30 Юли 2021, 07:05 Днес (0) | Вчера (14)

Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"

По тази застраховка се  застрахова недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми срещу:

- Основни рискове: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

- Допълнителни рискове: умишлен пожар; природни бедствия; земетресение; кражба чрез взлом, грабеж и вандализъм; Гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застраховано имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по клаузите, включени в застрахователната полица и т. н.

Застрахователната сума на застрахованите движими и недвижими имущества се определя в рамките на действителната им стойност (стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същото качество, вид и състояние).

Застрахователната сума може да се определи и въз основа на договорени между Застрахования и Застрахователя лимити за едно събитие и за срока на застраховката (срещу първи риск).

В рамките на срока на застраховката застрахователните суми могат да бъдат актуализирани по желание на Застрахования срещу заплащане на допълнителна премия чрез издаване на добавък към застрахователния договор.

Застрахователната премия се определя в зависимост от лимит на отговорност, рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които се предоставя застрахователно покритие.

Отстъпки
• бонус при продължаване на застраховка, по която не е получавано обезщетение за предходната застрахователна година;
• за еднократното издължаване на премията при застраховка със срок над една година.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми незабавно, но не по-късно от 24 часа от узнаването за него (или в началото на първия работен ден) съответното застрахователно дружество и да докаже по безспорен начин претенцията си по основание и размер, като междувременно не променя състоянието на увреденото имущество и не предприема действия, които биха увеличили размера на вредите. Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител. Когато по необходимост или по своя преценка назначи от свое име и за своя сметка вещо лице, направените разноски са за сметка на Застрахователя. В случай, че Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да използва вещо лице за своя сметка. При необходимост Застрахователят участва в спасяването на застрахованото имущество, като посочва необходимите мерки за това, води преговори и сключва споразумения с трети лица от името на Застрахования във връзка с ликвидацията на щетите.

Застрахователно обезщетение

Ако към датата на настъпване на застрахователното събитие застрахователната сума е по-ниска от действителната стойност на застрахования интерес, обезщетението се определя в зависимост от съотношението между застрахователната сума и действителната стойност. Ако застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на застрахования интерес, застрахователната сума се намалява до размера на действителната стойност и Застрахователят си запазва правата върху застрахователната премия, ако Застрахованият не е бил добросъвестен. Застрахователното обезщетение обикновено се изплаща в срок от 15 дни.

Видове застраховки, които могат да се предлагат самостоятелно и/или в комбинация със застраховка „Пожар и природни бедствия“ :

 

Застраховка „Кражба, грабеж и вандализъм“

Кражба чрез взлом е отнемането на застраховано имущество от владението на Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом.

Вандализъм е налице, когато извършителят на деянието е проникнал в мястото на застраховката чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застраховани имущества.

Въоръжен грабеж е налице, когато при противозаконно отнемане на застраховано имущество извършителят употребява сила или заплаха, за да изключи съпротивата на Застрахования, членове на неговото семейство или домакинство или на лица, които са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на работа на мястото на застраховката.

 

Застраховане на електронна техника

По условията на тази застраховка се застрахова:
• компютри, периферия и компютърни мрежи, комплексно офис оборудване
• електронно-измервателна техника
• навигационна, комуникационна, радио- и телевизионна техника, студия
• медицинска техника
• други електронни устройства
• външни носители на информация
• допълнителни разходи.

Застрахователната сума се определя на база възстановителната/действителната стойност на електрониката.
Застраховката се сключва след попълване на Заявление-въпросник и спецификация на техниката, предлагана за застраховане и след извършване на оглед от страна на Застрахователя за определяне на рисковите обстоятелства.

Самоучастието на застрахования във всяка щета е задължително и се договаря при сключването на застраховката.

 

Застраховка „Индустриален пожар“

С тази застраховка се  застрахова движимо и недвижимо имущество на предприятия и фирми, в това число: дълготрайни материални активи (сгради, оборудване - машини, съоръжения, стопански инвентар, други ДМА, транспортни средства; разходи за придобиване на ДМА (без незавършено строителство); материални запаси - материали, продукция, стоки и незавършено производство; други имущества, индивидуализирани по опис; чужди имущества - наети, приети за ремонт, обработка или съхранение; лични вещи и принадлежности на работниците и служителите; други разходи срещу основни рискове:
• пожар (в това число и умишлен), мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар и допълнителни рискове;
• бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване);
• земетресение;
• изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди и т.н.

Застрахователната сума за дълготрайните материални активи се определя на базата на възстановителната стойност, действителната стойност или пазарната стойност.
Застрахователната сума за материалните запаси се определя на базата на действителната стойност, представляваща цената на придобиването им или тяхната себестойност, като може да бъде договорена като фиксирана величина или на база периодично деклариране - съгласно клауза "Деклариране на материални запаси".

Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които се предоставя застрахователно покритие.

 

Застраховка на машини и съоръжения (чупене на машини)“

Тази застраховка може да се сключи от всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, което има сключена със съответното застрахователно дружество застраховка Индустриален пожар или Пожар и други опасности за машините, подлежащи на застраховане.

По условията на тази застраховка се застраховат машини и съоръжения, редовно въведени в експлоатация срещу следните рискове:
• конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка
• недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие от центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни или регулиращи уреди, пренагряване
• късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията
• внезапно и непредвидимо попадане в среда на агресивни газове и течности, предизвикващи корозия, износване и др.
• буря (ураган) - за съоръжения на открито, ледоход или замръзване (за ВЕЦ), наводнение (за ВЕЦ и парни котли)
• всяка друга причина, която не е определена изрично като изключен риск.

Застрахователната сума се определя на база възстановителната или действителната стойност на машините.

Застрахователната премия се определя на база:
• застрахователната сума на машините
• рисковите обстоятелства
• обхвата на застрахователното покритие
• договорените самоучастия (франшизи)
• тарифата на Застрахователя.

 

Застраховка „Авария на машини“

Тази застраховка предоставя покритие за пълна загуби или частична повреда, причинени от внезапно, непредвидено и непредотвратимо събитие върху машини, съоръжения и оборудване, които са собственост или за които носи отговорност българско или чуждестранно юридическо лице.

По настоящата застраховка подлежат на обезщетяване щети и/или загуби върху застрахованите машини, съоръжения и оборудване, причинени от:
- дефектна отливка и материал;
- грешен проект;
- грешки в изработката или монтажа;
- недостиг на вода в котли;
- физическа експлозия на парни котли, котли за гореща вода и съдове, работещи под налягане;
- разбиване в резултат на центробежна сила; свръхскорост и дебалансиране, но само щетите, причинени на самата машина, съоръжение или оборудване;
- късо съединение;
- буря, градушка, замръзване или размразяване за машини, съоръжения и оборудване, работещи на открито;
- липса или недостатъчно смазване; самонагряване;
- умора на материала.

Разходите за възстановяване на щети върху фундаментите на застрахованите машини, съоръжения и оборудване, разходите за извънреден труд, нощен труд и труд в празнични дни, разходите за бързи и въздушни доставки се покриват само ако това е било договорено между страните писмено срещу допълнителна премия.

 

Застраховка „Замразени продукти срещу разваляне“

Тази застраховка може да се сключи от всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, което има сключени със съответното застрахователно дружество застраховки Индустриален пожар или Пожар и други опасности и Застраховка на машини и съоръжения за хладилните съоръжения, в които се съхраняват стоките, подлежащи на застраховане.
По условията на тази застраховка се застраховат замразени стоки или продукти, съхранявани в хладилни помещения или камери с контролирана (газова) атмосфера, срещу развалянето на застрахованите стоки в резултат от:
• повишаване или намаляване на температурата на охлаждане
• непредвидимо и внезапно изтичане на хладилен агент в хладилните камери
• нарушаване на необходимата концентрация на газ в случай на съхранение на продуктите в контролирана атмосфера.

Застрахователната сума се определя от максималната продажна цена на складираните стоки.
Застрахователната премия се определя на база:
• застрахователната сума
• обхвата на застрахователното покритие
• рисковите обстоятелства
• тарифата на Застрахователя.

 

Застраховка на машини и съоръжения, отдадени на лизинг“

По условията на тази застраховка предмет на застраховане са всички видове машини, апарати и съоръжения, отдадени на лизинг за всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования, причинени от:
• пожар, експлозия, пряко попадение на мълния, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
• буря, проливен дъжд, наводнение
• късо съединение, свръхнапрежение, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията
• кражба чрез взлом.

Застрахователната сума се определя на база възстановителната/действителната стойност на имуществото.

Застрахователната премия се определя на база:
• вида на застрахованото имущество и неговото използване
• рисковите обстоятелства
• обхвата на застрахователното покритие
• договорените самоучастия (франшизи)
• тарифата на Застрахователя.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив