20 Септември 2020, 11:20 Днес (0) | Вчера (0)

"Топлофикация София" търси застраховател за активите си

12 Май 2017 11:09 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 12 май 2017, 11:19
Топлофикация

Обществената поръчка е по 9 обособени позиции

"Топлофикация - София" АД обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на активите на "Топлофикация София" ЕАД. Пълният обхват на поръчката включва 9 обособени позиции. Участниците могат да участват за всички обособени позиции.
Дружеството ще сключи следните застраховки:
- имуществена застраховка "Пожари и природни бедствия" на ДМА и СМЗ, собственост на "Топлофикация София" ЕАД. Мястото на изпълнение на поръчката са обектите на "Топлофикация София” ЕАД в София. Имуществената застраховка на ДМА и СМЗ, собственост на "Топлофикация София" ЕАД, е задължителна за активите, с които дружеството извърша лицензионна дейност. За действителна стойност на всеки един от активите, се приема отчетната стойност на застрахования актив съгласно техническа спецификация. Покритите рискове са:
Риск А1 - Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
Риск А2 - Разходи за разчистване
Риск Б1 - Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други
Риск Б1-1 - Наводнение, вследствие на природни бедствия
Риск Б2 - Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води
Риск Б3 - Земетресение
Риск Б5 - Изтичане на вода и пара
Риск B1 - Вандализъм/ злоумишлени действия на трети лица
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 2 421 405 лв.

- застраховка на паричните средства в касите на "Топлофикация София" ЕАД "Кражба, грабеж, вандализъм". Мястото на изпълнение е София. Максималният лимит на отговорност при кражба или грабеж е 225 000 лв. Общата застрахователна сума по полицата е равна на сумата на средните прогнозни дневни суми събирани от касиерите в касите на "Топлофикация София” ЕАД във високооборотен период ( 01.11 – 30.04).
Покритите рискове са кражба и грабеж.
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 6 297 лв.

- застраховка "Обща гражданска отговорност" за причинени вреди на трети лица вследствие от основната дейност на дружеството". Мястото на изпълнение е София. Максималният лимит на отговорност е: за едно събитие - 100 000 лв.; за всички събития - 500 000 лв.
Покритите рискове са: причиняване на вреди на трети лица вследствие от дейността на дружеството.
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 179 520 лв.

- задължителна застраховка "Трудова злополука и професионално заболяване". Застрахователната сума за риска "Трудова злополука и риск "Професионално заболяване" е обща за двата риска. Застрахователната премия по полицата се определя на база общия месечен фонд работна заплата, който е равен на средната МБРЗ на всички работници или служители застраховани за риск "Трудова злополука" към датата на сключване на застраховката умножена по техния брой.
Стойността на поръчката по тазци обособена позиция е 328 508 лв.

- задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 364 015 лв.

- застраховка "КАСКО на МПС" или еквивалентна. Минималните изисквания за покрити рискове са:
1. Пожар и експлозия;
2. Природни бедствия;
3. Авария на инсталации;
4. Щети при ПТП;
5. Щети на МПС по време на престой;
6. Щети на МПС в паркирано състояние;
7. Злоумишлени действия на трети лица;
8. Кражба на цяло МПС;
9. Грабеж на цяло МПС;
Допълнителни изисквания на възложителя при застраховката на МПС е отремонтирането на щетите да се извърши в оторизиран/доверен сервиз, чрез представена фактура или по експертна оценка на щетата от застрахователя, по преценка и заявка на възложителя.В техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на обезщетението.
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 607 248 лв.

-застраховка "Злополука на лицата в МПС". Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 20 054 лв.

-задължителна застраховка Професионална отговорност на строителя и професионална отговорност на проектанта. Застраховката е за 16 души. Покритите рискове са професионалната отговорност на възложителя за вреди, причинени на други участници в проектирането и строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
Стойността на поръчката по тази обособена позиция е 24 800 лв.

- застраховка "Професионална отговорност" вследствие дейност по сертифициране, лицензиране и контрол" за звено "Орган за контрол". Застраховката е предвидена в изискване за стандарт по сертификат БДС EN ISO/IЕS 17020:2012, по който възложителят е акредитиран, за покритие на юридическите отговорности, произтичащи от неговите дейности.
Застраховката е за 14 души.
Максималният лимит на отговорност за едно събитие е 500 000 лв., за всички събития е 2 000 000 лв.
Стойността на пърачката по тази обособена позиция е 13 600 лв.

Всеки участник трябва да е изпълнил минимум една услуга по застраховане, с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката или обособената позиция за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 13 юни 2017 г., 17:00 ч.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив