03 Август 2021, 14:05 Днес (8) | Вчера (14)

Застраховка "Щети на имущество"

Застраховката е предназначена за домашно, офис и търговско имущество. Може да се застрахова всяко движимо имущество /без моторни превозни средства/, което е собствено, наето или предоставено на отговорно пазене и което се съхранява на определен адрес.

Застрахователните компании предоставят голямо разнообразие от покрити рискове, които могат да се групират по следния начин:
Клауза "КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ";
Клауза "ГРАБЕЖ";
Клауза "ВАНДАЛИЗЪМ" /злоумишлени действия на трети лица/;
Клауза "СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА И ВИТРИНИ";
Клауза "ЩЕТИ ОТ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА";
Клауза "УМИШЛЕН ПАЛЕЖ";
Клауза "ЩЕТИ ОТ УДАР НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО";
Клауза "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" на Застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застраховано имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по клаузите, включени в застрахователната полица";
Клауза "ПРЕВОЗ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА" и др.

Забележка: За да получите застрахователно покритие по някоя от горепосочените клаузи, е необходимо преди това имуществото да бъде застраховано срещу "Пожар и природни бедствия" или само "Пожар".

 

Застраховка "Строително монтажни работи"

По условията на тази застраховка се предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка:
• строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство - като жилищни сгради, търговски центрове, болници, училища, промишлени сгради, железопътни и шосейни съоръжения, летища, мостове, диги, язовири, напоителни и отводнителни съоръжения, тунели, пристанища и др.
• отговорността на изпълнителя /подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, отговорността по отношение на прилежаща собственост на инвеститора (Допълнителна клауза), насрещната (кръстосана) отговорност между инвеститора, изпълнителя и всички подизпълнители, работещи едновременно на обекта (Допълнителна клауза)
• отговорността на изпълнителя (подизпълнителите) за щети по време на гаранционния период (Допълнителна клауза)
• други извънредни разходи - извънреден и нощен труд, експресни и въздушни доставки и т.н. (Допълнителна клауза) и др.
срещу следните рискове:
• пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар
• буря (ураган), проливен дъжд, наводнение
• увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни)
• земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове
• кражба чрез взлом (само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения)
• злоумишлени действия на трети лица.
По желание на Застрахования отделни рискове могат да бъдат изрично изключени от застрахователното покритие.

Застрахователната сума за строително-монтажните работи се определя на база договор за възлагане на строителството и включва:
• договорната стойност на строителния обект, вкл. печалбата на изпълнителя
• разходите за оборудване на строителната площадка (временното селище на изпълнителя)
• стойността на механизацията (съгласно приложен списък), която се определя на база възстановителната или действителната й стойност
• разходите за разчистване на обекта.
Лимитите на отговорност по секцията за гражданска отговорност се договарят, ако не са предварително определени в договора за възлагане на строителството.
Застраховката се сключва за срока на изграждане на обекта.

Самоучастието на Застрахования във всяка щета е задължително и се договаря при сключването на застраховката.

Застрахователната премия се определя на база:
• вида на изграждания обект
• застрахователните суми/лимити на отговорност на Застрахователя
• договорените самоучастия (франшизи)
• обхвата на застрахователното покритие
• продължителността на строителните работи и гаранционния период
• рисковите обстоятелства
• тарифата на Застрахователя.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият трябва незабавно да извести Застрахователя, както и да му предостави цялата необходима информация, данни и документи за доказване на претенцията си по основание и размер.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив