10 Декември 2019, 05:46 Днес (0) | Вчера (12)

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ

30 Март 2018 09:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 29 март 2018, 18:06
© Vienna Insurance Group / Robert Newald

Компанията отчете категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

Изключително позитивна междинна равносметка за Vienna Insurance Group (VIG) направи негералният директор на компанията проф. Елизабет Щадлер при представянето на временните показатели за финансовата 2017 г. "Нашият успех за 2017 г. е удовлетворителен резултат от последователно следвана бизнес стратегия. След 1989 г. ние бяхме една от първите австрийски компании, които направиха стъпка на изток и използваха потенциала в Централна и Източна Европа. Сега, когато навсякъде се говори за големите възможности, отворени благодарение на добрата конюнктура на икономиките в ЦИЕ, ние вече берем плодовете от нашата дългосрочно планирана стратегия", подчерта Елизабет Щадлер и съобщи, че въз основа на добрите резултати управителният съвет е предложил на органите увеличаване на дивидентите за финансовата 2017 г. с 12,5% от 80 на 90 цента на акция.

Динамично нарастване на премиите

Изчислените премии на концерна достигнаха 9386 милиона евро, което представлява увеличение от 3,7 процента в сравнение с периода на предходната година. Без еднократните премии в сферата на животозастраховането VIG бележи още по-категорично нарастване на премиите в размер на 6,2 процента. Всички сектори, с изключение на еднократните премии в животозастраховането, отбелязват растеж. Особено силно нараснаха общите премии в Словакия (+10,6 процента), в Унгария (+10 процента), в България (+9,8 процента), в Полша(+8,2 процента) и в Чешката република (+4,9 процента). От останалите държави в Централна и Източна Европа динамичен растеж на премиите за 2017 г. отбелязаха преди всичко страните Босна и Херцеговина (+23,2 процента) и Сърбия (+12,4 процента). Общо за 2017 г. 55,1 процента от премиите на концерна бяха реализирани в ЦИЕ.

Най-големият дял от обема на премиите заема имущественото застраховане (28,1 процента), последвано от животозастраховането срещу текуща премия (27,4 процента), автомобилното застраховане "Гражданска отговорност" (14,9 процента), животозастраховането срещу еднократна премия (12 процента), автомобилното застраховане "каско" (11,7 процента) и здравното застраховане (5,9 процента). Здравното застраховане спада към сферите на дейност, в които VIG вижда голям потенциал за растеж в региона на Централна и Източна Европа. Премиите в този сектор се увеличиха през 2017 г. с 9,3 процента и достигнаха 564 милиона евро. В ЦИЕ в сферата на здравното застраховане бяха събрани с внушителните 43 процента повече премии.

Печалбата (преди облагане с данъци) се увеличи значително

През 2017 г. печалбата на концерна преди облагане с данъци се покачи на 442,5 милиона евро (2016: 406,7 милиона евро). Увеличаването на печалбата с 8,8 процента се дължи преди всичко на доброто развитие на комбинирания коефициент (combined ratio), както и на положителното развитие на техническите резултати в животозастраховането в Чешката република и в Словакия. Особено силно нарастване на печалбата беше отбелязано в Полша, което, наред с другото, е резултат от успешната стабилизация на бизнес сектора автомобилно застраховане. Общо дружествата в региона на Централна и Източна Европа вече допринасят към печалбата (преди облагане с данъци) с около 57 процента.

Комбинираният коефициент (combined ratio) беше категорично подобрен

През 2017 г. комбинираният коефициент на VIG (след презастраховане, без да се вземат предвид приходите от инвестиции) категорично се подобри на 96,7 процента (2016: 97,3 процента). С това VIG съумя отново да запази комбинирания коефициент под 100-процентовата граница, независимо от многобройните застрахователни събития вследствие на бурите и урагана Херварт. Значителен принос тук имат Австрия и Полша със своите по-добри технически печалби.

Финансовият резултат отбеляза лек спад

За 2017 г. финансовият резултат (включително резултатът от предприятията, оценени като капитал) беше 924,3 милиона евро. Въпреки включването на дружествата с нестопанска цел като напълно консолидирани предприятия, за цялата 2017 г. той беше с 3,6 процента под стойността за предходната година.

Капиталовите инвестиции бяха увеличени

Общите капиталови инвестиции (включително ликвидните средства) на Vienna Insurance Group към 31 декември 2017 г. се покачиха на 37,4 милиарда евро. В сравнение с предходната година това означава нарастване с 1,2 милиарда евро, респективно с 3,3 процента.

Предложените дивиденти бяха увеличени

През 2017 г. резултатът на акция, а именно 2,23 евро беше малко над нивото за предходната година (2016: 2,16 евро). Въз основа на добрите резултати за финансовата 2017 г. управителният съвет ще предложи на органите увеличаване на дивидентите спрямо предходната година от 80 на 90 цента на акция. Това съответства на повишаване с 12,5 процента и коефициент на изплащане 38,7 процента (2016: 35,6 процента). Следваната от Vienna Insurance Group от 2005 г. насам политика по отношение на дивидентите остава непроменена с минимално разпределение от 30 процента на нетната печалба на концерна по малцинства.
Съдържащите се в настоящото изявление данни за финансовата 2017 г. се базират на актуалните към момента и непроверени стойности. Окончателните данни за финансовата 2017 година ще бъдат публикувани заедно с годишния отчет на концерна на 18-ти април 2018 г.

Прогноза до 2020 г.

За периода от 2017 до 2020 г. международният валутен фонд (IWF) прогнозира за региона на Централна и Източна Европа средно годишно увеличение на БВП в размер на 3 процента, а за региона на ЕС 15 – в размер на 1,7 процента. Въз основа на тези конюнктурни данни Vienna Insurance Group планира да инвестира във възможностите на това развитие и в своето положително въздействие върху застрахователното поведение на населението. С прилагането на устойчива и ориентирана към доходите политика на растеж VIG възнамерява до 2020 г. постепенно да увеличи обема на премиите до над 10 милиарда евро. Печалбата (преди облагането с данъци) трябва да достигне до 2020 г. над 500 милиона евро. За комбинирания коефициент (combined ratio) целта е до 2020 г. той да достигне около 95 процента. Дивидентите ще последват амплитудите на печалбата. Въз основа на положителното бизнес развитие и предприетите мерки в рамките на "Agenda 2020" целта, която трябваше да бъде постигната през 2019 г., вече се измести за 2018 г. За да бъдем конкретни, за 2018 г. VIG очаква обем на премиите в размер на 9,5 милиарда евро и печалба преди облагане с данъци от порядъка на 450 до 470 милиона евро.

Стратегическа работна програма "Agenda 2020"

През 2017 г. "Agenda 2020" беше стартирана с цел да оптимизира бизнес модела на VIG и същевременно да разработи нови търговски възможности. "Зад нея стоят мащабни задачи, които не могат да се решат за един ден. Затова толкова повече ни радва фактът, че вече успяхме да постигнем първите успехи", заявява проф. Елизабет Щадлер и привежда следните примери: в мерките за оптимизиране на резултатите в автомобилното застраховане VIG се концентрира на първо място върху намаляването на високите разходи за щетите в чужбина.
Специално сформираният екип за щетите в чужбина на VIG съумя да идентифицира потенциал за икономии при щети на автомобили извън страната в размер на около 10 милиона евро на година. Проектът за оптимизация на щетите беше приложен през 2017 г. в концерновите дружества в Полша и Литва както в сферата на автомобилното застраховане, така и в застраховането на домашното имущество. Първите резултати показват потенциал за икономии по отношение на разходите за обезщетения в средния едноцифрен процентен диапазон.
Същевременно с това се подпомагат усилията за намаляване на неоправданите обезщетения.
"Тези мерки ни дават възможност да продължим да намаляваме нашия комбиниран коефициент в посока към 95 процента", подчерта проф. Елизабет Щадлер.

Инициативи за растеж

Към бизнес сферите, в които VIG иска да расте с цел подсигуряване на своя капацитет за в бъдеще, спадат, наред с другото, здравното и банковото застраховане. В 38 от около 50 дружества на концерна вече се предлагат здравни застраховки. В петте набелязани страни (България, Полша, Румъния, Турция и Унгария), в които здравното застраховане трябва да се структурира по специфичен начин, през 2017 г. премиите в този сектор се увеличиха с около 11 милиона евро, респективно с около 32 процента. За форсиране на банковите продажби през 2017 г. бяха взети решения за сливане на местни застрахователи, които предлагат всички застрахователни продукти, с банковите застрахователи на VIG и понастоящем те се осъществяват. "С нашия дистрибутор Erste Group през 2017 г. започнахме да намаляваме продуктовата активност и да предлагаме ясно и просто структурирани здравни и имуществени застраховки за банковите клиенти. Друга важна цел е по-добро интегриране на нашите продукти в онлайн търговията на банката", отбелязва проф. Елизабет Щадлер.

Ясна цел в сферата на дигитализацията и нова инициатива "VIG Xelerate"

През 2017 г. VIG разработи дигитална цел за групата. Дружествата на концерна имат свободата и самостоятелността да стартират проекти за дигитализация и да превърнат идеите в реалност. Холдингът играе при това ролята на координатор за концерновите дружества. Акцентите и мерките могат да бъдат различни за различните дружества. "Ние виждаме два етапа в дигитализацията. Първият етап, в който се намираме в момента, се занимава с дигитализацията на днешния бизнес модел. За тази цел ние усъвършенстваме нашите оферти и услуги с интелигентно прилагане на технологии във всички допирни точки с клиентите. Във втория етап става дума за използването на нови бизнес модели, включващи и нетипични за застрахователната сфера оферти и услуги, като напр. асистанс. В тази сфера много успешно инвестираме своите усилия вече няколко години. Само през 2017 г. от нашите дружества бяха оказани над 200 000 асистанс услуги. През 2017 г. от България беше поет асистанс за Македония, а в Румъния беше основано собствено асистанс дружество, което понастоящем стартира своята дейност", отбелязва проф. Елизабет Щадлер.
В рамките на "Genesis", най-големият проект за дигитализация в рамките на групата, полското концерново дружество Compensa тества през 2017 г. прилагането на роботизирани технологии и изкуствен интелект за автоматизация на работните процеси и от началото на 2018 г. насам автоматизира четири рутинни дейности. В момента се тестват предимствата, които дава телематиката в сферата на автомобилното застраховане, и на ботовете за автоматизиран отговор на запитванията на клиентите. Посредством съответно приложение агенциите и крайните клиенти сега могат да сключват автомобилни застраховки по най-простия начин и в Полша. В Австрия Wiener Städtische със "Smart & Easy" и Donau Versicherung с "Klara" стартират нови дигитални консултантски програми, които вече са съгласувани с Директивата за застрахователното посредничество IDD. От 1 април нататък програмата "Klara" на Donau Versicherung ще се прилага в сферата на консултантските услуги на територията на Австрия, а за в бъдеще ще бъде приета също и от дружествата Compensa в балтийския регион.
Като най-нова дейност в рамките на дигиталната трансформация VIG Holding стартира инициативата "VIG Xelerate". От групата могат да се внасят проекти за дигитална трансформация, които ще бъдат оценявани според важността на ползите за внасящото дружество и цялата група, и впоследствие ще бъдат подпомогнати финансово от VIG.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив