01 Юни 2020, 02:51 Днес (0) | Вчера (0)

1 милион лева ще струват стрестестовете в застраховането

22 Август 2016 10:14 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 22 август 2016, 13:02
Getty Images

Крайната дата за кандидатстване е 21 септември 2016 г.

Комисията за финансов надзор обяви открита процедура за възлагане на обществената поръчка за организирането и извършването на стрестестовете в застраховането.  Процедурата е обявена на основание §10, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. При координиране изпълнението на обществената поръчка освен възложителя и изпълнителя, участие ще вземе и Управляващият комитет, който включва представители на КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/ EIOPA (членове с право на глас), както и представители  на Министерство на финансите, Българската народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ ESMA (наблюдатели със съвещателен глас).

Максималната цена за изпълнението на обществената поръчка е 1 000 000 лв. без ДДС. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена”.

Участниците трябва да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Кандидатите трябва да имат международен опит в предоставянето на подобни услуги, а така също и опит и с модели по Платежоспособност ІІ. Всеки от участниците е длъжен да предложи екип от 2 актюери, 3 експерти и 1 ръководител.

Заявления за участие могат да бъдат подавани до 21 септември 2016 г., 18:00 ч.
Отварянето на офертите ще стане на публично заседание на 26 септември 2016 г., от 11:00 ч.

Стрес тестовете ще бъдат проведени въз основа на Методология, която ще бъде одобрена от Управляващия комитет и приета от КФН, и съответно предоставена от КФН на изпълнителя.

Основната цел на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите е да се оцени устойчивостта на застрахователния сектор в условията на различни шокове и в различни сценарии. Стрес тестовете ще дадат информация на КФН относно потенциалните ефекти върху финансовото състояние и платежоспособността на застрахователните и презастрахователите, в резултат на набор от определени промени в рисковите фактори, близки до извънредни, но възможно най-вероятни събития.

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да осигури стриктно спазване и прилагане на методологията, да изпълни обществената поръчка, да предложи за разглеждане на Управляващия комитет или на КФН решения за необичайни или непредвидени ситуации, срещнати в хода на изпълнение на поръчката. Изпълнителят изготвя окончателен индивидуален доклад за проведения стрес тест на всеки отделен застраховател, презастраховател, група или подгрупа. Също така трябва да бъзде изготвен и окончателен обобщен доклад (с индивидуални и обобщени резултати), който включва информация поотделно за всеки застраховател и презастраховател и обобщена информация.
Референтната дата за провеждане на стрестестовете е  30.06.2016 г.

Изпълнителят верифицира за всеки застраховател и презастраховател изчислението на въздействието на рисковите фактори, посочени в методологията за провеждане на стрестестовете, относно всяка категория активи и пасиви от баланса  на застрахователя/ презастрахователя, съответно и на групово ниво, съгласно Платежоспособност II.
При извършването на стрес тестовете се използват коригираните баланси, изготвени в рамките на прегледа на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и друга допълнителна информация, изискана за извършването на стрестестовете в съответствие с методологията, която ще му бъде предоставена от КФН.
Изпълнителят създава работни процедури и използва аналитични и IT инструменти в съответствие с методологията.
След като е получил входните данни и информация, изпълнителят извършва проверки по смисленост, оценява пълнотата и точността им, използвайки съответните тестове. При верификацията изпълнителят проверява изчисленията, извършени от застрахователите/ презастрахователите и ако е необходимо извършва проверка за достоверност на предоставените входни данни.

Всеки от участниците в обществената поръчка предлага екип от експерти, който да организира и извърши стрес тестовете. Изпълнителят изготвя окончателните индивидуални доклади и окончателния обобщен доклад (с индивидуални и обобщени резултати) на български и на английски език. Срокът на действие на договора е 6 месеца от датата на сключването му.

Застрахователите и презастрахователите (в т. ч. застрахователите като част от група или подгрупа),  на които ще бъдат извършени стрес тестове, са:
Застрахователи
1. Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец"
2. Застрахователно Акционерно Дружество "Българиия"
3. Българска Агенция За Експортно Застраховане (БАЕЗ) ЕАД
4. "Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп"" АД
5. "ЗД "Бул инс"" АД
6. ДЗИ – Общо Застраховане ЕАД
7. "Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД" ЕАД
8. "Застрахователно дружество Евроинс" АД
9. "Фи Хелт Застраховане” АД
10. "Дженерали застраховане" AД
11. Застрахователно дружество ЕИГ РЕ АД
12. "Групама Застраховане" ЕАД
13. "Застрахователно акционерно дружество "Здравноосигурителен институт"" АД
14. Застрахователна компания "Медико – 21" АД
15. Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД
16. ЗАД "ОЗК – Застраховане" АД
17. "Застрахователна компания Лев Инс" АД
18. ЗД Съгласие АД
19. Токуда Здравно Застраховане ЕАД
20. Застрахователна компания Нова Инс ЕАД
21. "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ЗАД" АД
22. "Застрахователна компания УНИКА" АД
23. Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" АД
24. ЗАД "Енергия" АД
25. "Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот"" АД
26. "ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"" АД
27. "Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот" ЕАД
28. ДЗИ – Животозастраховане ЕАД
29. Граве България Животозастраховане ЕАД
30. "Групама Животозастраховане" ЕАД
31. Застрахователно Дружество Евроинс Живот ЕАД
32. Животозастрахователна компания "Съгласие" ЕАД
33. Животозастрахователен Институт АД
34. ЗАД Сожелайф България АД
35. "ОББ-Метлайф животозастрахователно дружество" АД
36. "Застрахователна компания Уника Живот" АД
37. "Застрахователно акционерно дружество Даллбогг: живот и здраве” АД
38. "Европейска здравноосигурителна Каса” ЗАД” АД
39. Застрахователна компания "Надежда” АД
40. Кооперация "Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК"
41. Застрахователно акционерно дружество "Асет Иншурънс” АД

Презастраховател
42. Джи Пи Презастраховане АД

Като застрахователни групи на стрестеста ще бъдат подложени:
- Застрахователно Акционерно Дружество "АРМЕЕЦ (дружеството има дъщерно дружество Армеец Итил Русия)
- Евроинс Иншуърънс Груп АД и Еврохолд България АД ("Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД" ЕАД, "Застрахователно дружество Евроинс" АД, Застрахователно дружество ЕИГ РЕ АД и Застрахователно Дружество Евроинс Живот ЕАД, които са дъщерни дружества на Евроинс Иншуърънс Груп АД и Еврохолд България АД)
- "Застрахователна компания Лев Инс" АД (Застрахователят е участващо предприятие във Животозастрахователен Институт АД и "Застрахователно акционерно дружество "Здравноосигурителен институт"" АД)
- ЗАД "ОЗК – Застраховане" АД (Застрахователят има дъщерно дружество  Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД)

Като застрахователни подгрупи на стрестеста ще бъдат подложени:
- Булстрад Виена Иншуърънс груп (застрахователят е участващо предприятие в "ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"" АД и Застрахователна компания НОВА ИНС ЕАД)
- ДЗИ – Животозастраховане ЕАД (застрахователят е участващо предприятие в ДЗИ – Общо Застраховане ЕАД)
- Застрахователна компания УНИКА България (застрахователят е участващо предприятие в  "Застрахователна компания Уника Живот" АД).

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив