11 Май 2021, 00:40 Днес (0) | Вчера (13)

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ)

Адрес: София 1301, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет.1
Тел.: 02/ 923 69 11
Факс: 02/ 987 06 65
Виж всички клонови мрежи

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.
Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.

Ние предлагаме…
Застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.

Ние вярваме…
Че вземанията са актив, който заслужава защита.

Ние знаем…
Че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност…
Се регулира от следните нормативни актове:
Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).

Ние осигуряваме…
Защитa срещу риска от неплащане и възможности за развитие на Вашия бизнес.
Механизъм на застраховането на финансови рискове…


Нашата цел…
Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
Да гарантираме сигурността на вземанията.

За нашите клиенти…
Са разработени застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

БАЕЗ предлага застраховки на:
плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и
плащания по търговски сделки между фирми от България.

Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги.

Ние покриваме…
Търговски и политически рискове.

Търговски рискове:
неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
забава на дължимото плащане за период по-дълъг от "периода на изчакване”, уговорен в полицата.   •
Политически рискове:
политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
мораториум върху плащанията;
конфискация и национализация;
промени в режима на плащанията;
приемане или изменения в нормативните актове и др.


Акционери и органи на управление

С Разпореждане № 101 на 18.12.1997 г. Министерски съвет на Република България приема решение за участие на Държавата в учредяването на застрахователно дружество с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен, реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.

На 29.10.1998 г. Софийски  градски съд регистрира Българска Агенция за експортно застраховане АД като акционерно дружество с държавно участие, а през 2004 г. Агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество с единствен акционер в капитала – Република България, представлявана от Министъра на икономиката.

Капиталът на дружеството е 10 000 500 лева, разпределен в 100 005 поименни безналични акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Органи на управление

БАЕЗ ЕАД е еднолично акционерно дружество с двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителният съвет осъществява управлението на стопанската дейност на Агенцията, като членовете му се избират от Надзорния съвет с мандат не по-дълъг от 3 години.

Съставът на Управителен съвет на БАЕЗ ЕАД е както следва:

Момчил Йорданов Ройнев – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Любима Джизова – Стефанова – Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Величка Бойкова Симеонова – Член на Управителния съвет

Надзорният съвет се избира от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 3 години и е в следния състав:

Константин Димитров Азов – Председател на Надзорния съвет
Симеон Георгиев Личев – Зам. Председател на Надзорния съвет
Галина Петрова Николова – Член на Надзорния съвет


Дейност на БАЕЗ

БАЕЗ е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на на финансови рискове. Основните сред тях са:

    застраховка на риска от неплащане при износ;
    застраховка на риска от неплащане при сделки на територията на Република България;
    застраховка на банкови кредити;
    застраховка на рискове при плащане с акредитив, банкова гаранция;
    застраховка на български инвестиции в чужбина.

БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на българските компании съвместно с гореизброените видове застрахователни продукти.

Нашата цел е…

        Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
        Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
        Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
        Да гарантираме сигурността на вземанията.

Кредитирането на купувача (продажбите при условия на отсрочено плащане) все по-често се налага като практика . По този начин фирмите биха могли да:

    увеличат своята конкурентоспособност и да
    предложат на клиентите си по-изгодни условия и цени по търговските сделки.

Но отсрочването на плащането е свързано и с поемането на по-голям риск за фирмата-продавач.

Застраховането на финансови рискове е един от най-сигурните механизми, чрез които фирмите могат да покрият риска от неплащане от страна на контрагентите си. Така те могат:

    да предотвратят или ограничат сривове в дейността си;
    да управляват ликвидността си;
    да увеличат продажбите си;
    да навлязат на нови пазари и да стартират бизнес с непознати за тях контрагенти;
    като цяло да намалят риска при осъществяване на търговската си дейност, минимизирайки поетия от тях риск от неплащане.

БАЕЗ извършва дейност по два основни нормативни акта – Кодекса за застраховането и Закона за експортното застраховане.

Законът за експортното застраховане (последна редакция ДВ бр. 82/16.10.2009 г) е специално създаден, за да се регулират принципите на тази дейност в България. Съгласно този закон БАЕЗ провежда държавната политика в областта на експортното застраховане, като покрива непазарни рискове от свое име и за сметка на държавата.

Съгласно Кодекса за застраховането БАЕЗ сключва застраховки срещу пазарни рискове за своя сметка.

Основен критерий за чия сметка ще се сключи застраховката е държавата на евентуалното сбъдване на риска, както и периода на отсрочване на дължимото плащане, което е обект на застраховане.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив