18 Юни 2021, 10:50 Днес (4) | Вчера (5)

Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства"

Условията на тази застраховка са определени с НАРЕДБА № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане на Комисия за финансов надзор и в съответствие със Закона за застраховане.

С новите промени в наредбата, застраховката се сключва за срок от една застрахователна година. Собствениците, ползвателите или държателите на моторни превозни средства, придобити през текущата година, са задължени преди тяхното регистриране пред органите на КАТ, но най-късно в 15-дневен срок от възникването на застрахователния интерес, да сключат задължителна застраховка Гражданска отговорност.
Предмет на застраховката е гражданската отговорност на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторните превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

Застрахователна сума

Собствениците, държателите, ползвателите и водачите на моторни превозни средства са длъжни да имат застраховка Гражданска отговорност за следните минимални застрахователни суми (важи за 2006 г.):

• за неимуществени вреди - 700 000 лв. за едно увредено лице и 1 000 000 лв. за две и повече увредени лица;

• за имуществени вреди - 200 000 лв. за всяко събитие.

Различните Застрахователни дружества предлагат и доброволни нива на покритие по застраховката Гражданска отговорност.

Застрахователната (вноска) премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено. За по-голям брой МПС също може да се договаря разсрочено заплащане. При разсрочено плащане, ако се закъснее със заплащането на разсрочените части от премията, застраховката се прекратява към 17 часа на деня на падежа. Това обстоятелство следва да бъде отразено в застрахователната полица. При заплащане на разсрочената част застраховката се възстановява считано от нула часа на деня, следващ плащането.

При настъпване на застрахователно събитие

Застрахованият трябва, в определения в общите условия срок, писмено да уведоми Застрахователя за настъпването на застрахователно събитие, при което са причинени неимуществени и имуществени вреди на трети лица,.
Настъпването на застрахователно събитие по задължителната застраховка Гражданска отговорност се доказва с протокол съгласно чл. 202 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи или на съдебната власт.
В случай на предявен иск към Застрахования за доказване на събитието и неговата отговорност, както и на размера на вредите, той е длъжен да уведоми Застрахователя най-късно 7 дни преди съдебното заседание. Уведомлението трябва да съдържа данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и размера на иска.

Застрахователно обезщетение

При нанесени имуществени вреди обезщетението по застраховката Гражданска отговорност се определя от Застрахователя на виновния Застрахован.
При частични вреди или при пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвиши действителната му стойност към деня на настъпването на събитието. Покриват се и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски. Застрахователното обезщетение се заплаща от Застрахователя, който е издал полицата по задължителната застраховка Гражданска отговорност или от упълномощен негов представител.
В случаите, при които гражданската отговорност на застрахованите се определя от съдебните органи след влизането в сила на присъдата или решението, правоимащите задължително представят в съответното застрахователно дружество заверен препис от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите и изпълнителен лист в оригинал.

По задължителната застраховка Гражданска отговорност”, Застрахователят може да предяви регресен иск, когато уврежданията на третите лица при настъпило събитие са причинени умишлено от Застрахования и/или след употреба от водача на алкохол или на друго упойващо вещество.
Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" обикновено се определя и изплаща от Застрахователя в срок до 15 дни.

Застраховка "Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина (ЗЕЛЕНА КАРТА)"

По застраховка Зелена карта се застраховат физически и юридически лица (български и чуждестранни), собственици на МПС, с постоянна или временна българска регистрация.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност
Застрахователят осигурява застрахователно покритие на собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства.
Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия, до втора степен включително, на Застрахованите.
Застрахoвателят покрива обезщетения и разноски в размер до минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за местните застрахователи съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка Гражданска отговорност - на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства в посещаваната страна, на територията на която е настъпило застрахователното събитие.
Застраховката Зелена карта не покрива отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Териториален обхват
Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение Зелена карта (всички страни са посочени в сертификата Зелена карта чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на Република България. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.

Застрахователен период
Застраховката може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение Зелена карта, продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.

Застрахователна премия
Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на прилаганата тарифа в евро и се заплаща от Застрахования в лева по фиксинга на БНБ за деня, в който се сключва застраховката.
Разсрочено плащане на застрахователната премия се прилага само при сключване на застраховка Зелена карта за период от една година. Разсрочването се осъществява на 2 или 4 вноски.

Влизане в сила на застраховката
Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и издаване на валидна застрахователна полица и сертификат Зелена карта към нея.

 

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив