27 Септември 2021, 09:22 Днес (1) | Вчера (0)

Дефицитът по националния бюджет е 710,9 млн. лв.

01 Октомври 2014 12:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 1 октомври 2014, 11:02

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1 275,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева. Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП "Околна среда" и по две оси на ОП "Регионално развитие", като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1 062,9 млн. лв. (1,3 пр.п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 19 215,1 млн. лв. или 61,9% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по КФП нарастват номинално с 1,2% (218,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. спрямо отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 15 122,6 млн. лв., което представлява 62,2% от годишните разчети за 2014 година при 64,4% изпълнение на годишните разчети за осемте месеца на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 405,5 млн. лв. (2,8%), но същевременно има значително изоставане спрямо планирания ръст в разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. от 8,8 процента.

Приходите в частта на преките данъци са 2 849,4 млн. лв., което е 66,0% от планираните за годината и нарастват с 9,6% спрямо същия период на 2013 г.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 532,5 млн. лв., което е 58,7% от програмата за годината при 63,6% изпълнение на разчетите към края на август 2013 година. Изоставането с 4,9 пр.п. в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната година е главно при ДДС и акцизи. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 845,7 млн. лв. или 58,5%; от акцизи - 2 569,7 млн. лв. или 58,7%; от мита - 99,4 млн. лв. или 73,0 на сто. Съпоставено със същия период на предходната година косвените данъци намаляват номинално с 49,9 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява с 98,0 млн. лв. -  от 202,0 млн. лв. към август 2013 г. на 104,0 млн. лв. към месец август 2014 година.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 604,5 млн. лв. или 67,3% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4 136,3 млн. лв., което представлява 65,8 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,4% (175,7 млн. лв.).

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4 092,5 млн. лв. или 61,0% от разчета за годината. Спрямо същия период на 2013 г. неданъчните приходи са намалели с 243,5 млн. лв. (9,1%), което се дължи в най-голяма степен на по-ниския размер на постъпилите приходи и доходи от собственост, включително и поради постъпили през 2013 г. приходи с еднократен характер. В частта на помощите се отчита ръст от 3,5% (56,7 млн. лв.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.08.2014 г. възлизат на 20 490,7 млн. лв., което представлява 63,0% от годишния разчет. Спрямо август 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1 281,6 млн. лв. (6,7%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 40,2% (754,7 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет - с 3,2% (538,8 млн. лв.). Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., включително и за разплащане на задължения от предходната година и др.

Нелихвените разходи са в размер на 19 349,5 млн. лв., което представлява 64,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на август 2014 г. са в размер на 16 790,2 млн. лв. (67,7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 559,3 млн. лв. (51,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 478,4 млн. лв. (71,4% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 662,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Актуални публикации"/"Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив