10 Август 2020, 18:26 Днес (9) | Вчера (0)

Мотиви и Проект на Наредба за системата "бонус-малус" по автомобилната ГО

19 Ноември 2019 17:53 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 ноември 2019, 08:52

Мотиви към проект на Наредба за системата "Бонус-малус" по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Проектът на Наредба по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и предложението за модел на системата "Бонус-малус" вече са подготвени за стартиране на обществено обсъждане. Отговорни за проекта са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В процеса на изработване активно се включи и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Фокусът на системата "Бонус-малус" в глобален план е върху стимулиране на отговорно поведение на пътя на водачите и върху ангажиментите на собственици на моторни-превозни средства (МПС). Целта на "Бонус-малус" е да  коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, да промени нагласата на мислене при шофиране и да засили вниманието към спазването на правилата за движение. "Бонус-малус" поставя акцент върху пряката връзка между поведението на водачите на пътя, спазването на отговорностите на собствениците на МПС и нивата на пътен травматизъм в България. Системата има цел да стимулира добросъвестните водачи, чиято застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност" (ГОА) ще намалява и да санкционира рисковите водачи чрез заплащане на по-висока застрахователна премия, определена на база на рисковото им поведение.

От днес в едномесечен срок трите институции, отговорни за предложението за модел на система "Бонус-малус", ще приемат писмени предложения от всички заинтересовани страни в обществото на телефон 0800 44 444 или по мейл:  bonus-malus@fsc.bg. От КФН обявиха, че са публикували целия пакет документи, включващ: проект на Наредба за системата "Бонус-малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, проект за последващи промени в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, мотивите към направените предложения.

Каква е историята на модела в България?
През 2018 г. в изпълнение на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ) и въз основа на окончателния доклад на консултанта с международен опит в оценката на риска и актюерството ("Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс", Гърция), нает на 06.11.2018 г., КФН, МВР и  МТИТС предложиха вариант на Наредба (система "Бонус-малус"), който не беше одобрен от обществото. Причината за това бяха редица основателни критики: определянето на клас за "бонус-малус" на автомобила, което се практикува само в една държава-членка в Европейския съюз; предложението за запазване на класа за "бонус-малус” при прехвърляне на собствеността върху МПС, което не е предвидено в системите за "Бонус-малус” на нито една от анализираните държави в ЕС, а също и с аргумента, че по този начин се възлага тежест на лица, които не са отговорни за причиняване на вреди или за допускане на нарушения по пътя. Отправени бяха и критики, че системата "Бонус-малус” не се отнася за МПС, които са общинска или държавна собственост.

Кои са отговорните институции за създаване на нов модел и как протече процеса по създаването му?
Новото ръководство на Комисията за финансов надзор още при встъпването си в длъжност през пролетта на 2019 г. заедно с МВР и МТИТС създаде необходимата организация за изготвянето на нова концепция за въвеждане на "Бонус-малус" в България. От КФН подчертават, че при изработване на новото предложение са анализирани всички коментари и препоръки на заинтересованите страни, на правителствените и неправителствените организации и на гражданите, дадени в общественото обсъждане по предходния проект на наредбата;  проведени са били срещи и дискусии за взимане предвид на различните гледни точки на участниците в движението; проведен е  и анализ на международните практики и на онези специфични компоненти от тях, които са възможни за адаптиране в България. Най-сериозно внимание, време и усилие е посветено на местните за България специфики, касаещи модела, възможните предизвикателства, които той може да срещне както на ниво внедряване, така и на ниво ефективност и ефикасност. Извършен е и анализ и съпоставка на приложимостта на система "бонус-малус" в България спрямо останалите държави-членки на ЕС.
Изработването на предложението за модел "Бонус-малус" продължи 6 месеца с експертна група от над 20 участника от трите държавни структури – КФН, МВР и МТИТС, в сътрудничество с представители на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", които имаха за задача да подготвят модел, отразяващ спецификите на българското законодателство в областта на пътно-транспортна, застрахователна, автомобилна и други свързани с това сфери. Проектът е изработен с изцяло вътрешен капацитет без никаква допълнителна финансова инвестиция към външни подизпълнители и консултанти.
При разработването на наредбата са използвани предоставените от МВР и Гаранционния фонд (ГФ) статистически данни, чрез които са установени факторите (пътни нарушения), които имат най-значителен ефект върху честотата на инцидентите, свързани с фатални изходи и телесни наранявания, подготвения на тяхна база статистически анализ и моделите за моделиране, изготвени от консултанта "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс", Гърция.
За да се осигурят равнопоставени условия на всички участници в системата "Бонус-малус" се предлага за целите на класификацията, както на водачите, така и на собствениците да се взимат предвид само нарушенията и престъпленията, извършени след 01.01.2020 г.

Системата "Бонус-малус", съгласно предложения проект ще има два етапа:
Първи етап: влизане в сила на разпоредбите, които ще позволят отчитането на извършените административни нарушения и престъпления, които са заложени като фактори за определяне на "бонус-малус" класа на водача и собственика на МПС от 01.01.2020 г.
Втори етап: влизане в сила на разпоредбите, които регулират определянето на "Бонус-малус" класа на водача и собственика на МПС и коригирането със съответния коефициент на индивидуалната застрахователна полица от 01.01.2021 г.
Предлага се, също така, с цел избягване на привилегировано третиране или дискриминация системата да се прилага по еднакъв начин в случаите на моторни превозни средства, собственост на физически лица, юридически лица, държавата и общините и в случаите на моторни превозни средства, използвани за лични и служебни цели.
Предложният модел на системата отчита обективното правно положение, че съгласно българското законодателство застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по отношение на конкретно моторно превозно средство може да се сключи, както от неговия собственик, така и от всяко друго лице и не се правят предложения за неговата промяна.
В изпълнение на законовата делегация се предлага системата "Бонус-малус" да отчита факторите, свързани с поведението на водачите при движение по пътищата (установени с влезли в сила актове за налагане на наказания на административни нарушения по Закона за движението по пътищата или престъпления по глава десета и глава единадесета, раздел втори от Наказателния кодекс, които имат отношение към настъпване на ПТП и причиняване на телесни увреждания и смърт на участници в движението). Конкретните административни нарушения и престъпления са групирани  в седем категории в Приложение № 1 към проекта на наредба съгласно тяхната тежест и за всяка категория е определен брой наказателни точки, които да се начисляват при влизане в сила на актовете за налагане на наказания. Други фактори (като напр. изплатени обезщетения, нарушения на други закони извън Закона за движението по пътищата) не се предвижда да се използват за целите на задължителното коригиране на застрахователната премия съгласно нормативно установената система "бонус-малус".
Предложено е факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да могат да се използват от застрахователите при формиране на тяхната базова застрахователна премия по застраховката, като да се предвидят намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), съгласно разработени от тях тарифи, обявени пред Гаранционния фонд. По този начин не се създава нормативно задължение на застрахователите да прилагат тези фактори в договорната си практика и застрахователите остават свободни да формират тарифите за базовата застрахователна премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Единственото ограничение, което се поставя при формирането на базовата премия е тя да не включва факторите, определени за целите на системата "бонус-малус," за да се избегне двойното отчитане на едни и същи фактори, както при определяне на базовата премия така и при нейното коригиране.
В случай, когато факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции, са предвидени в тарифите на застрахователите, се създават условия за използване на информацията в регистъра на предявените и изплатените претенции, поддържан в информационния център на Гаранционния фонд. Това ще позволи на застрахователите да извършват качествена индивидуална оценка на риска на база изплатени обезщетения при определяне на базовата застрахователна премия по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и ще се създаде гаранция срещу недобросъвестно скриване или срещу незнание на информация от застраховащите лица по отношение на тези фактори за оценка на риска.
Предложеният модел предвижда носители на "Бонус-малус" класа да бъдат на самостоятелно основание собственикът на моторното превозно средство по отношение на конкретното моторно превозно средство и водачът на моторното превозно средство.
Предлага се собственикът да бъде носител на класа за "бонус-малус", доколкото той има право на ползване и разпореждане с моторното превозно средство и с поведението си може да определя лицата, които да го управляват. По тази причина се предлага неговият "бонус-малус" клас по отношение на конкретното МПС да се влияе от всички административни нарушения и/или престъпления, извършени с МПС през периодите на собственост. За да се избегне ефектът на разпростиране и умножаване на ефекта от увеличаване на класа за "бонус-малус" на собственика в резултат от поведението на останалите водачи върху евентуални други МПС, притежавани от същия собственик, се предлага класът за "бонус-малус" на собственика да се отнася до всяко конкретно МПС. По такъв начин извършените нарушения с това конкретно МПС няма да натоварват други МПС, притежавани от същия собственик и ще се избегне ефектът на разпростиране.
С придобиването на моторното превозно средство се предвижда новият собственик да се класифицира в базов "неутрален" клас за "бонус-малус", който е равен на базовата застрахователна премия на застрахователя, съгласно тарифата без корекции. За да се избегне заобикаляне на системата, чрез фиктивно прехвърляне на моторното превозно средство и неговото повторно придобиване от същия собственик с цел изчистване на натрупани "малуси" се предлага при последващо придобиване на същото моторно превозно средство от същия собственик да се вземат предвид натрупаните "малуси" през предишните периоди на притежание при прилагане на правилата за преход, с цел собственикът да се окаже в същия "бонус-малус" клас, който би имал, ако собствеността върху моторното превозно средство не е била прехвърляна.
Предлага се водачът на моторното превозно средство да бъде носител на клас "бонус-малус", защото поведението на водача е основният фактор за причиняване на пътно-транспортни произшествия с произтичащите от тях вреди върху други граждани и имущество и основната цел на предлаганата система е да противодейства на рисковото поведение на водачите на превозни средства при движението им по пътищата. За да може да се отчита "бонус-малус" класът на водача се прави предложение за промени в законодателството, които да изискват вписването на всички водачи, които ще управляват определено моторно превозно средство (включително собствениците на моторното превозно средство, когато са правоспособни водачи и възнамеряват да го управляват), в застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Предложението за самостоятелното вписване на собственика като водач се прави, за да се разграничи неговият клас като собственик, който е по отношение на конкретното моторно превозно средство и който зависи от нарушенията и/или престъпленията, извършени с конкретното моторно превозно средство, от личния му клас като водач, който зависи от всичките извършени от него нарушения или престъпления, независимо от моторното превозно средство. Идентификацията на всички водачи, вкл. и на самия собственик, когато той има намерение да управлява собственото си МПС, е от особена важност за постигането на справедливост в системата при определяне на премията по застраховката, имайки предвид, че всеки водач има индивидуален рисков профил.
Предлага се за неизпълнението на задължението за обявяване на водачите в полицата да има административно наказание, както за водача, така и за собственика на моторното превозно средство. Също така законът предвижда в случай на недобросъвестно скриване на информация относно водачи, които представляват повишен застрахователен риск, застрахователят да има право да събере допълнителна премия, съответстваща на по-високия риск. Не се предвижда изключване на невписания водач от кръга на покритието по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, нито регрес на застрахователя спрямо него за размера на изплатеното обезщетение.
Прави се предложение за  изключения от задължението за обявяване на водачи в полицата в някои ситуации, когато: обществени интереси налагат това (линейки, превозни средства със специален режим на движение, собственост на МВР и др. подобни, имащи право да ползват специален режим на движение; моторно превозно средство, което е собственост или е предоставено за ползване от лице, което е внедрило система за управление на пътната безопасност БДС ISO 39001; учебно моторно превозно средство по време на обучението или изпита им за придобиването на правоспособност за управление на МПС или по време на обучението за придобиване на квалификация на водача по реда на чл. 7б, ал. 7 и 8 от Закона за автомобилните превози. Предложените изключения няма да водят до освобождаване от прилагането на системата "бонус-малус" спрямо посочените категории МПС, тя продължава да се прилага за тях на база "бонус-малус" клас на собственика. Водачите, които управляват МПС, предмет на изключенията също няма да бъдат изключени от системата "бонус-малус", защото в случай на извършени нарушения при управление на такива превозни средства увеличението на техния "бонус-малус" клас ще се отразява при вписването им в застрахователни полици по отношение на други моторни превозни средства – напр. личните им автомобили.
Предлага се "бонус-малус" класът на водача да се определя към момента на вписване в застрахователната полица, като се отчитат административните нарушения и престъпления, установени с влезли в сила наказателни постановления, фишове, електронни фишове и присъди към момента на вписването в застрахователната полица. Предлага се при първо вписване в застрахователна полица на водач, за който няма информация за влезли в сила такива актове за налагане на наказания да се определя базов "неутрален" клас за "бонус-малус". В случай че има информация за такива влезли в сила актове за налагане на наказания, водачът ще се класифицира в базовия "неутрален" клас за "бонус-малус" към момента на влизане в сила на първия такъв акт за налагане на наказание за извършено административно нарушение или престъпление, към който момент автоматично ще се начисляват наказателните точки за повишаване на "бонус-малус" класа съобразно тежестта на нарушението или престъплението. След това към водача ще се прилагат правилата за преход – при изтичане на една година от датата на влизане в сила на съответния акт за налагане на наказание, без в този период да е влязъл в сила друг акт за налагане на наказание за друго нарушение или престъпление, водачът ще слиза с един "бонус-малус" клас надолу, а при влизане в сила на такива актове, ще качва с класовете, съответстващи на тежестта на административното нарушение (престъпление).
За да се избегнат злоупотреби със системата "бонус-малус", при които водач преди първото си вписване в застрахователна полица целенасочено извършва маловажно нарушение, спрямо което се прилагат малък брой точки, водещи до определяне на нисък клас за малус, след което след дълъг период, в който водачът не се вписва в полица за задължителна застраховка, възползвайки се от намаляване на "бонус-малус" класа според общите правила за преход, се вписва в полица направо на клас "бонус", се предлага за такива водачи, за които входът в системата се определя от извършено предходно нарушение, първоначалният "бонус-малус" клас да не може да бъде по-нисък от неутрален.
При предложения вариант, при който носители на класа за "бонус-малус" са както собственикът така и водачът премията по застраховка "Гражданска отговорност" следва да се коригира в съответствие с по-високия "малус" измежду "бонус-малус" класификациите на собственика и на всички водачи на съответното МПС. За информационни и контролни цели се прави предложение при изготвяне на застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да се вписват поотделно класовете на собственика на превозното средство и на всички вписани водачи. При сключване на застраховката към базовата премия, определена от застрахователя,  да се прилага коефициентът на най-високия от всички тези класове.

Предлагат се две алтернативни скали за "бонус-малус".

Първа: с 15 (петнадесет класа) при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400% на базовата премия.
Втора: 20 (двадесет класа) при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия.

Целта на това предложение е в рамките на общественото обсъждане заинтересованите лица да изразят своите предпочитания коя скала да бъде приложена. По отношение на броя класове трябва да се отбележи, че "бонус-малус" системите, които имат по-малък брой класове, позволяват по-бърз преход на лицата между различните класове, но водят до по-резки увеличения на премиите, за да компенсират това. Предложени са скали с използване на максимален малус от 400%, защото това ще позволи по-големи отстъпки в бонус класовете. И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-балансираните от всичките единадесет предложени варианта. Скалата на "бонус-малус" класовете заедно с коефициентите за промяна на базовата застрахователна премия се определят в Приложение № 2 към проекта на наредба.
Предлагат се правила за преход между класовете, съгласно които за всяка една наказателна точка, посочена в Приложение № 1, лицето – собственик или водач на МПС, преминава с един "бонус-малус" клас по-високо. Класът, както на собствениците на моторни превозни средства, така и на водачите се променя като се определя следващият по-нисък "бонус-малус" клас с изтичане на всеки дванадесет месеца от датата на определяне на първоначален клас и/или датата на влизане в сила на всяко едно наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда, когато в този едногодишен период не е влязъл в сила друг акт за налагане на наказание за престъпление или административно нарушение по Приложение № 1.
Направено е предложение от това правило да има изключение за срока на изтърпяване на наложено наказание за временно лишаване (по съдебен или административен ред) от право да се управлява МПС, или при отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство по чл. 171, т.1 от ЗДвП, или когато е наложена мярка за процесуална принуда по реда на чл. 69а от НПК, както и за лица, които не са придобили или не са възстановили правоспособност, като в тези случаи "бонус-малус" класът може да се променя до достигане най-много на базов "неутралаен".  Респективно, ако водачът се намира на "бонус" клас този клас да спре да се намалява до възстановяването на правоспособността. Предложението е продиктувано от стремежа за оказване на превантивен ефект върху участниците в движението по пътищата. Логиката се обуславя от факта, че лицата, спрямо които са приложени тази мерки, нямат правото да управляват МПС и в този смисъл не са фактор в движението по пътищата. Неоправдано е тези лица да преминават в по-нисък "бонус-малус" клас от "неутралния" в срока на неправоспособност, тъй-като така или иначе те не влизат в обсега на Наредбата за системата "бонус-малус", която отчита факторите, свързани с поведението на водача при движение по пътищата и се очаква тези лица без правоспособност да не влияят пряко върху движението по пътищата.
За да се избегне рискът от невярно отразяване на данни за целите на определяне на класификацията по "бонус-малус" се предлага за целите на определяне на "бонус-малус" класовете да се извършва обмен на информация между информационната система на Гаранционния фонд, информационните системи на застрахователите по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и информационните системи на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на правосъдието, съдържащи информацията, съответно за влезлите в сила наказателни постановления, фишове и електронни-фишове за административните нарушения и за влезлите в сила присъди за престъпленията, които имат отношение за определяне на класовете.
Въз основа на информацията, получена от обмена на данни, се предлага Гаранционният фонд да изчислява "бонус-малус" класа на собственика и на водачите заедно със съответните коефициенти и да определя най-високия клас, който следва да се използва за коригиране на премията по застрахователната полица, като подава данните, които следва да се впишат в нея от застрахователя.
Предложено е система "бонус-малус" да не са прилага по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 483, ал. 5 от КЗ, която се сключва само по временна табела с регистрационния номер. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на МПС на територията на страната с случаите на тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение. Тези табели се използват от неопределен на брой нерегистрирани МПС и неопределен брой водачи, поради което е невъзможно за тях да се приложи обоснован подход за прилагане на система "бонус-малус".

Предложено е въвеждането на административна електронна услуга, предоставена от Гаранционния фонд, чрез която лицата да могат да проверяват своя индивидуален "бонус-малус" клас. За достъп до тази електронна услуга е предложено лицето да въвежда личен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЛН, ЕИК или БУЛСТАТ) и електронен код (от типа на персонален идентификационен код) или квалифициран електронен подпис. Освен проверка чрез електронната услуга предоставяна от Гаранционния фонд, за улеснение на потребителите, които не разполагат с електронен код или квалифициран електронен подпис, е предвидена възможност проверката да се извършва посредством застрахователите и застрахователните посредници, които предлагат сключването на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, срещу предоставяне на документ за самоличност. Предложено е услугите да се предоставят безплатно.
Предвижда се и специален механизъм за оспорване на определените "бонус-малус" класове, както и оспорване на факторите (наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди), в зависимост от които същите са определени. По този начин се изключва възможността за утежняване положението на потребителите на застрахователни услуги чрез неправилно определен клас или неправилно въведени данни за определянето на по-висок размер на индивидуална застрахователна премия на лицата. Изрично е посочено в чл. 18, ал. 2 от проекта на наредба, че оспорването не освобождава лицата от задължението за сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
Предвид предложения подход за изчисляване на "бонус-малус класовете на база информация от информационните системи на Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието с проекта на наредба се предлага да се определи взаимодействието на информационната система на ГФ с информационните системи на застрахователите, МВР и МТИТС, и съхраняваните данни за целите на системата "бонус-малус".

Заедно с предложението за Наредба за система "бонус-малус" се правят и предложения за изменения в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.
Предложенията са насочени в няколко основни направления:
-    създаване на задължение на застрахователите да подават тарифите за базовите премии по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в ГФ, който да поддържа база данни за информационни цели, като се създават условия за опазване на поверителността;
-    Промяна на реквизитите на застрахователната полица, в която да се вписват водачите, които ще управляват МПС и за които ще се определя "бонус-малус" клас, вписване на информация за "бонус-малус" класовете за водачите, собственика, коригиращия коефициент, който се прилага към застрахователната премия.
Промените се налагат за да се осигури събирането на необходимата информация за прилагането на системата "бонус малус", както и нейното надлежно-отразяване в застрахователната полица за информационни и контролни цели.
Във връзка с обсъдените по-горе изключения от задължението за обявяване на водачи в полицата по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите са направени предложения в проекта на наредба да се предвиди освобождаване от задължението за вписване на водачи в застрахователните полици за:
-    за линейки, пожарни и др. подобни, имащи право да ползват специален режим на движение (МПС собственост на МВР);
-    за МПС, собственост или предоставени за ползване на лице, което е внедрило система за управление на пътната безопасност БДС ISO 39001;
-    за учебно МПС – само за лица по време на обучението или изпита им за придобиването на правоспособност за управление на МПС или по време на обучението за придобиване на квалификация на водача по реда на чл. 7б, ал. 7 и 8 от Закона за автомобилните превози.
Прави се предложение да се уреди, че в случаите на необявено физическо лице, което управлява МПС, включително когато това необявено физическо лице е собственикът, застрахователят има право в сроковете, предвидени по Кодекса за застраховането (не по-късно от един месец от узнаване на необявеното обстоятелство), да иска разликата между договорената премия и премията, която съответства на риска при отчитане на определения от информационната система на ГФ "бонус-малус" клас на необявения водач на МПС, към датата на сключване на застрахователния договор, заедно с лихвата за забава.
Прави се предложение да се уреди режим на изменение на застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, който гарантира, че при вписване/отписване на водач на МПС в полицата ще се отразяват корекциите в определените "бонус-малус" класове и при увеличаване на рисковия клас ще се коригира застрахователната премия. Също така се прави предложение да се регламентира издаването на добавъците към застрахователната полица, които касаят обстоятелства, свързани със системата "бонус-малус".
За целите на ползване на данни относно изплатените обезщетения от страна на застрахователите за определяне на базовата премия се предлага регламентация на достъп до базата данни в ГФ за изплатените претенции за предходните 5 год. по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
В едногодишния период до 01.01.2021 г., следва да бъдат приети промени в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, както и в Кодекса за застраховането, което ще осигури функционирането на системата "бонус-малус" във вида, приет окончателно от трите институции след провеждане на общественото обсъждане. Разработването и приемането на промените в Наредба № 54 от 2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането следва да завърши във възможно най-кратки срокове, за да се създадат условия за извършване на доработките в системите, които да гарантират осъществяване на обмена на данни.
Промените в Кодекса на застраховането ще се отнасят до уреждане на връщането, съответно доплащането на застрахователната премия при отписване и вписване на водач в нея, както и въвеждането на санкция за необявяването на водач, който ще управлява МПС при сключването на застрахователната полица.

 

ПРОЕКТ!
Наредба за системата "бонус-малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите


Глава първа
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда единните изисквания за коригиране на застрахователната премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по глава четиридесет и седма от Кодекса за застраховане в зависимост от поведението на водача на моторно превозно средство (водач) при движение по пътищата, както и реда и условията за тяхното прилагане, наричани по-нататък система "бонус-малус".
(2) Застрахователите прилагат система "бонус-малус" при определяне на индивидуалната застрахователна премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за причинените на трети лица вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства (МПС).
(3) Електронната информационна система на Гаранционният фонд по чл. 575 от Кодекса за застраховането (информационната система на ГФ) поддържа данни за определения "бонус-малус" клас на собствениците и водачите на МПС.
(4) Система "бонус-малус" не се прилага по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 483, ал. 5 от Кодекса за застраховането, която се сключва само по временна табела с регистрационен номер.

Глава втора
Система "Бонус-малус"
Раздел I
Дефиниции
Чл. 2. (1) Системата "бонус-малус" отчита факторите, свързани с поведението на водача при движение по пътищата, които са от значение за оценката на риска по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и в съответствие, с които на водача и на собственика на МПС се определя "бонус-малус" клас със съответния коефициент, както и коефициента, с който застрахователят коригира базовата застрахователната премия.
(2) Базовата застрахователна премия е премията, определена от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на тарифа, обявена от застрахователя пред Гаранционния фонд (ГФ). Застрахователят самостоятелно определя базовата застрахователна премия, като не включва факторите, които са от значение за оценката на риска при прилагането на системата "бонус-малус".
(3) Застрахователят при определяне на базовата застрахователна премия може да предвиди намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), предвидени в тарифа, обявена пред ГФ въз основа на данни за изплатените обезщетения във връзка с притежаването и използването на моторно превозно средство за предходните пет
години.
Чл. 3. (1) Факторите по чл. 2, ал. 1 са обстоятелства, установени с:
1. влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове за извършени административни нарушения на Закона за движението по пътищата; и
2. влезли в сила присъди за извършени престъпления по Глава десета и Глава единадесета раздел втори от Наказателния кодекс.
(2) Факторите по ал. 1, разделени в 7 (седем) категории, както и съответните за всяка категория наказателни точки, са изброени в Приложение №1 към тази наредба.
Чл. 4. (1) Класовете "бонус-малус" са общо 15 (петнадесет) класа, както следва:
1. базов "неутрален" клас (клас 6);
2. пет класа "бонус" (класове от 1-5);
3. девет класа "малус" (класове от 7-15).
Алтернативно предложение:
Чл. 4. (1) Класовете "бонус-малус" са общо 20 (двадесет) класа, както следва:
1. базов "неутрален" клас (клас 8);
2. седем класа "бонус" (класове от 1-7);
3. дванадесет класа "малус" (класове от 9-20).
(2) Коефициентите, съответстващи на "бонус-малус" класовете по ал. 1 са определени в Приложение № 2 към тази наредба.

Раздел II
Определяне на класа и правила за преход между класовете Чл. 5. "Бонус-малус" класът на водач и собственик на МПС се определя автоматизирано от информационната система на ГФ.
Чл. 6. (1) "Бонус-малус" клас се определя на всеки водач при вписването му в полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на информация относно влезлите в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършените от него административни нарушения и престъпления по Приложение № 1.
(2) Първоначален базов "неутрален" клас се определя при вписване на водач на МПС, който не е бил вписван като такъв в полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и за когото няма информация относно влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършени от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение № 1.
(3) Първоначален базов "неутрален" клас на водач на МПС, който не е бил вписван като такъв в полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, но за когото има информация относно влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди, за извършени административни нарушения и престъпления по Приложение №1 след 1 януари 2020 г, се определя към момента на влизането в сила на най-ранното от тях и се променя в съответствие с правилата за преход, като най-ниският "бонус-малус" клас, който може да бъде определен при първо вписване в застраховка е базовият "неутрален" клас.
Чл. 7 (1) "Бонус-малус" клас се определя и на всеки собственик – физическо или юридическо лице за всяко отделно МПС – негова собственост при сключване на полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въз основа на информация относно влезлите в сила наказателни постановления,
фишове/електронни фишове и присъди, за извършените с това МПС през периодите на притежание, административни нарушения и престъпления по Приложение №1.
(2) Първоначален базов "неутрален" клас на собственик по отношение на конкретно МПС се определя при първо сключване на полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, в случаите когато няма информация относно влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за административни нарушения и престъпления по Приложение №1, извършени с това МПС през периодите на притежание след 1 януари 2020 г.
(3) Първоначален базов "неутрален" клас на собственик по отношение на конкретно МПС, при първо сключване на полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и в случаите когато има информация относно влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за административни нарушения и престъпления по Приложение № 1, извършени с това МПС през периодите на притежание след 1 януари 2020 г. се определя към момента на влизането в сила на най-ранното от тях и се променя в съответствие с правилата за преход.
(4) При първо сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по отношение МПС, придобито за първи път след 01.01.2020 г., на собственика по отношение на МПС се определя базов "неутрален" клас.
Чл. 8. (1) "Бонус-малус" клас на собственик на МПС се определя и на всеки лизингополучател, който е страна по договор за финансов лизинг, сключен с кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции и вписана в регистъра по чл. 3а от ЗКИ, вписан като ползвател по СРМПС –за всяко отделно МПС –
предмет на договора за финансов лизинг, върху което има право на ползване при отбелязване в полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, че МПС е предмет на договор за финансов лизинг, въз основа на информация относно влезлите в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди, за извършените с това МПС през периодите на упражняване на правото на ползване по договора за лизинг, административни нарушения и престъпления по Приложение №1. Член 7 и член 11 се прилагат съответно.
(2) Лизингополучателят, който е страна по договор за финансов лизинг има правата и задълженията на собственик на МПС за целите на прилагането на системата "бонус-малус". "Бонус-малус" клас на собственика-лизингодател на МПС, страна по договора за финансов лизинга не се определя за периода на ползване на МПС от лизингополучателя.
(3) При придобиване на правото на собственост върху МПС, предмет на договора за финансов лизинг от лизингополучателя, периодите на упражняване на правото на ползване по договора за финансов лизинг от него се считат за периоди на притежание по чл.7 и му се определя "бонус-малус" клас съгласно правилата за преход по чл.11.
Чл. 9. При липса на обмен на информация в между информационните системи по чл. 21, ал. 1 относно обстоятелствата по чл. 3, ал.1, въз основа на която да се определи първоначалния "бонус-малус" клас, на водача и/или собственика на МПС се определя базов "неутрален" клас.
Чл. 10. (1) "Бонус-малус" класът на водач на МПС се променя като се начисляват съответния брой наказателни точки с влизането в сила на всяко наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение № 1. Всяка една наказателна точка води до преминаване с един "бонус-малус" клас по-високо. Най-високият "бонус-малус" клас, който може да бъде определен, е клас 15 (или 20 съобразно алтернативното предложение).
(2) "Бонус-малус" класът на всеки водач на МПС се променя като се определя следващия по-нисък "бонус-малус" клас с изтичане на всеки дванадесет месеца от датата на определяне на първоначален клас по чл. 6 и/или датата на влизане в сила на всяко едно наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение № 1. Най-ниският "бонус-малус" клас, който може да бъде определен, е клас 1.
(3) "Бонус-малус" класът на правоспособни водачи, които са в срока на изтърпяване на наложено наказание временно лишаване (по съдебен или административен ред) от право да управлява МПС, или СУМПС на които е отнето по чл. 171, т.1 от ЗДвП, или им е наложена мярка за процесуална принуда по реда на чл. 69а от НПК, както и лица, които не са придобили или не са възстановили правоспособност се променя като се определя следващия по-нисък "бонус-малус" клас с изтичане на всеки дванадесет месеца от датата на определяне на първоначален клас по чл. 6 и/или датата на влизане в сила на всяко едно наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение № 1. "Бонус-малус" класът на лицата по предходното изречение не се променя към следващия по-нисък клас, ако в периода на липса на правоспособност е достигнат базов "неутрален" клас или ако при настъпването на обстоятелствата по загуба на правоспособност лицата са имали придобит по-нисък от
базов "неутрален" клас.
Чл. 11. (1) "Бонус-малус" класът на собственик на МПС по отношение на конкретното МПС се променя като се начисляват съответния брой наказателни точки с влизането в сила на всяко наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените с това МПС през периодите на притежание след 1 януари 2020 г.
административни нарушения и престъпления по Приложение № 1. Всяка една наказателна точка води до преминаване с един "бонус-малус" клас по-високо. Най-високият "бонус-малус" клас, който може да бъде определен, е клас 15 (или 20 съобразно алтернативното предложение).
(2) "Бонус-малус" класът на всеки собственик на МПС се променя като се определя следващия по-нисък "бонус-малус" клас с изтичане на всеки дванадесет месеца от датата на определяне на първоначален клас по чл. 7 и/или датата на влизане в сила на всяко едно наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършени с конкретното МПС през периодите на притежание след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение № 1. Най-ниският "бонус-малус" клас, който може да бъде определен, е клас 1.
Чл.12. При липса на обмен на информация в ГФ между информационните системи по чл. 21, ал. 1 относно обстоятелствата по чл. 3, ал.1, въз основа на която да се определи следващият "бонус-малус" клас, водачът и/или собственикът на МПС запазва последния определен "бонус-малус" клас като се прилага чл. 10, ал. 2 или чл. 11, ал. 2.

Раздел III
Предоставяне на информация за "бонус-малус" клас
Чл. 13. (1) Гаранционният фонд осигурява на своята интернет страница, чрез информационната система по чл.575 от КЗ, предоставянето безплатно на електронна административна услуга, чрез която всяко лице може да иска информация за личния си "бонус-малус" клас като собственик или водач на МПС към датата на искането.
(2) Гаранционният фонд предоставя информацията за личния "бонус-малус" клас по начин, който позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане от лицето, което е отправило искането.
Чл. 14. (1) При заявяването на електронна административна услуга по чл. 13, ал. 1 лицето се идентифицира с личен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЛН, ЕИК, БУЛСТАТ) и персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП).
(2) Интернет страницата на Гаранционния фонд има следните характеристики и експлоатационни функции:
1. началната страница показва по ясен начин връзката към електронна административна услуга по чл. 13, ал.1;
2. електронната административна услуга по чл. 13, ал.1 се предоставя онлайн посредством заявление за електронна административна услуга и гарантира ефективност във времето за отговор по заявлението.
3. има възможност да се изпращат он-лайн оплаквания за аномалии в получената за лицето информация.
(3) Заявката за проверка на личния "бонус-малус" клас на собственик на МПС съдържа:
1. данни за МПС: регистрационен номер и номер на СРМПС;
2. данни за собственика на МПС:
а) за физически лица: ЕГН/ЛНЧ/ЛН;
б) за юридически лица: ЕИК/БУЛСТАТ;
(4) Отговорът по заявката за проверка на личния "бонус-малус" клас на собственик на МПС съдържа:
1. периоди на притежание:
а) за всеки период на притежание: извършено административно нарушение по Приложение №1, дата на извършване на нарушението, дата на влизане в сила на наказателното постановление, фиша/електронния фиш (категория и наказателни точки по Приложение №1);
б) за всеки период на притежание: извършено престъпление по Приложение №1, дата на извършване на престъплението, дата на влизане в сила на присъдата (категория и наказателни точки по Приложение №1);
2. "бонус-малус" клас на собственик на МПС към датата на искането и съответстващият му коефициент по Приложение № 2;
(5) Заявката за проверка на личния "бонус-малус" клас на водач на МПС съдържа ЕГН/ЛНЧ/ЛН и номер на СУМПС;
(6) Отговорът по заявката за проверка на личния "бонус-малус" клас на водач на МПС съдържа:
1. данни за:
а) извършено административно нарушение по Приложение №1, дата на извършване на нарушението, дата на влизане в сила на наказателното постановление, фиша/електронния фиш (категория и наказателни точки по Приложение №1);
б) извършено престъпление по Приложение №1, дата на извършване на престъплението, дата на влизане в сила на присъдата (категория и наказателни точки по Приложение №1);
2. "бонус-малус" клас на водач на МПС към датата на искането и съответстващият му коефициент по Приложение № 2;
Чл. 15. (1) Информация по чл. 13 може да се предостави и от застраховател или застрахователен посредник, които предлагат сключването на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Лицето, което отправя искането се легитимира пред застрахователя, съответно застрахователния посредник с представянето на личен документ по смисъла на Закона за българските лични документи. По отношение на искането и предоставяната информация се прилага чл. 14. Искането за проверка на личния "бонус-малус" клас и предоставената информация на лицето се документират и съхраняват от застрахователя или застрахователния посредник.
(2) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя информацията за личния "бонус-малус" клас безплатно и по начин, който позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане от лицето, което е отправило искането.
Чл. 16. (1) Всеки собственик на МПС или водач на МПС има право на възражение срещу изчислението на определения му личен "бонус-малус" клас в информационната система на ГФ.
(2) Възражението се подава до ГФ.
(3) Възражението може да се подаде в писмена форма или чрез електронната услуга по чл. 13 като към него могат да се представят или се посочват доказателства.
Чл. 17. (1) ГФ извършва проверка по възражението и приложените доказателства и предоставят обоснован отговор, в който:
1. приема направеното възражение и променя определения "бонус-малус" клас или
2. потвърждава изчисления от системата "бонус-малус" клас.
(2) Отговорът по ал. 1 съдържа изчерпателно посочване на факторите по чл. 3, ал.1 въз основа на които е изчислен "бонус-малус" класа и начина на изчисляването.
(3) Отговорът на ГФ се изпраща до лице, подало възражението на посочения от него адрес или електронен адрес в срок 3 работни дни от постъпването на възражението.
(4) Едновременно с изпращането на отговора, ако възражението на лицето е прието, ГФ променя "бонус-малус" класа и извършва и съответните промени в информационната система на ГФ.
Чл. 18 (1) В случаите, когато собственикът или водачът на МПС оспорва наличието на фактори по чл.3, ал. 1 информацията за които, се съхранява от АИС на МВР или ЕАИСПП на МП, той има право да подаде жалба по реда на чл. 2, ал. 4 от Закона за администрацията до първичния администратор на тези данни.
(2) Оспорването на "бонус-малус" клас не освобождава лицето от задължението му за сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и от отговорността му за липса на сключена такава застраховка.

Глава трета
Индивидуална застрахователна премия
Чл. 19. (1) Застрахователят определя индивидуалната застрахователна премия при сключване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и при всяко нейно изменение, като коригира базовата застрахователна премия по чл. 2, ал 2 с коефициента по ал.2.
(2) Коефициентът, с който се коригира базовата застрахователна премия, се определя автоматизирано от информационната система на Гаранционния фонд и съответства на коефициента на най-високия "бонус-малус" клас между определените класове на собственика/собствениците и на водача/водачите на МПС, вписан/и в
застрахователната полица.
(3) При промяна на собствеността върху МПС или при вписване/отписване на водач на МПС в полицата за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застрахователят определя нова индивидуална застрахователна премия в съответствие с ал. 1.
Чл. 20. (1) Преди сключването на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и преди всяко нейно изменение на застраховащия се предоставя информация от информационната система на Гаранционния Фонд за "бонус-малус" класа и съответстващия му коефициент по Приложение № 2, определени по
отношение на:
1. собственика/собствениците МПС, и
2. всяко физическо лице, което се вписва в полицата, като водач на МПС, включително и на собственика, когато е физическо лице и се вписва в полицата, като водач на МПС, както и коефициента по чл. 19, ал.2, с който ще се коригира базовата застрахователна премия по чл. 2, ал 2, така че застраховащия да има възможност да вземе информирано решение.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя безплатно на застраховащия, по негово искане и въз основа на дадените от него отговори на въпросник по чл. 345, ал. 2 от КЗ.
(3) Идентификационните данни на застраховащия, дадените от него отговори на въпросник по чл. 345, ал. 2 от КЗ и предоставената му информация по ал. 1 се документират и съхраняват от застрахователя.

Глава четвърта
Информационна система на Гаранционния фонд и взаимодействие с информационни системи за обмен на данни за целите на система "Бонус-Малус"
Чл. 21. (1) За целите на определяне "бонус-малус" клас информационната система на Гаранционния фонд взаимодейства с информационните системи на:
1. Застрахователите по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
2. Министерство на вътрешните работи;
3. Министерство на правосъдието
(2) Данните, предоставени от системите по ал. 1, т. 2 и 3 за определяне "бонус-малус" клас на собствениците и водачите на МПС, се съхраняват от информационната система на ГФ.
(3) Изходният, изпълнимият код и данните, с изключение на тези по ал.2, необходими за определяне "бонус-малус" клас на собствениците и водачите на МПС са част от информационната система на ГФ.
(4) Обменът на информация между информационната система на ГФ и информационните системи на Застрахователите, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието се осъществява в реално време.
(5) Информационните системи на лицата по чл.1, ал.2 следва да отговарят на изискванията за информационна сигурност, съгласно Закона за електронно управление и Закона за киберсигурност.

Допълнителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 490, ал. 5 от Кодекса на застраховането.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 Януари 2020г., с изключение на чл.6, 7, 8, 13, 15, 19,20 и 21, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.
§ 3. Комисията за финансов надзор изготвя анализ и извършва оценка на въведената с тази наредба система "бонус-малус" по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите след изтичане на четири години от влизането и в сила на наредбата, като до 30 Април 2024 г. публикува доклад за адекватността и финансовото равновесие на системата, както и за необходимите промени за нейното подобряване, ако такива се налагат.
Приложение № 1 към чл. ……. - Фактори, които са от значение за оценката на риска и съответстващите им наказателни точки:
Категория Административни нарушения и престъпления по влезли в сила наказателни постановления, фишове по чл… от ЗДвП, електронни фишове и присъди.

Наказателни точки
1 Превишаване на ограничението на скоростта извън населено място с 21–30 км/ч (чл. 182, ал. 2, т. 1-3 ЗДвП)+1
2 Превишаване на ограничението на скоростта извън населено място с 31–50 км/ч (чл. 182, ал. 2, т. 4-5 ЗДвП) +2
3 Превишаване на ограничението на скоростта в населено място с 21–30 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП) +3
4 Изпреварване, създаващо непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП)
Превишаване на ограничението на скоростта извън населено място с над 50 км/ч (чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДвП)
Превишаване на ограничението на скоростта в населено място с 31–50 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 4-5 ЗДвП)
Управление на МПС в нетрезво състояние със съдържание на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително (174, ал. 1, т. 1) +4
5 Управление на МПС в нетрезво състояние със съдържание на алкохол в кръвта над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда, както и повторно управление на МПС с концентрация над 0,5 на хиляда и при отказ от проверка. (чл. 174 ал. 1, т. 2, ал.2 и ал.3 от ЗДвП)
Отнемане на предимство (чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП),
Опасни маневри (чл. 5 ал. 2, т. 4 от ЗДвП; чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.
Превишаване на ограничението на скоростта в населено място с над 50 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП)
Хулиганско поведение при управление на моторни превозни средства (Чл.325 ал. 3 от НК във вр.чл.325 ал.1 от НК)
Хулиганско поведение при шофиране на моторни превозни средства и съпротива срещу орган на властта (Чл.325 ал.3 от НК във вр.чл.325 ал.2 от НК)
Управление на моторно превозно средство, в срока на изтърпяване на наказание лишаване от правото да управлява моторно превозно средство, след като лицето е наказано за същото деяние по административен ред (Чл. 343в ал.1 от НК)
Управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от налагане на наказание за същото деяние по административен ред. (Чл. 343в ал.2 от НК)
+5 (основно предложение) / +7 (алтерн.предложение)
Управление на моторно превозно средство, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управлениефна МПС(Чл. 343в ал.3 от НК)
Управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред (чл.345 ал.2 от НК)
6 Умишлено причиняване на значителни имуществени вреди при управление на МПС. (Чл. 342 ал. 3 б. "а" от НК)
Телесни повреди причинени по непредпазливост, но извършителят е помогнал на пострадалия. (Чл. 343а ал.1 б. "а" от НК)
Телесни повреди причинени по непредпазливост на повече от едно лице, но извършителят е помогнал на пострадалите. (Чл. 343а ал.1 б. "в" от НК)
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (Чл.343б ал.1 от НК)
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, след като е осъден с влязла в сила присъда за управление на МПС концентрация на
алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (Чл.343б ал.2 от НК)
Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози (Чл.343б ал. 3 от НК)
+7 (основно предложение) / +10 (алтерн.предложение)
Повторно управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози (Чл.343б ал. 4 от НК)
7 Причиняване на телесна повреда, причинена умишлено (чл. 342. ал. 1 от НК, ал. 3, буква "б" от НК)
Причиняване на тежка или средна телесна повреда, когато деянието е извършено по непредпазливост (чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК)
Причиняване на тежка или средна телесна повреда на повече от едно лице, ако деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал МПС без да има необходимата правоспособност, или ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на
наркотични вещества или техни аналози (чл. 343, ал. 3, буква "а" от НК)
ПТП когато деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека и е
причинена тежка или средна телесна повреда. (Чл. 343 ал.3 б. "а" НК)
При ПТП умишлено причиняване на смърт на едно или повече лица (Чл.342 ал.3 б. "в" НК)
При ПТП по непредпазливост е причинена смърт;
(Чл.343 ал. 1 б. "в" НК)
+15 (основно предложение) / +19 (алтерн. предложение)
При ПТП по непредпазливост е причинена смърт, но деецът е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите. (Чл. 343а ал.1 б. "б" НК)
при ПТП е причинена смърт на повече от едно лице, но деецът е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите. (Чл. 343а
ал.1 б. "г" НК)
- ПТП когато деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека и е
причинена смърт (Чл. 343 ал.3 б. "б" НК)
ПТП когато деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека и е
причинена смърт на едно или повече лица или телесна повреда на едно или повече лица. (Чл. 343 ал.4 НК)

Приложение № 2 – "бонус-малус" класове и съответстващите им коефициенти:
Наименование на класа Номер на класа Коригиращ коефициент (%)
Бонус клас 1 77%
Бонус клас 2 80%
Бонус клас 3 82%
Бонус клас 4 85%
Бонус клас 5 88%
Базов "неутрален" клас 6 100%
Малус клас 7 125%
Малус клас 8 150%
Малус клас 9 175%
Малус клас 10 200%
Малус клас 11 240%
Малус клас 12 280%
Малус клас 13 320%
Малус клас 14 360%
Малус клас 15 400%

Приложение № 2 – "бонус-малус" класове и съответстващите им коефициенти (съобразно алтернативното предложение):
Наименование на класа Номер на класа Коригиращ коефициент (%)
Бонус клас 1 75%
Бонус клас 2 76%
Бонус клас 3 77%
Бонус клас 4 78%
Бонус клас 5 79%
Бонус клас 6 80%
Бонус клас 7 90%
Базов "неутрален" клас 8 100%
Малус клас 9 110%
Малус клас 10 120%
Малус клас 11 130%
Малус клас 12 160%
Малус клас 13 190%
Малус клас 14 220%
Малус клас 15 250%
Малус клас 16 280%
Малус клас 17 310%
Малус клас 18 340%
Малус клас 19 370%
Малус клас 20 400%

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив