далаверата с катастрофите Емел и сие няма да оставят на застрахователите!!!Като се поогледат мъдреците на Бойко и те дори ще вдянат, че далаверата с катастрофите е в пъти по-голям от тази с боклуците!В крайна сметка нещата са крещяшо ясни - застрахователите да си правят пулчета, колкото си искат, пък европейските и нашенските пари за катастрофи ще си ги разпределят от сърце наследниците на Емел.Не е чак толкова трудно за разбиране!Дори за теб, Албенке!Или?!
#1 | от наблюдател | преди
1. Как при недостатъчни премии по ГО (вж. заглавието и отговора на въпрос 6) са се образували достатъчни резерви (вж. отговора на въпрос 6)? Смях!
2. Увеличението на плащанията в животозастраховането не е драстично докато не се съпостави с намалението на премията, нали?
#2 | от Въпросчета | преди
Ами спомняте ли си първите изявления на онова 29-годишно експертче ( с 0 стаж и опит!), което орисаха да яхне застрахователния бранш?!Не го ли заклеха да яха сега ведно с инвестиционния предприемач Гури още по-голяма далавераджийница?!Къде и в какво време живеем в края на краищата?!
#3 | от Снисходителен махнаджия | преди
Височайшият надзорник следва тактиката на предшественичката си – чул недочул, повтаря като папагал, каквото е дочул от ”експертите” и техните сервилни клакьори :::
###”Техническата загуба по застраховка "Гражданска отговорност" от приблизително 100 млн. лв. за 2008 г. или 26% от премийния приход за годината е безспорно ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРЕМИИТЕ.”###

Височайшият знае какво води до ”техническата загуба”(да се затръшка човек от смях) от ”приблизителните” 100 мил.левчета, защото работата му е да познава статистиката!
А тя показва следното :
ПРИХОДИ – 384 мил.лева ; ОБЩИ РАЗХОДИ по изплатените претенции – 419 мил. лева, (от които Разходи за уреждане на щетите(!) – 30 мил. лева ; Разходи за комисионни на брокери(!) – далеч над 30 мил. лева ;)
БРОЯТ на предявените претенции е 449 423 ; БРОЯТ на изплатените претенции – 438 846 ;
ПРИЧИНИТЕЛИТЕ на тежки ( 1058 убити и 9951 ранени) ПТП са 8042 водачи на МПС ;
ОБЩИЯТ брой на леки, средни и тежки ПТП ТЕЖИ на около 100 000 водачи на МПС ;
СЕРВИЛНИТЕ ”РЕСОРНИ” ДА ОТГОВОРЯТ НА ГАТАНКАТА (някои би трябвало да я разгадаят пред съда!):::
ЗАЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ТОВАРЯТ (правят го всяка година!) НАД ДВА МИЛ.АВТОМОБИЛИСТИ С ФИНАСОВАТА ТЕЖЕСТ НА 100 000 ЗЛОСТОРНИЦИ И С ТЕЖЕСТТА НА СОБСТВЕНАТА СИ НЕКАДЪРНОСТ?!
#4 | от наблюдател | преди
Орлин Пенев: "Гражданска отговорност" трябва да стане 300 евро. Данчо Данчев: "Гражданска отговорност" да не поскъпва до края на годината, браншът не е готов за тази цена.
Емил Атанасов: Сегашните цени на "Гражданската отговорност" могат да нарушат стабилността на пазара.
Ами че земете седнете па се разберете бе тъпаци такива!
#5 | от Консултант | преди
Консултанте, и най-неумните поумняват (има вече признаци) след големите шамари от КЗК!Няма вече сядане и разбиране!Дори скришно да го направят, пак ще се намери някой да ги изпее.Пък и има вече такива, на които им плащат да усещат всякакви споразумения.
#6 | от сеирджия | преди
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив