26 Февруари 2021, 20:59 Днес (12) | Вчера (11)

Селскостопанско застраховане

 

Видове застраховки :

Застраховка „Земеделски култури“

Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия. Застраховат се повече от 160 вида култури в размер на 100% от застрахователната сума.

Покрити рискове
Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:
• Градушка
• Буря
• Проливен дъжд
• Пожар
• Осланяване
• Наводнение
За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете:
• Измръзване
• Изтегляне
• Киша
• Задушаване

Сключване на застраховката
Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Презасяване
Когато млада култура е била частично или напълно унищожена и ако има възможност на нейното място да бъде засята същата или друга култура, обезщетението е върху процент от застрахователната сума, както следва:
• за житни култури и многогодишни фуражни треви - 30%;
• за царевични, маслодайни, окопни, влакнодайни и варивни култури, полски тикви, ориз и едногодишни фуражни треви - 20%;
• за тютюн, зеленчуци, бостани, окопни за семе, медицински растения и цветя за семе и продажба - 15%.
При презасяване на млада култура застраховката продължава за заместващата култура срещу застрахователна премия, която се определя върху сумата на обезщетението за унищожената култура и се удържа при неговото изплащане.

Застраховка на трайни насаждения - като основни средства за производство“

Това е застрахователен продукт, обект на покритие при който е самото растение (лоза, дърво, храст, туфа) като основно средство за производство.
Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.

Предмет на застраховката
Ние покриваме материалните щети, причинени от загиване на растения поради тяхното увреждане от застраховани рискове.

Клауза "Н" - "неплододаващи"
По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в експлоатация.
Възстановяват се разходите за създаване на насаждението, включващи:
• средствата, необходими за закупуване на посадъчен материал;
• средствата, необходими за засаждане на материала, които се изчисляват както следва:
• за лозя - до 25% от стойността на посадъчния материал;
• за овощни култури - до 10% от стойността на посадъчния материал.

Клауза "П" - "плододаващи"
По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода на експлоатация.
Възстановяват се разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в експлоатация, намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката включително.

Покрити рискове
• Градушка
• Буря
• Пожар
• Измръзване
• Снеголом

Сключване на застраховката
Застраховката се сключва в периода от 15 април (за лозя от 1 май) до 15 октомври. Застраховката се сключва за срок, не по-малък от шест месеца и не по-дълъг от една година.

Застрахователната сума се избира от застрахования в границите между минимална и максимална стойност, които се определят от застрахователя.
Във всички случаи отговорността на Застрахователя се свежда до определена сума, която се вписва в застрахователната Полица.

Застрахователната премия се определя въз основа на:
• Вида, гъстотата и възрастта на насаждението
• Цената на посадъчния материал
• Местоположението на насаждението

Застраховка на домашни животни“

Животновъдството, като основен отрасъл на селското стопанство и поставянето му на съвременна производствена основа, изисква влагането на много и то големи инвестиции от страна на производителите.
 Това поражда необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени. Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност

По Общи условия за застраховане на домашни животни, птици и кошери с пчели се застраховат:
• говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
• коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
• свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
• птици, отглеждани при интензивни условия;
• племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
• кошери с пчели;
• риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
• фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.
Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:
• пожар;
• природни бедствия;
• злополуки;
• заразни, незаразни, паразитни и други болести.
По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: "загубване на разплодни и продуктивни качества" и "падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони".


Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа по видове животни и се издължава: за юридически лица (вкл. еднолични търговци) - еднократно с отстъпка, двукратно или трикратно, а за физически лица - еднократно с отстъпка или двукратно. За краткосрочни застрахователни договори, премията се изчислява като процент от годишната.
За стимулиране на постоянните ни клиенти при подновяване на договорите, предлагаме

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив