11 Май 2021, 20:28 Днес (16) | Вчера (13)

Увеличават се незастрахованите МПС, причинили произшествия извън България

28 Март 2012 11:23 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Атанас Табов, председател на УС на НББАЗ: Заведени са пет пъти повече щети с български регистрационни номера на територията на Румъния

Господин Табов, на 1 април тази година Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чества юбилей. Каква беше посоката, в която се развиваше дейността на бюрото през тези години?
На 1 април 2012 г. отбелязваме не само 10-годишнината от създаването на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, но и 40-та годишнина от членството на България в системата „Зелена карта”, които се навършиха миналата година, тъй като България е член на системата „Зелена карта” от 1971 г.
През всички тези години, първо ЗПАД „Булстрад” и впоследствие НББАЗ, като негов правоприемник, активно работиха за доказване и утвърждаване добрия имидж на страната пред чуждите застрахователни компании и институции, като лице на българския застрахователен пазар.
Благодаря на застрахователно дружество „Булстрад” за плавния и професионален преход при прехвърлянето на дейностите на Националното бюро и за тяхната подкрепа през всичките тези години.
Благодаря и за подкрепата на целия застрахователен пазар в лицето на 11-те застрахователни компании, учредители на новото Национално бюро.
Изразявам искрената си благодарност за успешната и ползотворна работа на всички бивши и настоящи членове на Управителния съвет на бюрото, както и изказвам задоволството си от направения от Общото събрание избор на личности с дългогодишен професионален опит и квалификация в областта на автомобилното застраховане и регулирането на международни щети.
Оценявам високо работата на всички служители на Националното бюро, които с голямото си желание, всеотдайност и професионална отговорност изпълняваха и продължават да изпълняват задълженията си.
Не на последно място изказвам благодарност за ползотворното сътрудничество с всички институции, с които НББАЗ си партнира - КФН, АБЗ, Гаранционния фонд, органите на „Пътна” и „Гранична полиция”. Оставам с увереността и надеждата, че успешната работа на бюрото ще продължи и добрия имидж, който изградихме дотук в системата, ще се затвърди като продължим и в бъдеще да си сътрудничим, за да запазим и развиваме създадените с годините взаимоотношения на взаимно доверие, колегиалност и професионално партньорство с останалите национални бюра от системата „Зелена карта” и Съвета на бюрата.
 
Каква беше 2011 г. за НББАЗ от гледна точка на изяви?
На Генералната асамблея на Съвета на бюрата - Брюксел, която се проведе през месец май 2011 г., Българското национално бюро беше избрано да представлява 12-те държави от Източно-европейската регионална група, за периода 2011 до 2014 г., в два комитета - Комитет по вътрешните правила (General Rules Committee) и Комитет по специфичните правила на държавите, подписали Многостранното споразумение (Specific Rules Committee).
Първата среща на Комитета по вътрешните правила (General Rules Committee), в която НББАЗ взе участие, се проведе през октомври 2011 г. в Съвета на бюрата - Брюксел. В този комитет се разглеждат въпроси, касаещи дейността на всички бюра от системата „Зелена карта”, като в дневния ред на тази среща беше включен за разглеждане въпрос, който беше повдигнат от българското национално бюро, а именно: проблемът с присъдени съдебни обезщетения срещу обработващото бюро, надвишаващи лимитите на отговорност на страната на събитието и невъзстановяването на сумите, надвишаващи тези лимити от страна на Гарантиращото бюро. По този проблем не беше взето решение и въпросът остава за дискутиране и на следващата среща. Във връзка с разглежданите въпроси, българското национално бюро, съвместно със сръбското бюро, проведе две консултации с цялата регионална група по поставените за дискутиране и решение проблеми.
На срещата на Комитета по специфичните правила на държавите, подписали Многостранното споразумение (Specific Rules Committee), през октомври 2011 г., на която българското национално бюро взе участие за първи път, се разгледаха въпроси, свързани с дейността на бюрата, които работят по Секция ІІІ на Вътрешните правила. Във връзка с разглежданите въпроси, българското национално бюро, съвместно с румънското бюро проведе две консултации с държавите от регионалната група, които работят по Секция ІІІ на Вътрешните правила, по проблеми, поставени за дискутиране и решение.
На Генералната асамблея на Съвета на бюрата, проведена през 2011 г. Българското национално бюро, заедно с държавите от ЕИП и Швейцария, Андора и Хърватска, подписа Многостранното споразумение със Сърбия, което влезе в сила считано от 1 януари 2012 г. След тази дата отпадна граничния контрол за наличието на сертификати „Зелена карта” и български МПС могат да пътуват през територията на Сърбия без Зелени карти.
На същата Генерална асамблея на Съвета на бюрата се реши бюрото на Черна гора да се отдели като отделно бюро и да бъде прието като пълноправен член на Съвета на бюрата, считано от същата дата. Бюрото на Черна гора ще работи по Секция ІІ на Вътрешните правила. Поради неизпълнение на поставените от Съвета на бюрата условия, присъединяването на Черна гора се забави с един месец и е в сила от 1 февруари 2012 г. На 20.07.2011 г. НББАЗ подписа двустранно с Асоциацията на Черна гора Анекс ІІІ за прилагането на Вътрешните правила между двете бюра.
През изминалата година генералният секретар на сдружението г-жа Татяна Чонкова участва в Работната група към КФН, която изработи и предложи промени в Кодекса за застраховането и едновременно участваше в заседанията за обсъждане на промените в комисиите към Парламента.

Има ли вече решение на румънския казус?
През изминалата година проблемът, касаещ случаите, на пътнотранспортни произшествия извън територията на България, най-често в Румъния, причинени от моторни превозни средства с български регистрационен номер, предмет на покупко-продажба между местни лица и лица, постоянно пребиваващи извън България, ескалира. От една страна, в сравнение с миналата година в НББАЗ са заведени и обработени пет пъти повече щети по вина на незастраховани МПС с български регистрационни номера на територията на Румъния. От друга страна, в НББАЗ са заведени 46 броя щети, настъпили на територията на Румъния по вина на МПС с български регистрационни номера, притежаващи валидни полици при български компании, и впоследствие отказани, които следва да си възстанови по доброволен път или от банковата гаранция, съгласно чл.15 от Устава. Становището на Съвета на бюрата е, че проблемът е двустранен и гаранциите на бюрото са валидни докато автомобилът носи български регистрационни номера. По случая НББАЗ е сезирало КФН и Министерство на вътрешните работи за предприемане на адекватни мерки за спешни законодателни промени. Сблъскахме се с различни становища на някои застрахователни компании и по тази причина проблемът беше разгледан на няколко съвместни срещи на НББАЗ с изпълнителните директори на компаниите, членове на бюрото. На тези срещи беше представено и дискутирано становището на НББАЗ по проблема. За съжаление, тези срещи не приключиха с единно становище на застрахователите, членове на НББАЗ. Това обаче беше една от причините в НББАЗ да се получат 439 броя искания за гаранции от Румънското бюро поради забавени плащания от застрахователните компании, което в сравнение с миналата година е десетократно увеличение.

Съществува ли този проблем и в други страни от системата „Зелена карта” и как е решен?
Вече повече от две години обсъждаме този проблем с колегите от другите национални бюра и Съвета на бюрата и се оказва, че нашият проблем е едва ли не уникален. Това, разбира се, се дължи на факта, че в другите европейски държави, при покупка на автомобил от чуждестранен гражданин, и когато той е предназначен за износ се издават транзитни номера с 30-дневна валидност. Тоест съществува конкретна законова регламентация и такъв проблем не може да се получи. Надяваме се в близко бъдеще проблемът да се реши на законодателно ниво и у нас.

Какво показват данните за резултатите от издаването на сертификат „Зелена карта” и „Гранична застраховка” и ликвидационната дейност у нас и в чужбина?
През 2011 г. в НББАЗ по заявки от застрахователните компании са отпечатани 643 000 броя „Зелени карти” и 25 800 броя „Гранична застраховка”.
Тенденцията и през 2011 г. бе към нарастване на броя на незастрахованите МПС, причинили произшествия на територията на държавите, подписали Многостранния договор, и за които НББАЗ е длъжно да даде покритие и да уреди платените от съответните обработващи бюра обезщетения. Най-честите случаи от заведените в НББАЗ щети по незастраховани МПС продължават да бъдат по прекратени полици, издадени на разсрочено плащане. В резултат на това регистрираните щети в НББАЗ по вина на МПС без наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2011 г. са 673 броя, като най-много са настъпили на територията на Румъния, Италия, Гърция и Германия.
Заведените в НББАЗ щети в качеството му на Компенсационен орган за 2011 г. са 31 броя.
През 2011 г. в НББАЗ са регистрирани 443 броя щети на територията на България. Статистиката сочи, че най-голям брой щети са регистрирани по вина на турски водачи на МПС - 135 броя. На второ място по брой заведени щети са ПТП с участието на водачи на МПС с румънски регистрационни номера - 45 броя, с македонски - 40 броя, с немски - 31 броя, с гръцки - 30 броя, с испански - 24 броя, със сръбски - 17 броя и т.н.

Има ли случаи на неизпълнение на задълженията от страна на застрахователните компании, членки на НББАЗ и какви са последиците? Бихте ли коментирали финансовата дисциплина и стабилност на българското бюро?
- През 2011 г. в НББАЗ са получени 974 броя искания за гаранции на стойност 4 100 000 евро по неплатени в рамките на двумесечния срок претенции от нашите членове. От тях 554 са регистрирани в онлайн системата на Съвета на бюрата, което представлява 17% от всички регистрирани искания, докато през 2010 г. този процент е бил 6%. Голямата част от исканията за гаранции се регистрират в онлайн системата функционираща в сайта на Съвета на бюрата. Целта е мониторинг от страна на Съвета на бюрата и създаване на централизирана база данни на исканията за гаранции, анализ на финансовата стабилност и жизненост на системата, на дадено бюро, както и поотделно на неговите членове.
За сравнение, през 2007 г. в НББАЗ са били регистрирани 147 броя, през 2008 г. - 228 броя, 2009 г. - 257 броя, а през 2010 г. - 343 броя. Запазва се тенденцията на увеличение на исковете за гаранция към НББАЗ, като през миналата година техният брой почти се е утроил. В по-голямата си част тези искания се отнасят за забавени плащания, а не за отказ от плащане. Затова искам да обърна внимание на дисциплината по спазването на срока за плащане на обезщетенията, предвиден в чл.5.2 от Вътрешните правила. Само за трите месеца от началото на тази година са получени вече 534 броя искания за гаранции на стойност 1 470 000 евро, което вече е една много тревожна тенденция.
По държави най-много искания за гаранция са отправени от националните бюра на Румъния - 439 броя, Италия - 251 броя, Германия - 141 броя и т.н. Тук искам да поясня, че този нараснал брой искания за гаранции е породен от забавените плащания на три компании. Голямата част от компаниите работят много добре. За повечето от тях имаме по няколко искания за гаранции, които са уредени много бързо и без проблеми.
НББАЗ в качеството му на гарант на тези плащания е длъжно да възстанови изплатените суми на обработващите бюра в едномесечен срок и през 2011 г. бюрото е изплатило искания за гаранции на обща стойност - 440 646,20 евро, които впоследствие си възстановява от банковите гаранции на членовете.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив