18 Юли 2024, 12:26 Днес (0) | Вчера (1)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Коя информация се определя като лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Какво означава да се „обработват“ лични данни и кой може да го прави?

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, структуриране, съхранение, изтриване или унищожаване.
Администраторът на лични данни по смисъла на законодателството може да ги обработва. „Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България. В настоящия случай администраторът е „ИНШУРЪНС.БГ” ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл.12, ап.44.
Друг субект, който може да обработва лични данни, е т.н. „обработващ лични данни“. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

В качеството си на администратор на лични данни, извършващ журналистическа дейност и предоставящ PR и рекламни услуги, а също така организиране на събития, конференции и др., „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Като администратор „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД е въвел множество технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт.
Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да ви осведоми за това как “ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД използва вашите лични данни като администратор. Освен това бихме искали да ви уведомим как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с използването на личните ви данни.

Защо и какъв тип лични данни събираме?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация за организирани от нас или наши партньори събития. Ваши лични данни ни служат за кореспонденция с вас или за да ви предоставим изискана от вас информация, за идентификация, маркетингови дейности или реклама.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното ви пространство или прикосновеността на личния ви живот.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД ще поиска от вас изричното ви съгласие за тяхното получаване.

Общи данни и информация

Сайтът на „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД събира серия от общи данни и информация, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните данни могат да бъдат:

 • използваните видове и версии на браузъра;
 • операционната система, използвана от системата за достъп;
 • адреса на интернет протокола (IP адрес);
 • доставчика на интернет услуги на системата за достъп;
 • всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии;
 • данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час);
 • информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории;
 • продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), средна продължителност на времето, прекарано в дадено приложение;
 • брой гледания в приложението, среден брой на статиите, разглеждани на уебсайта, информация за активности на страницата, методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

При използването на тези общи данни и информация „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД не прави изводи за субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да правим правилно съдържанието на уебсайта си, да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии, а и предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Ето защо „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация с цел повишаване защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Данни, които събираме при организиране на събития и други ПР прояви, които са част от нашата дейност

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, месторабота и заемана длъжност, телефонен номер, имейл адрес.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Как използваме вашите лични данни?

В Политиката ни за поверителност и защита на личните данни указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни, включително и за "бисквитки".

Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 • За предоставяне на изискана от вас информация;
 • За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите;
 • Кореспонденция по различни поводи;
 • Сключване на договори;
 • Покани за организирани събития от нас и/или наши партньори.


Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни, е: вашето съгласие; изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

„ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД, в случай на необходимост, може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас. Такива са доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени от нас да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие с процедурите, утвърдени и действащи в „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД.

Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи като НАП, НОИ и други държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

„ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Стремим се да поддържаме информацията точна и актуална. Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране и т.н.
От наша страна полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.
Период на съхраняване на данните

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте предварително уведомени.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:
- За целите на измерване на потребителското поведение на сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
- За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.
- По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.
- Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари
- След изтичането на тези срокове съответните данни се заличават рутинно, доколкото вече не са необходими за изпълнението на договора или за възникването на договор.

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
За целта е необходимо е да попълните искане за проверка и достъп, което да отправите директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.
За да удостоверите вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез последване на линка, който ще изпратим на вашия имейл адрес за комуникация с нас.
Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните ви данни от наша страна.
Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване.
Право на преносимост на данни: ако личните ви данни се обработват с автоматични средства по ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да ви предоставим личните ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
Право да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД директно на Длъжностното лице по защита на данните на посочените по-долу данни за контакт с него.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Електронна поща: info@insmarket.bg
Телефон: +359 887 993 449

Право на подаване на жалба в контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.
В България контролният орган е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

Промени в нашата Политика за поверителност и защита на лините данни

“ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта. „ИНШУРЪНС.БГ“ ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Настоящата Политика влиза в сила от 25.05.2018 г.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив