11 Август 2022, 02:42 Днес (0) | Вчера (11)

Парите в обращение нараснаха с 18% до 22,3 млрд. лева

21 Юли 2021 12:18 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 21 юли 2021, 12:03

В края на юни 2021 г. парите в обращение достигнаха 22 309.8 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2020 г.) те нараснаха с 18.2%, или с 3442.1 млн. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.7%), така и като абсолютна стойност (1506.1 млн. лв.). Това показва прегледът на емисионно-касовата дейност на БНБ за периода април-юни т.г. През април – юни 2021 г. парите в обращение се увеличиха с 1101.1 млн. лв., или с 5.2% в сравнение с края на март 2021 г. Нарастването им е с 2.6 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2020 г. И през трите месеца на второто тримесечие на 2021 г. парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (4.0%) в рамките на разглеждания период бе растежът, достигнат през април.
В края на юни 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.77%, а на разменните монети – 2.22%. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите нарасна с 0.08 процентни пункта за сметка на намаляването със същия размер на дела на разменните монети.
В края на юни 2021 г. в обращение са 528.9 млн. броя банкноти, които са с 18.8 млн. броя, или с 3.7% повече в сравнение с края на март 2021 г. За същия период общата им стойност нарасна с 5.3%, достигайки към 30 юни 21 772.6 млн. лв. Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е 41.17 лв., което представлява увеличение с 0.63 лв. спрямо края на първото. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 3.56 лв., или с 9.5% вследствие както на значително по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, така и на факта, че, считано от 1 януари 2021 г., банкнотите от 2 лева бяха изтеглени от обращение и престанаха да бъдат законно платежно средство. С най-голям дял (35.68%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 юни в обращение са 188.7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.47%) e броят на банкнотите от 5 лева.
Спрямо края на март 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението (с 0.76 процентни пункта) на дела на 50-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 5, 10 и 20 лева намаляха, най-вече, с 0.74 процентни пункта, тези от 20 лева.
Върху динамиката на дяловете на всички номинали в структурата по брой и стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период влияние продължава да оказва изваждането от обращение в началото на 2021 г. на банкнотите от 2 лева. За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 39.8 млн. (8.1%), а стойността им – с 3379.2 млн. лв. (18.4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (от 50 и 100 лева).
Спрямо края на юни 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на тези от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на 50-левовите банкноти (с 4.47 процентни пункта). Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, най-много (с 1.75 процентни пункта) банкнотите от 20 лева.
В края на юни 2021 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 9436.0 млн. лв., което е най-големият дял (43.34%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.66%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.
Спрямо края на март 2021 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0.28 и 0.46 процентни пункта, а тези на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха с от 0.02 до 0.56 процентни пункта.
В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева, повече (с 1.84 процентни пункта) тези от 50 лева. Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено се понижи делът на 20-левовите банкноти – с 2.13 процентни пункта (от 14.75% до 12.62%). За едногодишен период най-малко (с 0.07 процентни пункта) се съкрати стойността на банкнотите от 5 лева.
В края на юни 2021 г. в обращение са 2770.2 млн. броя разменни монети, които са с 29.0 млн. броя, или с 1.1% повече в сравнение с броя им в края на март 2021 г.
За същия период общата им стойност се увеличи със 7.5 млн. лв., или с 1.5%, и в края на юни 2021 г. достигна 496.2 млн. лв.
Средната по стойност разменна монета в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е 0.18 лв. и остава непроменена както спрямо края на първото тримесечие, така и за едногодишен период. Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва, но темпът с който те нарастват, се забавя. През второто тримесечие на 2021 г. най-голямо в процентно изражение (с 2.7%) е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева.
За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 127.2 млн. (4.8%), а стойността им – с 27.1 млн. лв. (5.8%). На годишна база с най-бърз темп (10.6%) нараства броят на монетите с номинал 2 лева. В Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ в края на юни 2021 г. в обращение са 73.6 млн. броя от тях, което представлява увеличение със 7.0 млн. броя. Броят на монетите от останалите номинали нараства в интервала от 3.1% за монетите от 1 лев до 5.6% за монетите от 2 стотинки. Най-голям дял (28.94%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 30 юни извън касите на БНБ са 801.8 млн. броя с този номинал. С най-малък  дял (2.66%) е броят на монетите от 2 лева.
В структурата по брой на разменните монети в обращение спрямо края на предходното тримесечие дяловете на монетите от 1, 10, 20 и 50 стотинки намаляха с от 0.01 до 0.06 процентни пункта, а за същия период дяловете на монетите от 2 и 5 стотинки и от 1 и 2 лева нараснаха с от 0.01 до 0.04 процентни пункта.
За едногодишен период в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 10 и 50 стотинки и от 1 лев, съответно с 0.26, 0.03 0.05 и 0.10 процентни пункта, а дяловете на монетите от 2, 5 и 20 стотинки и от 2 лева нараснаха съответно с 0.20, 0.08, 0.02 и 0.14 процентни пункта.
Растежът на общата стойност на разменните монети в обращение през второто тримесечие на 2021 г. е функция на увеличаващия се брой на монетите извън касите на БНБ. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети с най-високите номинали. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на юни 2021 г. е 164.6 млн. лв., което представлява най-големият дял (33.16%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.62%) е стойността на монетите от 1 стотинка.
Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на разменните монети в обращение дяловете на номиналите от 1, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 лев намаляха с от 0.01 до 0.11 процентни пункта. Спрямо същия период с 0.34 процентни пункта нарасна делът на монетите от 2 лева.
За едногодишен период в структурата по стойност на разменните монети в обращение нарасна делът единствено на монетата от 2 лева – с 1.31 процентни пункта. За същия период дяловете по стойност на останалите номинали намаляха с от 0.01 процентен пункт при монетите от 2 и 5 стотинки до 0.86 процентни пункта при монетата от 1 лев.

За периода април – юни 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 490 броя неистински български банкноти, от които 214 броя са циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. те са с 273 броя повече.
Делът на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2021 г. е 0.000093%. В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (73.88%). Броят на задържаните неистински банкноти от 50 лева представлява 0.000192% от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2021 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 20 лева са с 20.41% дял в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева са с дял от 4.69%, а задържаните неистински банкноти от 100 лева са 3 броя, с дял от 0.61%.
В периода април – юни 2021 г. бяха регистрирани и задържани общо 67 броя неистински български разменни монети, от които 7 броя от 2 лева, 16 броя от 1 лев и 44 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2021 г. е 0.000002%.
Регистрирани са и неистински чуждестранни банкноти, както следва: 529 броя евро (в това число 103 броя циркулирали в паричното обращение), 133 броя долари на САЩ (в това число 55 броя циркулирали в паричното обращение) и 56 броя банкноти от други чуждестранни валути (в това число 10 броя циркулирали в паричното обращение).

Като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 8.6 млн. броя банкноти. Те представляват 4.71% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти.
При машинната обработка на банкнотите през второто тримесечие на 2021 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (44.87%), следвани от банкнотите от 20 лева (36.22%) и от 50 лева (10.97%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 5.76% и 2.18%.
През второто тримесечие на 2021 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 241.5 хил. броя. Те представляват 1.45% от общия брой на обработените за отчетния период разменни монети.
С по-големи дялове в общия брой на отделените през второто тримесечие на 2021 г. негодни разменни монети са тези с номинал 20 стотинки (20.52%) и 10 стотинки (17.45%). По-малки са дяловете на отделените като негодни монети от 1 и 2 лева, съответно 9.55% и 7.09%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив