01 Декември 2021, 01:37 Днес (0) | Вчера (17)

Надзорът прие две наредби, засягащи пенсионноосигурителните дружества

11 Юни 2021 10:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 юни 2021, 08:05

До 24 юни могат да се правят бележки по Наредба 10 за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове

Комисията за финансов надзор (КФН) прие две наредби, засягащи пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

С едното решение Регулаторът прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който въвежда регулацията при изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, е предвиден механизъм за гарантиране на брутните осигурителни вноски на осигурените в тези фондове лица. По-конкретно, преди изплащане на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане при придобито право на пенсия от универсален пенсионен фонд индивидуалната партида на осигуреното лице се допълва до сумата на брутния размер на предените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски. С оглед прилагане на предвидения в закона гаранционен механизъм законодателят делегира на КФН да определи с наредба изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските, допълването на резервите до изискуемия размер и освобождаването на средства от тях. Приетата на второ гласуване наредба регламентира реда за създаване от всяко пенсионноосигурително дружество на резерв за гарантиране на брутните вноски, като се изисква това да бъде направено към края на месеца, през който е постъпила първата вноска в универсалния пенсионен фонд, съобразно най-актуалната информация към този момент (стойността на нетните активи на фонда към последния работен ден на посочения месец). Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му. По аналогичен начин текущото преизчисляване на резерва, допълването му и освобождаването на средства от него се извършват към края на месеца, за който се извършва преизчисляването, на база на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на този месец. Регламентираният в проекта ред за формиране и преизчисляване на резерва за гарантиране на брутните вноски осигурява текущото му привеждане в съответствие със законовите изисквания и параметри. С наредбата са извършени промени и в Наредба 12 за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, които имат за цел привеждане в съответствие и синхронизиране с уредбата на резерва за гарантиране на брутните вноски и настъпилите изменения в Кодекса за социално осигуряване.

С друго ссвое решение КФН  разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба 10 за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове.
Със Закона за изменение и допълнение на КСО са извършени съществени промени в регламентацията на изплащането на пенсиите от универсалните пенсионни фондове и свързаните с това изисквания към капитала на пенсионите дружества, като съобразно закона редица от тези изисквания следва да бъдат развити или цялостно уредени с наредба на КФН. С проекта на наредба се уреждат структурата и елементите на собствените средства на пенсионноосигурителните дружества съобразно предназначението им за покриване на границата платежоспособност. Обстоятелството, че тези средства служат като допълнителна гаранция за изпълнение на поетите задължения за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост и разсрочени плащания предполага в елементите, които ги образуват, да се включват само средствата, които са отразени във финансовите отчети и изцяло са на разположение на съответното дружество за използване без ограничения за покриване на загуби от дейността. С оглед предназначението на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност, те се намаляват с нематериалните активи, които не могат да бъдат използват за изпълнение на задълженията, натрупаните загуби, очакваните разходи и др.
Подробно са уредени техническите изисквания във връзка с изчисляване на границата за платежоспособност, която съобразно КСО се определя въз основа на капитализираната стойност на пенсиите и разсрочените плащания с поети гаранции. Съобразно възприетото в актюерската наука тази стойност се определя на база настоящата стойност на поетите задължения за посочените плащания. С оглед отчитане на най-актуалните данни за смъртността и очакванията относно резултатите от инвестирането при определянето на тази стойност се използват таблицата за смъртност, публикувана от Националния статистически институт, и техническият лихвен процент, определен от пенсионноосигурителното дружество, актуални към датата на изчисляването на пенсията или разсроченото плащане.
Предвид предназначението на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност на пенсионноосигурителното дружество, с наредбата се изисква те да бъдат инвестирани от него с грижата на добър търговец при спазване принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Диверсификацията на инвестициите е обезпечена и посредством конкретни количествени ограничения по отношение на съответните категории инструменти и инвестициите в един емитент, изрично посочени в КСО.
С наредбата са развити изискванията към ликвидните средства на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, така че да обезпечат способността му да изпълнява своите текущи и очаквани задължения. Отчетени са настъпилите промени по отношение на изплащането на средствата от универсалните пенсионни фондове, където след сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане плащането не се извършва от пенсионния фонд, а средствата по индивидуалната партида на съответното лице се прехвърлят в парични средства към съответния фонд за извършване на плащания. По отношение на универсалните пенсионни фондове се изисква поддържането на ликвидни средства, които освен текущите задължения отчитат и преведените средства към фондовете за извършване на плащания през предходния месец.
В наредбата са уредени и изискванията към оздравителните програми на пенсионноосигурителните дружества на база действащата към момента уредба, адаптирана съобразно настъпилите промени на законово ниво. Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Надзора, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 24.06.2021 г. включително.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив