27 Септември 2021, 22:18 Днес (15) | Вчера (0)

"Еврохолд България" намали загубата си към полугодието до 448 хил. лева

25 Юли 2013 15:08 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 25 юли 2013, 15:10

Усилията на компанията са насочени предимно към извършване на инвестиции в дъщерните подхолдинги с цел укрепване на техните пазарни позиции

Финансовият резултат на Еврохолд България АД към 30 юни 2013 година на индивидуална база е загуба в размер на 448 хиляди лева спрямо загуба от 2,397 хиляди лева за същия отчетен период на миналата година, съобщи БФБ чрез x3news.

Приходите на Еврохолд за периода са в размер на 2,335 хиляди лева, от които приходи от операции с финансови активи в размер на 1,982 хил. лв. и приходи от лихви в размер на 353 хиляди лева.
За сравнение, отчетените приходи през полугодието на 2012 година са в размер на 493 хиляди лева. Въпреки извършените сделки с финансови активи и реализираните приходи, усилията на Еврохолд България са насочени предимно към извършване на инвестиции в дъщерните подхолдинги с цел укрепване на техните пазарни позиции, подобряване на ликвидността и паричните им потоци чрез увеличаване на техния собствен капитал, както и продължаване на политиката към намаляване на задълженията към финансови инститиции, отчитат от компанията.

През отчетния шестмесечен период се наблюдава леко намаляване на разходите за оперативна дейност на холдинга - от 2,926 хиляди лева към 30.06.2012 г. до 2,820 хиляди лева за текущия период. Разходите по отделни пера запазват размера си от съпоставимия период, като изменението се базира на отчетените по-ниски разходи за външни услуги, които намаляват с 153 хиляди лева и лекото увеличение на разходите за лихви с 46 хиляди лева. Незначителното покачване в разходите за лихви се обосновава с ръст в заемните средства от свързани лица като същевременно се наблюдава значитилен спад в заемите към финансови и нефинансови институции. Към 30.06.2012 година разходите за лихви са били в размер на 2,114 хиляди лева, като през текущия период те са в размер на 2,160 хиляди лева, от тях разходите за лихви към банкови институции намалят с 319 хиляди лева - от 1,879 хиляди лева на 1,560 хиляди лева. За сметка на намалението на лихви към банкови институции към 30.06.2013 година се наблюдава увеличение на разходите за лихви към дъщерни и други дружества със 365 хиляди лева, съответно от 235 хиляди лева през второ тримесечие на 2012 г. достигат до 600 хиляди лева. Нарастването на разходите за лихви към дъщерни дружества се дължи на акумулиране на по-голяма част от свободните парични средства на дъщерните дружества в дружеството-майка.

Към края на второ тримесечие на 2013 година активите на компанията възлизат на 331,669 хиляди лева спрямо 334,311 хиляди лева към края на 2012 година. Към 30 юни 2013 година собственият капитал е в размер на 274,029 хиляди лева, като към 31.12.2012 г. е бил в размер на 274,477 хиляди лева.

През отчетния период пасивите на компанията намаляват с 2,194 хиляди лева, като за текущия период те са в размер на 57,640 хиляди лева спрямо 59,834 хиляди лева към 31 декември 2012. Размерът на нетекущите пасиви към края на отчетния период са в размер на 47,708 хиляди лева спрямо 45,869 хиляди лева към края на 2012 година, като ръстът на нетекущите пасиви се дължи на увеличение на дългосрочните задължeния към свързани и други лица с 2,108 хиляди лева и намаление на задълженията към финансови и нефинансови институции (Аксешън Мезанин заем) с 269 хиляди лева. Размерът на текущите пасиви е 9,932 хиляди лева, докато към края на 2012 година възлизат на 13,965 хиляди лева или намаление на текущата задлъжнялост с 4,033 хиляди лева. Намалението на текущите пасиви е в резултат на изплатена краткосрочна част на заемите към Аксешън Мезанин и към Уникредит Булбанк АД, използван от Евролийз Ауто ЕАД за финансиране на основната му дейност. Заемите от финансови и нефинансови институции са разпределени съответно в зависимост от срока на погасяване в дългосрочни и краткосрочни пасиви. Общо тези задължения към 30 юни 2013 година са в размер на 30,821 хиляди лева спрямо 35,011 хиляди лева към края на 2012 г., като през отчетния период са изплатени 4,190 хиляди лева, от които по заема към Аксешън Мезанин са погасени 2,195 хиляди лева и 1,995 хиляди лева лева по заема към Уникредит Булбанк АД, падежиращ на 1 август 2013 година, когато ще бъде изцяло погасен.
Изплащането на кредита, отпуснат от Уникредит Булбанк АД, падежиращ през месец август 2013 година, както и започналото частично погасяване на мезанин заема, ще доведе до съществено намаляване на разходите за лихви в следващите отчетни периоди и ще подобри финансовия резултат на дружеството.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив