10 Декември 2019, 05:45 Днес (0) | Вчера (12)

Успяхме да запазим застрахователния пазар стабилен

04 Юли 2013 12:31 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 4 юли 2013, 13:13

Няма застраховател, който да е застрашен от фалит и отнемане на лиценз

Борислав Богоев, зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Застрахователен надзор", пред ИНСМАРКЕТ


Г-н Богоев, през юли изтича мандатът Ви на зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", който Народното събрание гласува преди три години. Каква е Вашата равносметка за работата през този период – какво бе реализирано, какво остава недовършено?

Според мен доста неща се реализираха през тези три години и то най-вече поради добрата комуникация с браншовите асоциации и другите институции. По всички изникващи проблеми, а те не бяха малко, спешно свиквахме работни групи от заинтересуваните институции и в един делови, работен порядък се предприемаха мерки за разрешаването на проблема.

Като пример мога да дам свършената работа на междуведомствената група по ГО с представители от надзора, АБЗ, МВР, ГФ, НББАЗ. В резултат на доста положени усилия успяхме да въведем Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) като от средата на 2011 г. издаването на полици става единствено и само чрез информационните системи на застрахователите, с което коренно се промени извършването на дейността на застрахователите и на застрахователните посредници. Системата спомогна и да се изчистят грешките при попълването на полиците.

Що се отнася до съвкупността от застраховани моторни превозни средства мога да посоча, че съвместните ни усилия с Пътна полиция и Гаранционния фонд доведоха до увеличаване на застрахованите моторни превозни средства с приблизително 10 %, надхвърляйки 84 % в момента.

Недовършено остана въвеждането на системата бонус/малус и методиката за неимуществените вреди.

Кой е най-големият Ви успех през изминалите 3 години?

Според мен най-големият успех е, че успяхме да запазим застрахователния пазар стабилен. Осигурени бяха необходимите условия и предпоставки за неговото динамично развитие и нито един застраховател не изпадна в състояние на неплатежоспособност. Всичко това е още по-ценно на фона на случилото се и продължаващо да се случва на застрахователните пазари на други държави членки.

Отчетеният положителен технически резултата говори за тази стабилност. През 2012 г. дружествата по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 37 672 хил. лв., при 22 995 хил. лв. година по-рано, и положителен финансов резултат в размер на 55 040 хил. лв., при 51 528 хил. лв. през 2011 г. При животозастрахователите техническият резултат за 2012 г. е 9 664 хил. лв., при 5 591 хил. лв. за 2011 г., а финансовият резултат е 28 328 хил. лв., при 15 806 хил. лв. за 2011 г.

Всички застрахователи притежават необходимия финансов капацитет, като разполагат със собствени средства, които покриват границата на платежоспособност. Това е гаранция за тяхното стабилно бъдещо развитие и за изпълнение на поетите задължения към потребителите на застрахователни услуги.

Кои са основните предизвикателства пред бранша в близък план?

Има няколко основни предизвикателства пред бранша и пред надзора. Едното се нарича Платежоспособност II. За широката публика това понятие е доста абстрактно, но всеки от бранша знае, че с въвеждането на тази директива коренно ще се промени както застрахователната дейност, така и надзорната. Трябва да предприемем всички необходими действия, свързани с участие в изготвянето на проект за промяна на застрахователното законодателство, така че новият Европейски регулаторен и надзорен режим за застрахователите (Платежоспособност ІІ) да бъде успешно и навреме приложен като законова рамка. След това той ще бъде въведен от застрахователите и от Комисията за финансов надзор в сферата на застрахователния надзор.

Едно постоянно предизвикателство е ниският обхват по ГО, заради който може да сме първата страна-членка, получила санкция от Европейската комисия. Настина, благодарение на съвместните усилия на всички институции, които са свързани с регулирането на тази застраховка, броят на застрахованите автомобили в съотношение с регистрираните се повиши от 72 % на 85%. Но и това не е достатъчно, предвид че минималният изискуем праг е 90 процента. 

Има ли готовност работната група с участието на представители на КФН, МВР, ГФ, НББАЗ и АБЗ да предложи конкретни промени за увеличаване обхвата на задължителната застраховка „Гражданската отговорност” на автомобилистите и какви са те?

Като нещо наистина положително мога да отбележа, че работната група начерта основната насока на необходимите действия, които трябва да се предприемат с цел поддържане и повишаване на обхвата.

Това са: повече проверки и санкциониране на нередовните водачи, включително и чрез поставените камери по пътищата; подаване на точна и прецизна информация в електронната система и изчистването й от грешки, защото именно на базата на тази система се пресмята обхвата. Практиката показва, че има доста превозни средства, които са записани в регистрите на КАТ, но реално не са в движение, но тяхната наличност в регистъра смъква обхвата. Водачите трябва да знаят, че независимо дали карат автомобила си, или не – по закон са длъжни да сключват ГО или да го отрегистрират от КАТ. Това отрегистриране не е сложна процедура и съветвам всички, които от години са „забравили” колата си някъде, да предприемат тези действия с цел да не дължат данъци и застраховка.

Как де се разреши т.нар. „румънски“ казус с автомобилите?

Проблемът с българските моторни превозни средства, които трайно се управляват от чуждестранни граждани извън България, известен като „румънския казус”, заради това че основното мнозинство такива водачи са румънски граждани, е сложен и се задълбочава с времето. Решаването му изисква сътрудничеството с всички заинтересовани лица, на първо място с органите на КАТ.

Освен това е необходима промяна в системата за регистрация на автомобилите в България. Проблемът е, че моторните превозни средства, предоставени на лица, които трайно пребивават в друга държава, не се отрегистрират от нашата система и при пътнотранспортно произшествие обезщетението се изплаща или от българския застраховател, или от Гаранционния фонд. По този начин милиони евро изтичат най-вече от ГФ, тоест от всички граждани, съвестно закупили застраховка ГО. Затова трябва да се промени наредбата и да се изисква отрегистриране на автомобили, които трайно пребивават в дружа държава. Но тази промяна не е лесна, особено за автомобилите с българска регистрация, които вече се намират извън страната, как да се задължат да дойдат у нас и да прекратят регистрацията си? Усилено работим, за да се разреши този ескалиращ проблем.

Как бихте коментирал предложението на Гаранционния фонд за въвеждане на сезонни застраховки "Гражданска отговорност"?
Предложение за въвеждане на сезонни застраховки "Гражданска отговорност" на този етап не е обсъждано в надзора.

Доколко реалистично е въвеждането на еднократна премия по "Гражданска отговорност" към настоящия икономически момент – друго искане на ГФ?

Този въпрос е изключително сложен и с много аспекти и трябва да се подложи на голямо обществено обсъждане, за да се преценят ползите и минусите от една такава промяна. 

Готов ли е браншът за въвеждането на системата "бонус-малус"? На какъв етап е идеята?

Реализирането на идеята за въвеждане на системата "бонус-малус", за съжаление, все още е на етап работен проект, тъй като най-важното е да се постави законодателната рамка, а именно изменение на Кодекса за застраховането. Такава инициатива беше направена през 2011 г., но законопроектът беше отхвърлен от 41-то НС.

По отношение на самата система – има разработен проект, според който това е една унифицирана система за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата, която премахва използването на различни критерии за бонуси и отстъпки от различните застрахователи.

Масово компаниите у нас предлагат застраховката "Гражданска отговорност" на по-ниска цена за управление в България и на по-висока – при излизане в чужбина. За пътуване зад граница пък на шофьорите се издава сертификат "зелена карта". Как ще коментирате това явление?

В България застрахователите, предлагащи застраховка "Гражданска отговорност", работят в изключително конкурентна среда, която изисква конкурентни премии. Един от начините за постигането им е диференциация на тарифите в зависимост от риска. Някои компании предлагат и различни тарифи по ГО за столицата и за провинцията също поради различния риск, който поемат, предлагайки застраховката в натовареното движение в София и в провинцията.

Трябва да се знае, че след приемането на България в Европейския съюз, застраховката "Гражданска отговорност", издадена от български застраховател, е валидна във всички страни, членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, без да е необходима допълнителна застраховка "Зелена карта". Само със застраховка "Гражданска отговорност" може да се пътува и в Сърбия, Хърватия, Андора, Исландия, Норвегия и Швейцария. Но за останалите така наречени "трети държави" "Зелената карта" е задължителна.

Докъде стигна процесът по трансформиране на здравноосигурителните дружества в застрахователни? Колко от компаниите са в процес на издаване на лиценз, колко са се отказали от дейност?

Към момента от 19 здравноосигурителни дружества 12 са подали документи, от които 8 здравноосигурителни дружества са подали заявления с искане за издаване на лиценз за застраховане, а едно здравноосигурително дружество е поискало разрешение за преобразуване чрез вливане в застраховател.

Заявление за доброволно прекратяване е заявило едно здравноосигурително дружество.

В края на май две здравноосигурителни дружества подадоха искане за преобразуване чрез вливане в други две здравноосигурителни дружества, след което тези дружества се очаква да предприемат действия съгласно изискванията на закона.

От тези 8 дружества вече сме дали лиценз на две, а останалите са в процес на разглеждане на документите, като тази процедура е с изключителна правна и фактическа сложност. Законът изисква предоставянето на документи, които са в голям обем, съответно експертите от надзора трябва прецизно да се запознаят с всички документи и да се произнесат по тях. При констатиране на непълноти се изпраща писмо със забележки. На този етап, мога да кажа, че процесът с прелицензирането протича в нормални темпове. 

Растат или намаляват оплакванията на клиенти срещу застрахователи? По кои застраховки? Основателни или не са тези жалби?

Нивото на жалбите е почти едно и също от години, варират около 70 на месец. Няма някакви резки промени в тенденциите. Най-много са жалбите при отказ за изплащане на обезщетение по застраховка "каско".

Следващият проблем, от който се жалват клиентите, е непроизнасяне в срокове по Кодекса за застраховането.

И на трето място се нареждат жалбите във връзка с несъгласие с размера на обезщетението.

Спазва ли се практиката да не се маркират автомобилите по застраховка "каско"?

От октомври 2012 година влезна в сила забраната поставяне на стикери, знаци и други белези, придружаващи застраховка "каско". Единствените начини да бъде установено неспазване на законови разпоредби е при сигнал до Комисията за финансов надзор и при извършване на текущи проверки.

На този етап надзора не е установил нарушения на тази разпоредба и респективно няма наложени наказания.

Има ли информация за чуждестранен застраховател, който желае да стъпи на българския пазар?

В Застрахователния надзор непрекъснато постъпват уведомления от чуждестранни надзорни институции от държави-членки на ЕС за намерението на застрахователи и брокери да извършват дейност на територията на Република България при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Към 31 май 2013 г. общият брой на застрахователите, които имат право да упражняват дейност на територията на България, възлиза на 432, а на брокерите е 1651.

Има ли застрахователи у нас, които към момента да са с влошено финансово състояние, което да ги заплашва с отнемането на лиценз или други санкции?

По последни данни няма застраховател, който да е застрашен от фалит и отнемане на лиценз. Най-големи усилия положих през моя мандат именно в посоката - да запазя застрахователния бранш стабилен. Изготвиха се и се приеха наредби в тази насока с цел да се увеличат резервите, както и се засилиха проверките с цел за се предотврати евентуалното влошаване на финансовото състояние на застрахователите. И мисля, че се справихме в тази насока.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив