Наред с традиционното присъствие на ЗПАД "Булстрад", тази година на нея, от българска страна, участваха и представители на "ДЗИ" АД и ЗК "Евроинс".

Основната тема на разговорите в Монте Карло, според присъствалите, е била високият размер на презастрахователните ставки през двете години след 11 септември 2001-ва. Терористичната акция, последвалите наводнения в Европа през миналата година и други природни бедствия и корпоративни сривове са в основата на голямото увеличение на цената на презастрахователните покрития. В Монте Карло е постигнато съгласие да се подготвят известни намаления на тези ставки за следващата година. Очаква се там, където застрахователите са постигнали добри резултати, да се преговаря за по-изгодни презастрахователни договори. Мениджърите на тези компании обаче смятат да изчакат конкретните финансови резултати на дружествата за деветмесечието на тази година, преди да пристъпят към облекченията. Влияние върху очаквания (неголям) спад в тарифите на презастрахователите ще окаже и сериозната конкуренция помежду им.

Според международната рейтингова агенция "Стандарт енд пуърс", броят на презастрахователите от най-високата категория "3 А" е намалял. Тези от тях, които са с висок рейтинг, предоставят покрития срещу доста високи ставки, което пък принуждава някои от застрахователите, работещи с тях, да се отказват от презастраховане или да избират презастрахователи с по-нисък рейтинг.

В Монте Карло е бил дискутиран и проблемът с неограничената отговорност по полицата "Зелена карта". В интерес на стабилността на застрахователите, предлагащи този вид услуга, в бранша се обмисля въвеждането на лимити. Това означава, че при щети по полиците застрахователите ще носят отговорност до този лимит.

Във Франция и в някои други страни отговорността по "Зелена карта" (по закон) е неограничена и лимитирането ще доведе до противоречия с тяхната нормативна уредба.

Тенденция в презастраховането е да се намалява покритието на т. нар. катастрофични рискове по пропорционалните договори и въобще предлагането на такъв вид договори. При тях застрахователи и презастрахователи делят всички покрити рискове и събраните по тях премии в съответно съотношение.

Факт е, че се предлагат и непропорционални договори, при които застрахователят заплаща сравнително висока цена на презастрахователя, за да му осигури покритие само на някои големи щети. Това упражнение обаче е изключително неизгодно за малките фирми, които не само че не са се утвърдили на пазара, но и не покриват капиталовите изисквания, позволяващи им да се задържат и да плащат големи застрахователни отговорности.