30 Юли 2021, 07:23 Днес (0) | Вчера (14)

Застраховка "Обща гражданска отговорност"

Тази застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност му, вкл. на отделна негова структура.

Застрахователната защита се отнася за ръководните органи на застрахования, техните заместници и членове на съответните колективни органи на управление, а също така и за служителите на трудов договор от всички категории персонал.

Застрахователят покрива разходите по експертни и свидетелски разноски по граждански дела във връзка с покрити рискове по застраховката, както и разходите за отстраняване или намаляване на вредите, причинени на трети лица във връзка с настъпили застрахователни събития.

Извън обхвата на застрахователна защита са вреди:
• причинени върху имущество на застрахования;
• върху лица от персонала на застрахования;
• причинени умишлено на трети лица;
• в резултат на груба небрежност или след употреба на алкохол, опиати или други силно упойващи вещества;
• произтичащи от ядрени замърсявания;
• в резултат от неизпълнени задължения от публично-правен характер.

Лимитите на отговорност и самоучастието се договарят между застрахования и застрахователя в зависимост от предмета на дейност, мащабите на предприятието, наличието на поделения, клонове, звена и др. структури, от териториалния обхват на застрахователна защита и др.

Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя, в зависимост от договорените лимити на отговорност, размера на самоучастието, рисковия клас на предприятието на застрахования, както и от наличието на щети за определен предходен период.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва своевременно да уведоми застрахователя и по безспорен начин да докаже наличието на застраховка и настъпването на събитието, основание за претенцията.

Обезщетението се определя на база съдебно решение или на извънсъдебно споразумение, като се приспада определеното предварително самоучастие (ако има) на застрахования. То се изплаща на увреденото трето лице или на застрахования, ако той вече го е обезщетил.
Застрахователят изплаща обезщетението в срок до 10 работни дни от получаване на всички необходими данни и документи, удостоверяващи отговорността му и размера на вредите. Обезщетението се получава от увреденото лице, респективно от имащите право на обезщетение наследници въз основа на:
• извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице или
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.
Обезщетението може да бъде изплатено и на застрахования, в случай че той със знанието и съгласието на застрахователя или въз основа на влязло в сила съдебно решение е удовлетворил претенции на увредените лица.

Повечето застрахователни компании предлагат следните застраховки "гражданска отговорност" :

Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие"

Застраховка "Обща гражданска отговорност на физически лица"

Застраховка "Отговорност на агенции за самолетни билети"

Застраховка "Отговорност на експерт счетоводители и одитори"

Застраховка "Отговорност на изделието"

Застраховка "Отговорност на лекари и медицински персонал"

Застраховка "Отговорност на лица, упражняващи строителен надзор"

Застраховка "Отговорност на превозвача на товари по шосе"

Застраховка "Отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи подвижни ЖП състави"

Застраховка "Отговорност на работника и служителя"

Застраховка "Отговорност на работодателя"

Застраховка "Отговорност на ръководители и длъжностни лица"

Застраховка "Отговорност на спедитора"

Застраховка "Отговорност на туроператора"

Застраховка "Отговорност на хотелиера и ресторантьора"

Застраховка "Отговорност на юридически лица и еднолични търговци"

Застраховка на всички рискове при изпълнение на монтажа

Застраховка "Професионална отговорност на застрахователни брокери"

Застраховка "Професионална отговорност на нотариуси и адвокати"

 

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив