11 Май 2021, 01:43 Днес (0) | Вчера (13)

Животозастрахователен институт АД

"Животозастрахователен институт" АД
Адрес: Гр.София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел.: (02) 805 53 88 , (02) 952- 33-23
Факс: (02) 952- 24- 81
Виж всички клонови мрежи

Ние предлагаме индивидуални решения за застрахователна закрила на Вашия живот и здраве, осигуряващи финансова сигурност на Вас и на Вашите близки при настъпването на неблагоприятни житейски ситуации, съчетани с възможността за надеждно натрупване на капитал.

Освен индивидуалните програми, за нашите корпоративни клиенти сме разработили групови застрахователни продукти, чрез които техните служители могат да получат обезщетение в случай на настъпване на неблагоприятни събития и загуба на доход и същевременно да бъдат мотивирани и допълнително стимулирани чрез получаване на договорена спестовна сума.

"Животозастрахователен институт” АД е модерна, развиваща се компания, работеща активно на животозастрахователния пазар в България. Дружеството притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност - Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Компанията е с едностепенна система на управление. Акционерният капитал от 6 500 000 лв., гарантиращ изпълнение на поетите задължения към контрагентите и е изцяло внесен.

Основен акционер в дружеството е ЗПК "Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане.
Акционер на "Животозастрахователен институт "АД е и "Лев Корпорация” АД.
Друг сериозен гарант за финансовата стабилност на "Животозастрахователен институт” АД в дългосрочен план се явява едно от най-големите американски дружества управляващи активи - Джулиус Баер Инвестмънт Мениджмънт, което влезе с два от фондовете си в основния акционер ЗПК "ЛЕВ ИНС” АД. Джулиус Баер е позната и като една от най-големите частни банки в Швейцария, управляваща близо 360 мрд. швейцарски франка към края на 2006 г.

Визия
Визията на компанията е за стратегическо партниране с клиентите, за намаляване на риска от застрахователни събития и за опазване на живота и здравето на хората, а в случай на настъпване на застрахователно събитие – справедливо обезщетяване и всичко това съчетано с възможността за натрупване на капитал.

"Животозастрахователен институт” АД предлага разнообразни застрахователни продукти със спестовен елемент, покриващи основно рисковете "преживяване” и "настъпване на фатално събитие с човешкия живот". По желания на застрахования в тях могат да се включат и редица допълнителни рискове, свързани с живота и здравето му.
Застрахованият сам избира валутата, срока и тарифата на застраховката.

Освен изплащането на обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие, включено в приетите за покритие рискове, както и гарантираното изплащане на застрахователната сума, при изтичане на срока на застраховката, дългосрочните застраховки "Живот”  дават още редица права на застрахования :
    Право на заем по застраховката;
    Право на капитализация;
    Право на периодично предварително изплащане на част от застрахователната сума в срока на действие на застраховката;
    Право на ползване на данъчни облекчения;
    Право на промяна на размера на застрахователната сума;
    Право на промяна срока на полицата или вида на тарифата;
    Право на трансформиране на застраховката, след изтичането й, в срочна или пожизнена рента.

В зависимост от конкретните изисквания и индивидуалните особености на всеки кандидат за застраховане, специалистите от "Животозастрахователен институт” са готови да предложат:
Безплатни консултации
Индивидуални оферти, съобразени в максимална степен с нуждите и възможностите на всеки един отделен клиент.

Продукти

 Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Рисковите застраховки "Живот”  покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на застрахования като:
    Смърт;
    Трайна неработоспособност вследствие на злополука до 50%;
    Трайна неработоспособност, вследствие на злополука над 50 %;
    Трайна неработоспособност вследствие професионално заболяване;
    Временна неработоспособност, вследствие на злополука;
    Временна неработоспособност, вследствие на общо  заболяване;
    Медицински разходи в следствие злополука или общо заболяване;
    Разходи за транспортиране при тежки заболявания и смърт;
    Разходи за погребение;
    Дневни пари за болничен престой, вследствие на злополука;
    Дневни пари за болничен престой, вследствие на общо заболяване;
    Суми за хирургическо лечение, вследствие на злополука;
    Суми за хирургическо лечение, вследствие на общо заболяване.

Застрахователните договори, попадащи в обхвата на тази група може да се сключат като индивидуални, семейни или групови застрахователни договори, където кандидатите за застраховане могат да избират между индивидуалните рискове или стандартните групи рискове.

Срокът за тази група застраховане варира от 1 до 5 години за индивидуално и семейно застраховане и една година за групово застраховане.

Тази група включва и специално разработения застрахователен продукт – застраховка на кредитополучатели. Застраховката покрива риска смърт на застрахования, като при настъпването му на банката – кредитодател се изплаща остатъка (непогасената част) от получения от застрахованото лице кредит. По желание на банката кредитодател или на застрахованото лице могат да бъдат приети за застраховане и други рискове. Срока на застраховката е еднакъв със срока за погасяване на кредита.


 Застраховка живот ”НЕЗАВИСИМОСТ”

В отговор на постоянно нарастващите изисквания на нашите клиенти, ние разработихме нов продукт - застраховка живот "НЕЗАВИСИМОСТ”, който предлага основно покритие с постоянна застрахователна сума, както и алтернатива със спестовен характер при 5% годишно нарастване на застрахователната сума.

При сключването на застраховка живот "НЕЗАВИСИМОСТ” Застрахованият може да избира и от следните ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ и така да разшири избраното от него рисково покритие:

    "ЗЛОПОЛУКА”  -  при настъпване на неблагоприятно събитие, свързано с живота и здравето на застрахования, ние изплащаме обезщетение до размера на договорената застрахователна сума;

    "БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗЛОПОЛУКА” – при необходимост от хоспитализация ние ще Ви изплатим договорената сума за всеки ден престой в болница, ще Ви изплатим обезщетение при престой в балнеоложко и рехабилитационно заведение, когато това е необходимо. В случай на оперативно лечение Животозастрахователен институт АД ще Ви изплати процент от застрахователната сума в зависимост от тежестта на извършената операция;

    "ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОСОБЕНО ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ” – и в този труден за Вас момент ние Ви подаваме ръка – изплащаме Ви 50 % от застрахователната сума, като при това, след диагностицирането на заболяването, Ви освобождаваме от плащането на дължимите премии по застраховката до края на нейния срок.

Новата застраховка живот "НЕЗАВИСИМОСТ” дава редица предимства на Застрахования:

    сигурност и спокойствие – застрахователна закрила за Вас и Вашего семейство;
    месечни или годишни вноски според възможностите Ви;
    данъчни облекчения – със застрахователната премия Вие намалявате размера на данъците си;
    финансова помощ – при трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука, компанията поема плащането на Вашите вноски.

 Застроховки "ЗЛОПОЛУКА”

В тази група застраховки "Животозастрахователен институт” АД предлага:
    Застраховка "Злополука”
    Застраховка "Злополука с общо заболяване”
    Застраховка "Злополука и медицински разноски в чужбина”
    Застраховка "Злополука и медицински разноски за гости на хотела”
    Застраховка "Злополука за учащи”

Застрахователят предлага богата гама рискове, които може да бъдат комбинирани по различен начин в зависимост от интереса и желанието на застрахованите лица:
    Смърт от трудова злополука;
    Смърт от битова злополука;
    Трайна загуба на работоспособност, вследствие на трудова злополука и професионално заболяване;
    Временна загуба на работоспособност, вследствие на трудова злополука;
    Временна загуба на работоспособност, вследствие на общо заболяване;
    Медицински разходи за възстановяване след злополука или общо заболяване
    Медицинска помощ при акутно заболяване.
    Максималният срок на застрахователните договори "Злополука” е 5 години.
    Възможни са застраховки и с по-малък срок според индивидуалните нужди на клиента.
    Застрахователните договори могат да бъдат индивидуални, семейни и групови.

За нашата компания ще е чест да бъде Ваш партньор в  отговорната стъпка – сключване на застраховка "Живот”. Ние гарантираме на Вас, на Вашето семейство и служители материален просперитет, максимална сигурност при финансови затруднения и неблагоприятни  житейски ситуации.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив