28 Октомври 2021, 14:42 Днес (10) | Вчера (14)

"Еврохолд България" с консолидирана загуба от 92 млн. лева през Q4 на 2015 г.

01 Март 2016 11:40 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 1 март 2016, 11:51

През финансовата 2015-та "Евроинс Иншурънс Груп" отчита 93.8 милиона лева оперативна загуба

"Еврохолд България" отчита за четвърто тримесечие на 2015 година консолидирана загуба в размер на 92 милиона лева, която се дължи на начислените през периода допълнителни технически резерви на застрахователната група в размер на 122 милиона лева.

Във връзка с влизането в сила на режима Платежоспособност ІІ акционерите на дъщерния застрахователен подхолдинг са взели решение за начисление на допълнителни технически резерви в "Евроинс Румъния" и прилагане на нова единна групова политика за изчисляване на резервите, налагаща преизчисление на резервите на ниво група и влияеща единствено върху консолидираните резултати, съобщи БФБ. Начислените през отчетния период допълнителни резерви на румънското застрахователно дружество са в размер на 104 млн. лв. и имат еднократен негативен ефект.
Очаква се нарастването на средната премия, преструктурирането и подобряването на рисковия профил на портфейла да доведе до положителен технически резултат още през първата половина на настоящата година.

Поради значителния ръст на застрахователния бизнес в последните отчетни периоди и с цел подкрепа на бизнеса, акционерите са взели решение за увеличение на капиталите на застрахователната група, което е в процес на изпълнение. През първо тримесечие на 2015 г. приключи увеличението на капитала на Евроинс България с 5 659 732 лева. От края на 2015 година започна и увеличението на капитала на Евроинс Румъния с 200 милиона леи, като към края на отчетния период са внесени 80.5 милиона леи и ще приключи в рамките на първото полугодие на 2016 г.

Съгласно междинния консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 година консолидираните приходи от оперативна дейност на "Еврохолд България" АД нарастват с 54%, като за текущия период те са в размер на 879 милиона лева спрямо 571 милиона лева за съпоставимия период на 2014 година.

Приходите от застрахователна дейност бележат ръст от 73.5% или 292 милиона лева като през текущия отчетен период възлизат на 690 милиона лева.
Отчетените за периода разходи за оперативна дейност на застрахователния подхолдинг са в размер на 784 милиона лева, спрямо 376 милиона лева към края на 2014 година. Ръстът от 108.5% на разходите изпреварва ръста на приходите с 34.8% и се дължи на допълнително начислените технически резерви.

Приходите, реализирани от автомобилна дейност възлизат на 153 милиона лева, като нарастват с 11.7%, докато разходите по продадените автомобили и резервни части нарастват със 17 милиона лева и достигат до 134 хияди лева.

Отчетените приходи от лизингова дейност са в размер на 21.5 милиона лева при ръст от 16.1%. Разходите, свързани с лизинговата деййност намаляват от 6 милиона лева на 5 милиона лева, което се дължи на договореното по-добро ниво на финансиране.

Приходите от финансово-инвестиционна дейност нарастват с 24.6% от 11 милиона лева до 13.7 милиона лева към края на текущия отчетен период. Разходите за отчетния период се увеличават с 2.8 милиона лева.
Резултатът от дейността на дружеството-майка е в размер на 0.7 милиона лева.

Нетният резултат от дейността на подхолдингите от групата на "Еврохолд" е загуба в размер на 103.4 милиона лева спрямо загуба от 7 милиона лева за съпоставимия период на 2014 г. При изготвяне на текущия консолидиран отчет са отчетени 11 милиона лева вътрешногрупови елиминации, докато през предходния период те са в размер на 0.4 милиона лева. Текущата консолидирана загуба е реализирана единствено от отрицателния резултат на застрахователния подхолдинг, всички други сектори от групата са отчели печалба към края на 2015 година.

Приходите на всички дружествата от групата реализират съществен ръст – нарастване на приходите от дейностите с 54.6% или 317.5 милиона лева преди отчитане на вътрешно-груповите разчети и съответно с 308 милиона лева след тяхното отчитане.

Консолидираните активи към края на отчетния период са в размер на 934 милиона лева, спрямо 805.3 милиона лева към 31 декември 2014 година.

Собственият консолидиран капитал на групата Еврохолд намалява на 104.4 милиона лева, спрямо 187.6 милиона лева към края на месец декември 2014 година след отчитане на текущата загуба, имаща извънреден характер и еднократен ефект.

Текущите пасиви се увеличават с 207.5 милиона лева, от 382.5 милиона лева на 590 милиона лева през отчетния период. Основна част от текущите пасиви представляват новозаделените застрахователни резерви в размер на 413 милиона лева, като за текущия отчетен период са нараснали със 122 милиона лева спрямо края на 2014 година.

През финансовата 2015 година Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) реализира консолидирани приходи от застрахователни премии в размер на 453 милиона лева, спрямо 311 милиона през 2014 година. Ръстът от 46% се дължи на увеличението на записания застрахователен бизнес от Евроинс Румъния и Евроинс България в размер съответно на 50% и 43%.

Въпреки реализирания близо 50% растеж на бизнеса през отчетния период Групата отчита консолидиран финансов резултат в размер на 93.8 милиона лева оперативна загуба, вследствие на извършени доначисления на технически резерви на най-голямата застрахователна компания в групата – "Евроинс Румъния" с 104 милиона лева спрямо 2014 година.
Към края на отчетния период консолидираните технически резерви са нарастнали с 42% или в абсолютна сума с 122 милиона лева спрямо края на 2014 г. като възлизат на 413 милиона лева.

Необходимостта от доначисление на техническите резерви се дължи на следните фактори:
1. двойното увеличение на обема на премиите по сключени застрахователни полици на Евроинс Румъния през отчетния период водят до нарастването и на нетните технически резерви;
2. Във връзка с влизането на режима Платежоспособност II през 2015 година Евроинс Румъния представи и получи одобрение от румънския застрахователен надзор на бизнес план включващ редица мерки насочени към подобряване на основните застрахователни показатели на дружеството;
3. решението на ръководството на Евроинс Иншурънс Груп за въвеждане на нова политика за изчисляване на груповите резерви на всички дъщерни дружества, което преизчисление се прави само за групови цели и намира отражение единствено в груповия консолидиран отчет на компанията – майка. Тези действия са предприети като част от подготовката по влизането на режима Платежоспособност ІІ.

Във връзка с влизането в сила на режима Платежоспособност ІІ Евроинс Иншурънс Груп започна процес по увеличаване на капитала на Групата. В съотвествие с решението на Общото събрание на акционерите на Евроинс Иншурънс Груп от 19 ноември 2015 година Еврохолд България, мажоритарният собственик на ЕИГ, записа своя дял от увеличението в размер на 82.1 млн.евро. Очаква се процедурата да приключи в рамките на първата половина на 2016 година.

"Евроинс България"
Към края на 2015 година Евроинс България реализира по последен изготвен отчет на дружеството финансов резултат от 11 хиляди лева печалба.
Брутният премиен приход е 118 милиона лева, което представлява увеличение от над 43% в сравнение с предходната година. Премиите по "Гражданска отговорност на автомобилистите" нарастват с 22.6%, като формират 44% от целия директен бизнес. Като цяло моторния бизнес представлява 68% от директния бизнес на компанията. Всички други видове застраховки също бележат ръст, като с най-добри постижения са Селскостопански застраховки (82%), Отговорност (8.8), Имущество (7.7%). Премиите по застраховки Финансови рискове са нараснали повече от 3 пъти. Всичко това е резултат от последователната стратегия на компанията за диверсификация на застрахователния портфейл чрез придобиване на бизнеса на "Интерамерикан" през 2013 година, на Кю Би И през 2014 година, както и чрез придобиването и интегрирането на ХДИ Застраховане през 2015 година.
Същевременно, размерът на заведените щети за периода намалява с общо 15%, което основно се дължи на намаляването на щетите по моторните застраховки с 20%. Платените щети са намалели с 10%.

"Евроинс Румъния"
През 2015 година като част от подготовката по въвеждането на режима Платежоспособност ІІ, както и след проведените провеки на активите (т. нар. Balance Sheet Review) компанията представи и получи одобрение на бизнес план от страна на румънският застрахователен Надзор. Бизнес планът включва редица мерки насочени към подобряване на основните застрахователни показатели на Евроинс Румъния. Вследствие на това компанията увеличи драстично своите технически резерви и извърши допълнителна обезценна на вземанията си. Брутните резерви на компанията бяха увеличени със 104 милиона лева от 151 към края на 2014 г. до 255 милиона лева за 2015 г. В резултат на тези увеличения Евроинс Румъния отчита неодитирана загуба в размер на 92 милиона лева.

Ръководството на компанията счита, че увеличението на резервите поставя компанията в много добра позиция за 2016 година, като очаква нарастването на средната премия и преструктурирането и подобряването на рисковия профил на портфейла да доведе до положителен технически резултат още през първата половина на настоящата година.
Съгласно бизнес планът, Евроинс Румъния взе решение за увеличаване с 200 милиона леи на своя капитал. Към края на 2015 година 80.5 милиона леи са вече внесени, като останалата част ще бъде набрана в рамките на първите шест месеца на 2016 година.
Увеличението на капитала на компанията се прави с цел подкрепа от акционерите на значителния ръст на бизнеса, а не поради нужда от ликвидност, тъй като към настоящия момент Евроинс Румъния разполага с достатъчно ресурси да посрещне своите краткосрочни и дългосрочни задължения.
През отчетния период Евроинс Румъния отчита брутен премиен приход в размер на 318 милиона лева, което представлява увеличение с 50% спрямо приходите през 2014 година. Основна причина за този съществен ръст са продажбите на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, нарастнали с 54%. Ръстът от своя страна е благодарение на работата, свършена през 2014 година по ресегментирането на основните дейности на клиентите на компанията. Това даде възможност за навлизане в сектори на пазара на Гражданска отговорност на автомобилистите, които традиционно са били избягвани поради високата честота на щетите.
В същото време, продажбите на Каско падат с 34% в резултат на усилията за ограничаване на дела им в портфолиото, поради отчетената висока честота на щетимост.

"Евроинс Македония"
През финансовата 2015 година приходите от продажби на Евроинс Македония се увеличават с 6% и достигат 17 милиона лева. Почти всички бизнес линии отчитат увеличение, като най-чувствително е увеличението при немоторните застраховки – Товари по време на превоз (26.9%), Злополука (7%), Отговорности (5%). Гражданска отговорност на автомобилистите бележи ръст от 7.5%.
Платените щети нарастват с 9.5%, докато предявените претенции нарастват в резултат на няколко сравнително големи щети.
Компанията запазва пазарните си позиции непроменени като мениджмънтът продължава да търси нови възможности за продажби и разширяване на търговската мрежа.

"Евроинс Здравно Осигуряване" ЗЕАД
Брутният премиен приход за 2015 година на Евроинс Здравно Осигуряване намалява с 54% спрямо 2014 година. Причината е, че компанията е в процес на вливане на своите операции в Евроинс България с цел постигане по-висок синергичен ефект. Новият бизнес и подновяванията се правят от Евроинс България.
Като резултат платените и предявените щети също намаляват съответно с 23% и 33%.

"Евроинс Живот" ЕАД
Брутният премиен приход на Евроинс Живот за 2015 година е 2.4 милиона лева, което представлява намаление от 7% в сравнение с 2014 година.
Налице е увеличена щетимост, което води до загуба от 145 хил.лв. Причината за това е факта, че към момента портфейлът на компанията е твърде малък и всяка по-голяма щета има негативно влияние върху резултата.
С цел увеличаване на бизнеса Евроинс Живот подписа през 2014 година тригодишен договор с Пиреос Банк за животозастраховане на клиентите на банката. Допълнително и в съответствие с продажбената стратегия на компанията бяха подписани договори с няколко големи корпоративни клиенти като Алфа Банк, Карфур и компаниите във Виохалко Груп.
Като цяло в Евроинс Живот тече преглед на настоящите продукти на компанията, като същевременно компанията започна да предлага на пазара и нови животозастрахователни решения. Техните продажби, обаче, са все още в началото и тепърва ще се види положителният им ефект върху портфолиото.

Авто Юнион
Консолидираният финансов резултат на компанията за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година е печалба от 119 хил. лв. Резултатът за същия период на 2014 година е загуба от 1,226 хиляди лева.
Броят на продадените автомобили за четвъртото тримесечие на 2015 година се е увеличил с 6.3% спрямо същия период на 2014 година. Приходите от продажби на автомобили, резервни части и масла се увеличават с 11%, а продажбите на услуги отчитат ръст от 2.8%.

По данни на Съюза на вносителите на автомобили в България, пазарът на нови леки и лекотоварни автомобили бележи ръст от 15.3% за четвъртото тримесечие на 2015 г. Авто Юнион намалява пазарения си дял от 14% за същия период на 2014 година до 12.9% за 2015 година. През отчетния период Опел бележи ръст от 1% за Варна и от 59% за София. Еспас Ауто ООД бележи ръст при Дачиа от 23% и има спад при Рено от 0.4%. Нисан София ЕАД има спад с 16.8%. Ауто Италия ЕАД увеличава продажбите си при ФИАТ с 17.8%, но бележи спад при Мазерати и при Алфа Ромео – съответно с 25% и 20%. Стар Моторс ЕООД отчитат увеличение от 2.7% при продажбите на нови автомобили Мазда за отчетния период.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив