03 Август 2021, 18:05 Днес (13) | Вчера (14)

Енергия ЗАД

Адрес: София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" №33
Тел.: 02 9808993
Виж всички клонови мрежи

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "България Холдинг" АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

ЗАД "Енергия" предлага следните видове застраховки:
Застраховка "Злополука" в т.ч.
    "Злополука и заболяване"
    "Злополука"
    "Трудова злополука"
    "Злополука на кредитополучател"
    ученическа застраховка "Злополука"
    "Злополука" на местата в МПС - доброволна
    "Злополука" на пътниците в средства за обществен превоз - задължителна

Застраховка "Щети на имущество" в т.ч.:
    "Кражба чрез взлом"
    "Парични средства по време на превоз
    "Авария на машини"
    "Електронно оборудване"

Застраховка "Обща гражданска отговорност" в т.ч.:
    "Гражданска отговорност на юридически лица"
    "Гражданска отговорност на юридически лица, вкл. отговорност за изделието"
    "Професионална отговорност на инженери, проектанти, архитекти"
    "Професионална отговорност "Строител"
    "Професионална отговорност "Медицински персонал"
    "Професионална отговорност "Ръководители и длъжностни лица"
    "Гражданска отговорност на работодателя"
    "Гражданска отговорност за ядрена вреда"

Застраховка на гаранции в т.ч.:
    "Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия"
    "Загуба на доход вследствие авария на машини"
    "Загуби вследствие не плащане на лизингови вноски"

Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
Застраховка на релсови превозни средства
Застраховка на товари по време на превоз
Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"
Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
Застраховка на разни финансови загуби
Застраховка "Правни разноски" /правна защита/
Допълнително за ЗАД "Енергия"

Условията на предлаганите от Дружеството застраховки са разработени на база международно признати клаузи и съобразени със спецификата на националния застрахователен пазар.

По размер на застрахователно - техническите си резерви, ЗАД "Енергия" се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността на ЗАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "ВН", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти.

Уставен капитал: Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 000 000 лв.

Основни акционери:
    "Алианц България Холдинг" АД
    "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" EАД

Система на управление
ЗАД "Енергия" е с едностепенна система на управление - 4 членен съвет на директорите

Лица, представляващи дружеството:
    Орлин Пенев - изпълнителен директор

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив