24 Ноември 2020, 08:59 Днес (0) | Вчера (9)

Фискалният резерв e е в размер на 5.8 млрд. лв. към края на май

01 Юли 2014 12:47 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 1 юли 2014, 13:15
Под лиценза на creativecommons

Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 9,435.9 млн. лв., което представлява 38.8% от годишните разчети за 2014 година

Фискалният ни резерв възлиза на 5.8 млрд. лв. към края на май, включително 4.9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, разкрива доклад на Министерство на финансите.

Ведомството напомня, че в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 11,776.1 млн. лв., или 37.9% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по КФП са с 26.3 млн. лв. По-малко, което се дължи в най-голяма степен на базов ефект от постъпилите в съответствие с нормативните срокове приходи от дивиденти от държавни предприятия в края на май 2013 г. (включително и с еднократен характер). 

Постъпленията от дивидент за държавата към 31.05.2014 г. са в размер на 4.9 млн. лв., докато за същия период на предходната година постъпленията от дивиденти са били 198.7 млн. лв., т.е. постъпленията от дивиденти към края на май 2013 г са със 193.8 млн. лв. по-високи от тези за първите пет месеца на настоящата година. Основната част от постъпилите приходи от дивидент през май 2013 г. е с еднократен характер - от "Държавната консолидационна компания" ЕАД в размер на 148.1 млн. лева. 

Следва да се има предвид, че през 2014 г. нормативно регламентираните срокове за внасяне на дивидент за държавата бяха променени и постъпленията се очакват в следващите месеци.

Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 9,435.9 млн. лв., което представлява 38.8% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на предходната година, данъчните постъпления нарастват номинално с 246.4 млн. лева.

Приходите в частта на преките данъци са 1,981.8 млн. лв., което е 45.9% от планираните за годината и нарастват с 3.6% спрямо януари - май 2013 година. Постъпленията от корпоративни данъци остават близки номинално до отчетените за същия период на предходната година, докато приходите от ДДФЛ бележат ръст от 7.3% (75.8 млн. лв.).

Приходите от косвени данъци са в размер на 4,511.6 млн. лв., което е 35.2% от програмата за годината, в това число от ДДС – 2,935.6 млн. лв., или 35.4%, от акцизи – 1,506.7 млн. лв., или 34.4% и от мита – 58.6 млн. лв., или 43 на сто.

Постъпленията от други данъци (включително имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на  439.9 млн. лв., или 49% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 2,502.7 млн. лв., което представлява 39.8% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 8.1% (187.1 млн. лв.).

Постъпленията от косвени данъци намаляват номинално с 60.1 млн. лв. спрямо същия период на миналата година в резултат на по-високите размери възстановен ДДС и акцизи през първите пет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г., както и на динамиката на потреблението и вноса. 

За периода януари - май 2013 г. възстановеният ДДС е в размер на 2,292.6 млн. лв., а за същия период на 2014 г. е възстановен ДДС в размер на 2,365 млн. лв., или със 72.4 млн. лв. повече. Нивото на невъзстановения данък намалява със 165 млн. лв. - от 314 млн. лв. към май 2013 г. на 149 млн. лв. към месец май 2014 година. Стриктното спазване на сроковете за възстановяване на ДДС и акциз, започнало от началото на мандата на правителството и продължаващо и през тази година, е в съответствие с политиката на утвърждаване на държавата като коректен платец и партньор на бизнеса и е средство за създаване на нормални условия за растеж и развитие. 

Също така следва да се отчете и базов ефект от постъпили през февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер на 65 млн. лв., които са с еднократен характер за 2013 г. и правят данните за постъпленията от ДДС за двата периода несъпоставими. Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на производствени мощности в основен икономически оператор, което отлага част от доставките на суровини за производството и съответно внасянето на дължим ДДС от внос за следващи периоди.

 Очаква се изоставането при постъпленията от ДДС поради проведената планова профилактика на мощности през първите месеци на годината, което се оценява на около 90 млн. лв., да се компенсира постепенно през следващите месеци.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2,340.1 млн. лв. или 34.9% от разчета за годината. Променените срокове за внасяне на дивидента за държавата от предприятията с държавно участие в капитала, от една страна, и постъпилите еднократни приходи, от друга, прави данните в частта на неданъчните приходи несъпоставими за двете години. 

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.05.2014 г. са в размер на 1,578.1 млн. лв., при 1,749.5 млн. лв., отчетени към 31.05.2013 година. Приходите от помощи към края на май 2014 г. са със 101.3 млн. лв. по-ниски от тези за същия период на предходната година, като това изоставане се компенсира през месец юни 2014 г., когато има по-високи постъпления от помощи спрямо предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.05.2014 г. възлизат на 12,664.6 млн. лв., което е 39% от годишния разчет. Спрямо май 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 907.8 млн. лв. (7.7%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните разходи.

 Важно е да се отбележи, че разходите по сметките за европейски средства (включително националното съфинансиране) нарастват значително - с 64.7% (605.3 млн. лв.) повече спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с ускореното усвояване на средствата по европейските програми, докато разходите по националния бюджет нарастват с 2.7% (302.5 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година. 

Разходите по европейските средства (включително националното съфинансиране) към края на май 2014 г. са в размер на 1,540.1 млн. лв., като отчетените за същия период на 2013 г. разходи са в размер на 934.8 млн. лева. В структурно отношение разходите за издръжка и лихвените разходи са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година, докато ръст се отчита основно при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания. 

Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., свързани с разплащане на задължения от предходната година и др. 

От друга страна, ръстът при капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) отново е свързан с по-високите плащания по програмите и фондовете на ЕС. Към края на май 2014 г. тези разходи са в размер на 1,389.3 млн. лв. и нарастват номинално с 40.2% (398.2 млн. лв.) спрямо същия период на предходната година, когато те са били в размер на 991 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 11,950.6 млн. лв., което е представлява 40.1% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2014 г. са в размер на 10,561.3 млн. лв. (42.6% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,389.3 млн. лв. (27.8% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 218.9 млн. лв. (32.7% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 495 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към май 2014 г. е отрицателно в размер на 888.6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 362.9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 525.7 млн. лева.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив