22 Януари 2022, 23:19 Днес (0) | Вчера (15)

Банки заменят индекса СОФИБОР с лихви по срочни депозити

18 Юли 2018 09:33 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 17 юли 2018, 17:29

MoitePari.bg представя промените на следващите 3 от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, екипът на MoitePari.bg стартира информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Като специализиран финансов портал, който сравнява и дава актуална информация за банкови и небанкови финансови продукти, ние ще отговорим на очакванията на нашата аудитория чрез поредица от публикации, които да внесат яснота по този горещ и силно чувствителен въпрос, а именно - как банките ще формират лихвените си проценти по кредити в лева занапред.

Всяка седмица от MoitePari.bg ще публикуват на части кратка, но съдържателна информация за това как определени банки ще образуват лихвата по кредити в лева, след преустановяването на индекса СОФИБОР.

Следващите три банки са:

"Юробанк България" АД (Пощенска банка)

Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
3м. Sofibor, преизчисляван 4 пъти годишно - на 20 януари, 20 април, 20 юли и 20 октомври

Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за потребителски и жилищно-ипотечни кредити, който се разработва и прилага от Пощенска банка още от 2013-а година (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева). С цел запазване на лихвата по съответния кредит непроменена, съгласно изискванията на закона, при преминаване от Sofibor към Прайм, Банката въвежда индивидуално определен за всеки кредит изравнителен компонент.

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение):
ПРАЙМ се определя по формула, базирана на пазарни индикатори за българската банкова система, публикувани от БНБ: -среднопретеглен лихвен процент по депозити на домакинства, съгласно обявената от БНБ лихвена статистика. - доходността до падеж на вторичния пазар по дългосрочни бенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България. Стойността на ПРАЙМ се преразглежда на тримесечна база като се променя, само когато калкулираната стойност се различава с 50 базисни точки или повече от последно одобрената стойност на ПРАЙМ.С пълния текст на методологията, може да се запознаете тук.

Банка Алианц България

Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
Средноаритметична стойност на 6M SOFIBOR, която се коригира два пъти годишно (от Януари до Юни и респективно от Юли до Декември)

Нов референтен лихвен процент:
референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП).

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение):
Източникът на данни за БДИФЛ е Лихвената статистика на Българска Народна Банка (БНБ) и по-конкретно: "Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства". БДИФЛ представлява ефективен годишен лихвен процент по Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години на сектор Домакинства в банковата система в България. Банката не изчислява БДИФЛ, а го прилага директно въз основа на данни от Таблицата от Лихвената статистика от следната колона: ü Домакинства, Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години;
С пълния текст на методиката, може да се запознаете тук
За договори, сключени преди 01.07.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на "Алианц Банк България" АД стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR.

Райфайзенбанк България ЕАД

Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
6-месечен Sofibor + надбавка 1-месечен Sofibor + надбавка (за овърдрафти)(

Нов референтен лихвен процент:
- Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП - Краткосрочен лихвен процент (КЛП) - за овърдрафти

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение):
СЛП* + надбавка 6-месечен Euribor + надбавка КЛП* + надбавка (за овърдрафти) * Референтният лихвен процент за кредити в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка ("БНБ") "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства". При промяна– в аналогична лихвена статистика на БНБ, която включва депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца, в официалната парична единица в България от лихвена статистика, обявявана на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg, (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ), наричан за краткост "Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ".


След поетапното публикуване на информацията за всяка банка, от MoitePari.bg ще публикуват обобщена таблица, съдържаща информация за новия начин в лихвообразуването на всяка банка.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив