16 Януари 2021, 14:15 Днес (0) | Вчера (14)

Повишават изискванията към частните пенсионни дружества

30 Май 2017 13:02 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 30 май 2017, 13:06

Отпадат таксите при прехвърляне на средствата от един доброволен фонд в друг, според предложени промени в КСО

Министерският съвет публикува в портала за обществени консултации нов проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените повишават изискванията към пенсионноосигурителните дружества.

Членовете на управителните и контролните органи трябма да имат подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация. Няма да могат да заемат тези длъжности лица, които са били освобождавани по-рано заради принудителни административни мерки, както и които са управлявали дружества с отнет лиценз или на които са налагани административни наказания за системни нарушения. Професионалният опит на тези лица ще трябва да е в дейност, съизмерима с пенсионното осигуряване. Изпълнителните директори и прокуристите няма да могат да заемат друга длъжност по трудов договор, освен като преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти. Също така те ще трябва да управляват дружеството, като присъстват лично на неговия адрес на управление. Управлението на всяко дружество ще трябва да се осъществява съвместно най-малко от две лица. В съвета на директорите или на надзорния съвет ще трябва да има независими членове, които ще трябва да бъдат одобрявани за съответните длъжности.

Промени има и в режима за издаване на предварително разрешение за придобиване на акционерно участие от 10- и над 10 на сто от капитала на пенсионното дружество. Разрешителният режим ще включва не само придобиването, осъществявано пряко или чрез свързани лица, а също така и в съгласие с друго лице.КФН ще трябва бъде уведомявана при промяна в акционерния състав и размера на тяхното участие в капитала, както и при промени в действителните собственици, които притежават 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Въведежда се задължението пенсионно дружество да разполага със система за управление на риска, както и система за вътрешен контрол. Вътрешният одит в дружеството се предвижда да се осъществява от отделно лице или специализирано звено.

Въвежда се задължение банката-попечител да упражнява контрол при оценяване активите на всеки пенсионен фонд, като това ще става на тримесечна вместо на ежедневна база. Изрично се регламентира и отговорността на банката-попечител за всички претърпени вреди, произтичащи от неизпълнение на нейните попечителски задължения.

Предвижда се възможност за инвестиране средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в нови финансови инструменти като дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, акции и облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, и акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС.
Отпада директното инвестиране в инвестиционни имоти. Увеличава се лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.
Забранява се инвестиране и във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество, както и придобиване от пенсионните фондове на активи от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество, а така също и придобиване от такива лица на активи - собственост на фондовете.
За да се намали рискът от концентрация на инвестициите на пенсионните фондове във финансови инструменти, издадени от дружества в една група, се въвежда ограничение за инвестиране в една група до 10 на сто от активите на задължителните и доброволните пенсионни фондове.
Фонд за допълнително пенсионно осигуряване може да притежава не повече от 7 на сто от акциите без право на глас на един емитент, а фондовете, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество – заедно не повече от 20 на сто. По аналогични съображения не се допуска пенсионен фонд да притежава повече от 20 на сто от една емисия облигации. По отношение на дяловете на колективните инвестиционни схеми въведеният лимит е 45 на сто общо за пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, а по отношение на алтернативните инвестиционни фондове – 20 на сто.
Направена е промяна в изискванията към "репо сделките” и "обратните репо сделки”, които могат да се сключват за сметка на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като в законопроекта се предвижда насрещните страни по тези сделки да са банки или инвестиционни посредници с предвиден в закона минимален капитал, по отношение на които се осъществява специализиран надзор.

Забранява се използване на пола като актюерски фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана при осигуряването в универсален пенсионен фонд.

Въвежда се изискване за използване на идентификационен код на правния субект – международно 20-знаково буквено-цифрено съчетание – за идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.

Със законопроекта са предложени и други промени, сред които е и правото на пенсия за старост от универсален пенсионен фонд да се придобива при навършване от страна на осигуреното лице на възрастта по чл. 68, ал. 1 или до една година преди това. Така осигуреното лице ще трябва само да докаже, че е навършило нужните години.

Осигурителните посредници ще трябва да имат определена компетентност, както и чисто съдебно минало.

Премахва се и таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Пенсионноосигурителните дружества ще трябва да създават и поддържат електронни досиета на всички осигурени лица и пенсионери в управляваните от тях пенсионни фондове.

Проектът е на разположение до 30.6.2017 г. на вниманието на всички заинтересовани. Отговорна дирекция е "Регулация на финансовите пазари" към Министерството на финансите.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив