27 Май 2020, 12:18 Днес (8) | Вчера (14)

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие ЗАД

Адрес: София ул. "Лъчезар Станчев"№5 сградата на SOPHARAMA BUSINESS TOWERS тяло А ет 5
Тел.: 070017006, 0878105994, 0878105995, (02)9871037, (02)9871659
Виж всички клонови мрежи

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 4 600 000 лева, разпределени в 46 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

1."Заболяване " за рисковете:
а) фиксирани парични суми

б)обезщетения

 в)комбинация от горните две

2. "Злополука" за рисковете:

a) фиксирани парични суми

      +++

б) обезщетения

в) комбинация от горните две


Акционери в Дружеството са:

"Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

"Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

"Телсо" АД, притежаващо 1.57 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

 
В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.


 Ръководство на "ОЗОФ Доверие"

Йорданка Николова Петкова председател на СД

д-р Мими Микова Виткова-Петкова изпълнителен директор

Олег Николов Недялков член на СД

Клонове
Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив