08 Декември 2019, 19:03 Днес (0) | Вчера (0)

Социално и здравно осигуряване на членовете на кооперации

04 Юни 2003 по статията работи:
A+ A-

Аспасия Петкова, директор в НОИ

Членовете на кооперации, работещи в тях по трудови правоотношения, се осигуряват за всички осигурени социални рискове, включително и за безработица на основание чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО). Осигурителните вноски се внасят върху полученото брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход по икономически дейности и групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

От 1 януари 2003 г. подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове, без безработица, само членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения. Осигурителните вноски се начисляват и внасят върху изплатените възнаграждения, преди приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.

Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

Осигурителната вноска е за фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест" (29.7 на сто). Вноските се внасят независимо от размера на полученото възнаграждение. Времето, през което лицата са осигурявани, се зачита за осигурителен стаж.

Когато с лицето е сключен трудов договор на основание чл.114 от Кодекса на труда (КТ), следва да се регистрира като в уведомлението в т.8 "Основание на договора" се попълва код 12.

Преценката дали да се сключи трудов или граждански договор се прави конкретно, за всеки отделен случай.

Предмет на трудовия договор е процесът на предоставяне от физическото лице на работната сила като съвкупност от физически усилия, професионални знания и практически умения за изпълнение на определен вид работа.

При трудовите договори в процеса на работа възникват определени взаимоотношения между страните, като работникът или служителят е подчинен на определен режим на работа, има определено работно време, работно място.

Предмет на гражданския договор е конкретният трудов резултат и изпълнителят по договора е напълно самостоятелен в организацията на работния процес.

Работодателят, в зависимост от вида работа, следва да прецени дали да сключи с лицето трудов или граждански договор.

Когато е сключен граждански договор с лице, което не е член-кооператор, не е осигурено на друго основание през съответния месец и получава месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва на основание чл.4, ал.3, т.5 от КЗОО. На това основание подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

Ако лице през съответния месец е осигурено на друго основание и е получило възнаграждение без трудово правоотношение, следва да се осигурява на основание чл.4, ал.3, т.6 от КЗОО, независимо от размера на възнаграждението.

Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения, се осигуряват на основание чл.4, ал.1, т.5 от КЗОО, независимо дали работата се извършва по изрично сключени договори за възлагане или по възлагателни протоколи на общото събрание.

Осигурителните вноски за членовете на кооперации, които работят по трудови договори, се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 75 към 25.

Осигурителните вноски за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения, се начисляват върху изплатените възнаграждения преди приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски се разпределят между възложителя и осигуреното лице в съотношение 75 към 25. По същия начин се осигуряват и лицата, на които е изплатено възнаграждение с хонорарна сметка или разходен касов ордер, независимо че няма сключен договор.

Съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО ( изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г. и бр. 119 от 2002 г., в сила от 1 януари 2003 г.) здравноосигурителната вноска за членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, се внася върху доход, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване. Вноската се внася от работодателя и осигурения в съотношение 75 към 25.

Здравноосигурителната вноска за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения, се внася върху полученото възнаграждение преди приспадането на нормативно признатите разходи в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 75 към 25.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив